Türkiye Lise Öğrencileri Arası Su Ödülü Proje Yarışması

Türkiye Lise Öğrencileri Arası Su Ödülü Proje Yarışması
Türkiye geneli tüm lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik, Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışmasında ülkemizi temsil edecek projenin belirlenmesi amacıyla Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması.

Geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışmasının birincisi, ulusal organizatör sıfatıyla Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde, 25-30 Ağustos 2019 tarihlerinde İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılacak olan Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil edecektir.

TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ PROJE YARIŞMASI 2019 ŞARTNAMESİ

AMAÇ:
1997 yılından bu yana her yıl Dünya Su Haftası etkinlikleri kapsamında Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması düzenlenmekte olup Yarışma Stockholm Su Vakfı adına Stockholm Su Enstitüsü (SIWI) tarafından İsveç Prensesi Victoria’nın himayesinde gerçekleşt irilmektedir.

Stockholm Gençler Su Ödülü Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek projenin belirlenmesi maksadıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması düzenlemektedir.

Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek amacıyla gençlerin su konularına ilgilerini artırmak gerekmektedir.

Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile ülkemizin görünürlüğü ve temsiliyeti artırılacak; gelecek nesillerin su ve çevre meselelerindeki hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası bütün lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır.

Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 2 öğrenciden fazlası katılamayacaktır. Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.

Yarışmanın finalist(ler) i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline (konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

PROJE:
Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi hususları göz önünde bulundurulmalıdır.

Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurulularından herhangi bir teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans” bölümünde belirtilmelidir.

Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup sadece birinci olan projenin ayrıca poster şekline (İngilizce dilinde) getirilmesi gerekmektedir.

Stockholm’deki uluslararası yarışmaya katılım başvurusu ve Stockholm’deki yarışma sırasında orojenin sunumu İngilizce dilinde gerçekleştirileceğinden; birinci secilen proje raporu ve posterinin İngilizce dilinde de hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda herhangi bir gecikme yaşanmaması için tüm bu hususların göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.

Yazılı proje su şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5 satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil 20 adet A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması 2019, rapor başlığı, isim(ler) ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.

Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır.
Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.

Poster Sunumu: Bu kısımda birinci olan Projeye ait önemli bölümlerin sunulması gerekmektedir. 2 adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir. Boyutları, maksimum 96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.

Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri kurulacak bir komisyon kararı ile değerlendirerek sadece birinci seçtiklerini en geç 30 Nisan 2019 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.

Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir.

PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ:
Uygunluk
Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir: Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir?
Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir?
Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür?
Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır?
Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır?
Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir?

Yaratıcılık Becerisi
Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:
Bir sorunla nasıl baş edildiği,
Bir sorunun nasıl çözüldüğü,
Verileri analiz etme becerisi,
Deneyler ya da araştırmalar,
Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma.

Yöntem
Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı?
Sorun iyi tanımlanmış mı?
Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış?
Çalışma, planlı yürütülmüş mü?
Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı?
Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır?
Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır?

Konu Bilgisi
Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti,
Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı,
Referans listesi ikna edici mi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmış mı?) Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır?
Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı?
Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi?
Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi?

Pratik Beceriler
Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi?
Ölçümleri öğrenci mi yaptı?
Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı?
Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı?
Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü?
Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı?

Rapor ve Sunum
Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde sunabiliyor mu?
Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı?
Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu?
Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu?
Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı?

ÖDÜLLER:
Ödül töreni, 2019 yılı Mayıs ayının son haftasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödüle layık görülen öğrenci ve bir refakatçisinin(veli veya öğretmen) ulaşımları kendilerine ait olmak üzere Ankara’da konaklaması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 2.500 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 2.000 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1.500 TL

TELİF HAKKI:
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Projesi ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
DSİ tüm tanıtım faaliyetlerinde dereceye giren projeleri proje sahibinin izniyle sergileyecektir.
Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için başvuru öncesinde patent başvurusunun yapılması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.qov.tr adresinden edinilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular aşağıda belirtilen adrese okul müdürü imzalı üst yazı ekinde 30 Nisan 2019 tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.

Ayrıca, proje sahibi öğrenciler tarafından www.dsi.qov.tr/tqso2019 linkine projeyi İngilizce dilinde özetleyen 5 dakikalık bir video kaydı yüklenecektir.

ULUSLARARASI FİNAL:
Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışmasının birincisi 25-30 Ağustos 2019 tarihlerinde İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılacak olan Dünya Su Haftası kapsamındaki Stockholm Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil edecektir.
Stockholm Gençler Su Ödülüne başvuru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce yapılacaktır.
Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce konaklama ve yeme-içmeleri Stockholm Su Enstitüsünce sağlanacaktır.
Danışman öğretmen için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stockholm Su Haftası boyunca finalist(ler)e refakat edecektir.
Uluslararası finalde birinci olan proje sahipleri 15.000 Amerikan Doları ve cam heykelcik, proje sahiplerinin kayıtlı olduğu lise ise 5.000 Amerikan Doları ile ödüllendirilecektir. Onur ödülü (Diploma of Excellence) ise 3.000 Amerikan Dolarıdır.
Tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

İLETİŞİM:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliği Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16, 06100; Çankaya /ANKARA
TEL: (312) 454 50 80
FAKS: (312) 454 50 85
E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr
Duyurular DSİ Genel Müdürlüğü web sitesinden www.dsi.qov.tr ve DSİ Dış İlişkiler Müşavirliği’nden temin edilebilir.
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.