Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı Bursu

Bursu
Bursu

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı Bursu

Burs Hakkında

Sosyo – ekonomik durumunu incelemek suretiyle eğitim hayatında sıkıntı çeken gençlerimize burs yönetmeliğimiz doğrultusunda imkanlarımız nispetinde 150 öğrenciye karşılıksız burs verilmektedir. Kriterlerimiz ise sigara içmemek, hiçbir aşırı öğrenci hareketinin içinde bulunmamak, düzgün ahlaklı olma, başarı notlarının iyi olması koşulu aranmaktadır.
Burs verilecek öğrencinin kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli, başarılı, MİLLİ VE MANEVİ DUYGULARI kuvvetli, tutum ve davranışlarında ölçülü olması aranan temel özelliklerdir.

BURS YÖNETMELİĞİ

GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ:

MADDE 1- Bu yönetmelik; Yüksek Öğretim kurumlarında eğitim ve öğretim gören maddi
desteğe muhtaç, çalışkan, sağlam karakterli, başarılı, milli ve manevi duyguları kuvvetli
öğrencilere öğrenimlerini tamamlayıp, iş sahibi olduklarında gönüllüler ordusuna
katılmalarını sağlamak için karşılıksız burs verilmesi ile ilgili usul ve esasları belirler.
Orta öğretimde okuyan öğrencilere gerektiğinde (ör:anne ve babası vefat etmişse) Yönetim
Kurulu kararı, Yönetmelik esaslarına uygun şekilde ve Genel Merkezin bilgisi dahilinde burs
verilebilir.

KAPSAM
MADDE 2-Bu yönetmelik, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı’nın sağlayacağı
burslardan yararlanacak yükseköğrenim gören öğrencileri kapsar.

ESASLAR
MADDE 3-
A. Burs verilecek öğrenci, burs komitesi tarafından, yazılı başvurusundan sonra tanımak
amacı ile mülakata alınarak öğrenci hakkında bilgi sahibi olunur.
B. Burs, başarılı öğrencilerin öğrenim giderlerini karşılamak amacı karşılıksız verilir.
Burslu öğrencilerden öğrenimlerini tamamladıktan sonra bursun geri ödenmesi
istenmez. Ancak burs vermeye teşvik edilir.
C. Vakıf burs komisyonu, bursiyerleri birlik, beraberlik ve uyum sağlayacağını kanaat
getirdiği öğrencilerden seçmeye özen gösterir.
D. Burs verilecek öğrencilerin değişik okul ve branşlardan olmasına özen gösterilir.

GENEL ŞARTLAR

MADDE 4- Burs verilecek öğrencinin kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli, başarılı, MİLLİ VE

MANEVİ DUYGULARI kuvvetli, tutum ve davranışlarında ölçülü olması aranan temel
özelliklerdir. Öğrenciler bu niteliklerini belgeledikten sonra, durumları Vakıf Yönetimince
aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir.
Bu değerlendirmede;

A. Genel Merkezin ve/veya Şubenin bulunduğu İli ve ilçelerine bağlı yerlerde ikamet etmek,

B. Kamu haklarından yasaklı olmamak,

C. Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile, herhangi bir okuldan disiplin cezası veya
kanuni bir soruşturma sonucu çıkarılmamış olmak,

D. Askerlik görevi ile ilgili olarak öğrencilik niteliğinin ve yaşının gerektirdiği yasal
işlemleri yapmış olmak ve bu durumunu belgelendirmek.

E. Yükseköğrenim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak,

F. Maddi desteğe muhtaç olmak, alkol, sigara vb. kötü alışkanlık sahibi olmamak.

BAŞVURU

MADDE 5- Madde 4’deki şartları taşıyanların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 1 – 31 Eylül
tarihleri arasında Vakıf Genel Merkezi veya Şubelere bizzat müracaat etmeleri gerekir.

A. Başvuru dilekçesi; (özgeçmişi, ailesinden sosyal ve ekonomik durumunu ve hakkında
bilgi alınabilecek kişileri içeren dilekçe)
B. Nüfus cüzdanı örneği
C. İkametgah bildirgesi
D. Sabıka kayıt belgesi
E. Öğrenim belgesi
F. Öğrenci durum belgesi (önceden kayıtlı öğrenciler için)
G. Ailesinin (velisin) gelir durumunu gösterir belge
H. Dört adet vesikalık fotoğraf
İ. İlk kayıtlarda ÖSYM puan belgesi

Başvuru süresi dışında yapılan, belgesi eksik olan, gerçeğe yada Vakıf Yönetimince belirlenen
şartlara uygun olmayan başvurular ret edilir.
Daha önce Vakıftan burs alıp kendi nedeniyle bursu kesilmiş olanlar tekrar burs için
başvuruda bulunamazlar.
Müracaatların değerlendirilmesi; Yönetim Kurulunca görevlendirilen komisyon tespit esilen
sayı kadar asil ve yarısı kadar yedek kursiyer adayını saptar. Asil adayların herhangi bir
nedenle bu haklarını kullanamamaları halinde yedek adaylara inilerek bu açık kapatılır.

KABUL
MADDE 6- Burs komisyonu tarafından asil ve yedek olarak tespit edilen liste Vakıf Yönetim
Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulunun onayından sonra listeye alınan öğrencilere
burs tahsis edilmiş olur. Öğretim yılı içerisinde herhangi bir sebeple burs kontenjanında
boşalma olur ise yedek listedeki öğrencilere sırası ile burs bağlanır.

BURS MİKTARI
MADDE 7- Burs miktarı her yıl Eylül ayı içerinde Yönetim Kurulunca tespit edilir.
SÜRE
MADDE 8- Burs, Ekim ayından başlamak üzere 9 ay sürelidir.

BURSUN DEVAMI

MADDE 9- Bursun devamı için öğrencilerin;
A. Her yıl sınıfını geçtiğini bağlı bulunduğu öğrenim kurumundan alacağı yazı ile
belgelendirmesi
B. Her yıl ikametgah belgesi, sabıka kayıt belgesi, öğrenci durum belgesi, öğrenim
belgesi ve benzeri bilgileri, 1 – 31 Eylül tarihleri arasında Vakıf Genel Merkezine veya
Şubelere ulaştırmaları

BURSUN KESİLMESİ

MADDE 10- Vakıfça burs verilenlerden;
A. Sınıfta kalanların,
B. Okuldan ayrılan veya okulla ilişiği kesilenlerin,
C. Adres değişikliğini zamanında bildirmeyenlerin,
D. Yanlış bilgi vermek suretiyle Vakfı yanıltanların,
E. Madde 5’de belirtilen belgeleri tanınan süre içerisinde vermeyenlerin
F. Burslarını zamanında almamayı alışkanlık haline getirenlerin,
G. Okul idaresinden disiplin cezası alanların,
H. Vakıf merkez veya Şubelerince düzenlenen toplantılara mazeretsiz olarak üst üste
iki kez katılmayanların,
İ. Bursun başlangıcındaki genel şartlardan en az birini kaybedenlerin, bursları kesilir
ve bursu kesilen öğrenciye bir daha burs tahsisi edilemez.

ŞUBELER
MADDE 11- Vakıf Şubeleri, Yönetim Kurullarında alacakları kararlara göre kendi mali
imkanları ölçüsünde, bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda öğrencilere burs verir.
A. Şubeler kendi bursiyerlerinin isim listeleri, okul ve branşlarını, tahsis edilen burs
miktarını ve burs işleri ile görevlendirilen komisyonu her yıl Kasım ayı sonuna kadar
Genel Merkez’e bildirir.
B. Şubeler, burs verilen öğrencinin ekonomik ve sosyal durumu hakkında yeterli bilgiye
sahip ise, bulundukları ile veya ilçe dışında öğrenim gören öğrenciye burs verebilir.
MADDE 12- Genel Merkez ve Şubeler her ayın belirli bir tarih ve saatte toplantı yaparak
öğrencilere burs ücretini dağıtır.

YÜRÜRLÜK
MADDE 13- Bu yönetmelik Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizlere Yardım Vakfı Genel Merkezi
Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren geçerli olarak yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 14- Bu yönetmeliği Genel Merkez ve Yönetim Kurulu yürütür.

Burs Değerlendirmesi

Burs verilecek öğrencinin kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli, başarılı, MİLLİ VE MANEVİ DUYGULARI kuvvetli, tutum ve davranışlarında ölçülü olması aranan temel özelliklerdir. Öğrenciler bu niteliklerini belgeledikten sonra, durumları Vakıf Yönetimince aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir.

Bu değerlendirmede;
A. Genel Merkezin ve/veya Şubenin bulunduğu İli ve ilçelerine bağlı yerlerde ikamet etmek,
B. Kamu haklarından yasaklı olmamak,
C. Özel kanunlarla affa uğramış olsalar bile, herhangi bir okuldan disiplin cezası veya kanuni bir soruşturma sonucu çıkarılmamış olmak,
D. Askerlik görevi ile ilgili olarak öğrencilik niteliğinin ve yaşının gerektirdiği yasal işlemleri yapmış olmak ve bu durumunu belgelendirmek.
E. Yükseköğrenim kurumlarında kayıtlı öğrenci olmak,
F. Maddi desteğe muhtaç olmak, alkol, sigara vb. kötü alışkanlık sahibi olmamak.

Burs Başvuru Formu için Tıklayınız

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin