Türkiye Su Enstitüsü Logo Tasarım Yarışması

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ LOGOSU TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1.Yarışmanın Amacı
Yarışma 2 Kasım 2011 tarihli ve 10328 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 658 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olan “Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)” kurumu için bir logo hazırlatılması amacıyla düzenlemektedir.

2.Yarışmanın Konusu
Türkiye Su Enstitüsü kurumsal logosunun (amblem/logotype), ülkemizin vizyonunu yansıtacak şekilde, hem ulusal hem de uluslararası sahip olduğu genel imajla uyumlu, bulunduğu stratejik konumu ile Balkanlar, Anadolu, Avrupa, Asya arasında adeta bir köprü görevi gören Türkiye’yi tanıtıcı ve belirleyici, üretici, akılda kalıcı ve fonksiyonel kullanımına imkan veren bir biçimde tasarlanıp oluşturulması istenmektedir. Logonun siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade etmemesi, çağrıştırmaması gerekmektedir.
Türkiye Su Enstitüsü’nün Kanun Hükmünde Kararname ile tanımlanmış olan görevleri ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Su ile ilgili, geleceğe yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, takip edilmesi, ülkemizin kısa ve uzun dönemli su yönetimi stratejisinin geliştirilmesi, su yönetimi ile ilgili görev yapmakta olan kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanmasına yönelik bilgi üretmek.
b) Su ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çalışma, bilgi üretimi ve istatistik faaliyetleri ile diğer dış gelişmeleri takip etmek.
c) Ulusal ve uluslararası su sektörünün işbirliği içinde çalışması için gerekli faaliyetleri yürütmek, çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası su sektöründe temayüz etmiş kurum ve kişiler ile gerektiğinde projelerde beraber çalışmak.
ç) Sürdürülebilir su politikalarının geliştirilmesi ve küresel su meselelerinin çözülmesi yönünde stratejiler üretilmesi için gerekli imkân ve araçların geliştirilmesine katkı sağlamak.
d) Ulusal ve uluslararası su politikaları geliştirmek amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların yapılmasını desteklemek.
e) Ulusal ve uluslararası forum, konferans, toplantı, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlere katkıda bulunmak.
f) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim programları düzenlemek.
g) Uluslararası su hukukuna ilişkin çalışmalar yapmak.
ğ) Su kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji üretimi amacıyla kullanılması ilkelerinin belirlenmesine yönelik bilgi üretmek.
h) Enstitünün görev alanına giren konularda, yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Adaylardan, Türkiye Su Enstitüsü’nün tanımlanmış olan görev ve faaliyet alanlarına uygun, temsil gücü yüksek ve akılda kalıcı nitelikte yeni bir logo tasarlamaları beklenmektedir.

3.Katılım Şartları
1.Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri ile Enstitü çalışanları ve bunların 1.dereceden akrabaları dışında herkesin katılımına açıktır.
2.Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
3.Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4.Teknik Şartlar
a) Seçilen logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Türkiye Su Enstitüsünü temsilen her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır. Logo tasarımının renkli ve siyah beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçültüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı, çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.
b) Eserlerin, A4 boyutunda renkli, siyah-beyaz olarak uzun kenarı 15cm’i geçmeyecek biçimde, alt bölümde %20 küçültülmüş ölçeği ile paspartulanmamış veya kartona yapıştırılmamış olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Eserlerin ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand, CorelDraw ve Photoshop programlarından biri ile hazırlanmış master çalışması olarak CD ortamında da sunulması gerekmektedir. Ayrıca yapılan çalışma, yüksek çözünürlüklü TIF uzantılı dosyaya dönüştürülerek CD’ye kaydedilmelidir. Tasarımcı eserde kullandığı unsurların anlamı yarım sayfayı geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.
c) Yarışmaya sunulan eserlerin özgün olup daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmaması gerekmektedir. Teslim edilen eserler Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış olmalı, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Sunulan eser daha önce bir yerde kullanılmamış ya da yayınlanmamış olmalıdır. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan logolar değerlendirmeye alınmayacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Türkiye Su Enstitüsü sorumlu tutulamaz. Yarışmaya çalışmalarını gönderenler logoların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
d) Türkiye Su Enstitüsünce belirlenecek Seçici Kurul eserleri değerlendirecektir. Kurum tarafından gerekli görüldüğü takdirde logo konusunda Profesyonellerin görüşlerini almak için anket düzenleyebilir.
e) Seçici Kurul, eserleri, özgünlük, üreticilik, konu odaklılık ve eserin Türkiye Su Enstitüsünün gayelerini ve birikimini dikkate alan bir çerçevede değerlendirecektir.
f) Türkiye Su Enstitüsü Yarışma kuralları ile ilgili değişiklik yapma hakkını internet sitesinden önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.
g) Yarışmacılar gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından Yarışmadan çekilemezler.
h) Seçici Kurul; uygun gördüğü bir eseri Türkiye Su Enstitüsünün yeni logosu olarak belirleyecektir.
i) Türkiye Su Enstitüsü, seçilen eser üzerinde değişiklik isteme hakkına sahiptir. Seçilecek eser sahibinden Seçici Kurulun ve/veya Türkiye Su Enstitüsünün görüşü doğrultusunda, teknik sorunların çözümüne yönelik değişiklikler yapması istenebilir. Bunun için ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. Ödüle hak kazanan eserin antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümleri ile birlikte, Yarışma sonuçları açıklandıktan sonra en geç 10 gün içerisinde Türkiye Su Enstitüsüne sunulmaları gerekmektedir.
j) Eserlerin Türkiye Su Enstitüsünün ihtiyacını karşılamaması halinde, Türkiye Su Enstitüsü hiçbir esere ödül vermeme hakkını saklı tutar.
k) Kullanılmayacak olan eserler, sonuçların ilan edilmesini müteakiben en az 15 gün en fazla 30 gün sonra teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre içerisinde geri alınmayan eserlerden Türkiye Su Enstitüsü sorumlu değildir.

5.Eserlerin Teslim Şekli ve İşaretlenmesi
a) Katılımcılar 2 adet zarf kullanacaklardır.
b) Söz konusu zarflar; içerisinde eksiksiz doldurulmuş katılım kimlik formunun yer aldığı kapalı Kimlik Zarfı ile birlikte, eser(ler)in yer aldığı kapalı Evrak Zarfı’dır.
c) Her zarfın üzerinde 6 harf ve/veya rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır.
d) Katılımcının rumuzu eserleri arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.
e) Her eser A4 kağıt üzerinde uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde ve aşağıda küçük ölçekli örneği ile teslim edilecektir. CD’de eserin elektronik ortamda oluşturulmuş hali yer alacaktır.
f) Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser Yarışma dışı bırakılacaktır.
g) Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı evrak zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır.

6.Eserlerin Teslimi
Eserler katılım formu ile birlikte 25 Ocak 2013, Cuma günü saat 17.00’ye kadar, Türkiye Su Enstitüsü’ne elden, taahhütlü posta veya kargo yoluyla gönderilecektir. Posta veya kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan eserler Yarışmaya dahil edilmeyecektir.

7.Kullanım Hakkı
Katılımcı, seçilen eserinin Türkiye Su Enstitüsüne süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince Yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Türkiye Su Enstitüsüne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden baka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Su Enstitüsü eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Katılımcı, Ödül kazanan eser; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Türkiye Su Enstitüsünü temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, katılımcı ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir.
Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin ve yarışmanın tüm şartlarını kabul etmiş sayılırlar.

8.Yarışma Takvimi
Son Başvuru tarihi: 25 Ocak 2013 Saat : 17:00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 30 Ocak 2013
Sonuçların Açıklanması: 31 Ocak 2013
Ödül kazanan eserin; antetli kağıt, kartvizit ve zarf üzerinde uygulamalarının, dişi ve erkek çözümlerinin sunulması için son tarih: 11 Şubat 2013 Saat: 10:00
Sonuçlar Türkiye Su Enstitüsü web sitesi www.suen.gov.tr’de yayınlanacaktır.
Ödüller duyurulacak gün ve saatte Türkiye Su Enstitüsü tarafından verilecektir.

9.Ödüller
Birinciye
15.000 TL
İkinciye
5.000 TL
Üçüncüye
3.000 er TL

10.Çalışma teslim adresi
Türkiye Su Enstitüsü

Libadiye Caddesi No:54
Küçük Çamlıca İstanbul

Bu şartname 10 madde ve 4 sayfadan oluşmaktadır

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin