Türkiye Gençler Su Ödülü Proje Yarışması

TÜRKİYE GENÇLER SU ÖDÜLÜ YARIŞMASI 2014

AMAÇ:
1997 yılından bu yana her yıl Dünya Su Haftası kapsamında Stockholm Gençler Su
Ödülü verilmektedir. Yarışma Stockholm Su Vakfı adına Stockholm Su Enstitüsü (SIWI)
tarafından İsveç Prensesi Victoria’nın himayesinde gerçekleştirilmektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stockholm Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil
edecek projeyi belirlemek üzere Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışmasını
düzenlemektedir.
Dünya su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve korunmasını desteklemek
amacıyla gençlerin su konularına ilgilerini artırmak gerekmektedir.
Bu bağlamda ödülün amacı, genç bireylerin ortak su konularındaki fikirlerinin hem yerel
hem de küresel ölçekte geliştirilmesidir. Ayrıca, genç katılımcıların projeleri ile
ülkemizin görünürlüğü ve temsiliyeti artırılacak; gelecek nesillerin su ve çevre
meselelerindeki hassasiyeti geliştirilmiş olacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
Yarışma, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören 15-20 yaş arası
bütün lise öğrencilerine açıktır. 20 yaşından genç olsa bile, üniversite öğrencilerinin
yarışmaya katılım hakkı bulunmamaktadır.
Yarışmaya, bireysel ya da grup olarak başvuru yapılabilir. Grup katılımlarında
Stockholm’de yapılacak olan uluslararası finale 3 öğrenciden fazlası katılamayacaktır.
Katılım sağlayacak öğrenciler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenecektir.
Yarışmanın finalist(ler)i Stockholm’de gerçekleştirilecek olan uluslararası finalde
uluslararası jüriye proje sunumu gerçekleştireceğinden, adayların İngilizce diline
(konuşma, yazma ve anlama) hakim olması gerekmektedir.

PROJE:
Proje temaları, “kuraklık/taşkınlar, yeraltı suyu, tuzlanma, suyla ilgili farmakolojik
sorunlar ile sanitasyon ve hijyen” olup, proje hazırlanırken su kalitesi, su kaynakları
yönetimi, suyun korunması, atık suyun arıtılması yoluyla yaşam kalitesinin geliştirilmesi
hususları göz önünde bulundurulmalıdır.
Proje hazırlama esnasında üniversiteler gibi yükseköğretim kurumlarından herhangi bir
teknik yardım alınması durumunda, bu yardımın boyutu ve kapsamı, “Referans”
bölümünde belirtilmelidir.
Yarışmaya katılacak Projeler yazılı rapor olarak hazırlanacak olup ilk ona giren
projelerin sergilenmek amacıyla ayrıca poster şekline getirilmesi gerekmektedir.
(Türkçe dilinde)
Stockholm’deki uluslararası yarışmaya katılım başvurusu, İngilizce dilinde
yapılacağından (14 Haziran 2014) ve Stockholm’deki yarışma sırasında projenin sunumu İngilizce dilinde gerçekleştirileceğinden birinci seçilen proje raporu ve
posterinin İngilizce dilinde de hazırlanması gerekmektedir. Başvuruda herhangi
bir gecikmeye yol açmamak için tüm bu hususların rapor ve poster hazırlıkları
sırasında göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir.
Yazılı proje şu şekilde hazırlanmalıdır: 12 punto, Times New Roman karakteri ile 1,5
satır aralığında ve uygun kenar boşlukları bırakılarak yazılmalıdır. Kapak sayfası
dışındaki sayfalar numaralandırılmalıdır. Şekiller, fotoğraflar, tablolar ve ekler de dahil
20 A4 sayfasını geçmemelidir. 2MB’dan büyük olmamak şartı ile PDF formatında
elektronik ortamda sunulmalıdır. Kapak sayfası, öğrencilerin isteklerine göre
hazırlanabilir; fakat “Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışması 2014, rapor başlığı, isim(ler)
ve ülke” bilgileri belirtilmelidir.
Ön bilgiler: Bu kısım, kapak sayfası ile asıl raporun ilk sayfası arasındaki sayfaları
içermekte olup, en fazla 1 sayfalık Proje özeti, içindekiler kısmı, raporda kullanılan
kısaltmalar listesi, referanslar kısmı yer alacaktır.
Bütün bu bilgiler, toplam 20 sayfanın içinde bulunmalıdır.
Poster sunumu: Bu kısımda Projeye ait önemli bölümlerin sunulması gerekmektedir. 2
adet olarak hazırlanacak posterler, görsel materyalleri içermelidir. Boyutları, maksimum
96 cm x 200 cm ebatında olmalıdır.

DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme iki aşamada yapılacaktır.
Okul İdaresi, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri değerlendirerek sadece birinci
seçtiklerini en geç 5 Mayıs 2014 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış
İlişkiler Müşavirliğine gönderecektir.
Okul idaresince seçilen ve gönderilmeye hak kazanan proje, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünce oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, Türkiye genelindeki yarışma
sonucunda birinci, ikinci ve üçüncü olanlar seçilecektir. Jüri aşağıda belirtilmiştir:
Başkan DSİ Genel Müdür Yardımcısı
Üniversite temsilcisi ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Üye DSİ Dış İlişkiler Müşaviri
Üye DSİ Dış İlişkiler Müşavirliği
Üye Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürü
Üye Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürlüğü
Proje değerlendirme kriterleri:
Uygunluk
Projenin bilimsel uygunluğu ve çevre-toplum konularına uygunluğu gözetilir:
Proje, su çevrelerinde ses getirmeyi hedeflemekte midir?
Proje bilimsel olarak uygun mudur? Sonuçları uygulanabilir midir?
Proje, çevre ve toplumun refahını artırmaya dönük müdür?
Proje, çözüm bekleyen sorunlara yenilikçi çözümler sunmakta mıdır?
Proje, su konularında bilinçlenmeyi arttırmakta mıdır?
Proje, çevre ve toplumla ilgili konuları bütünleştirmekte midir?
Yaratıcılık becerisi
Projenin yaratıcılığı şu açılardan değerlendirilir:
Bir sorunla nasıl baş edildiği,
Bir sorunun nasıl çözüldüğü,
Verileri analiz etme becerisi,
Deneyler ya da araştırmalar,
Sorundan etkilenen tarafların farkındalığını arttırma.Yöntem
Sonuç alınabilecek açıkça belirtilen bir fikir var mı?
Sorun iyi tanımlanmış mı?
Sorun, ne yönlerden sınırlandırılmış?
Çalışma, planlı yürütülmüş mü?
Sonuç çıkaracak kadar yeterli bilgi var mı?
Verilerin muhtemel farklı yorumları dikkate alınmış mıdır?
Araştırmanın devam ettirilmesini sağlayacak yeni sorular ya da öneriler var mıdır?
Konu Bilgisi
Öğrencinin ilgili literatür ve mevcut alan araştırmalarına hakimiyeti,
Çalışmanın hangi kaynaklara dayandırıldığı,
Referans listesi ikna edici mi? (Referanslar konusunda iyi hazırlık yapılmış mı?)
Popüler bilim kaynakları ne ölçüde kullanılmıştır?
Projeyi hazırlayan öğrenci, çalışmanın konusuna yeterince aşina mı?
Yazar, alan araştırmaları konusunda bilgili mi? Terminolojiye hakim mi?
Proje yazarı, alternatif çözümler konusunda bilgiye sahip mi?
Pratik Beceriler
Öğrenci projesini kendisi mi sergiledi?
Ölçümleri öğrenci mi yaptı?
Dışarıdan (öğretmen, veli, üniversite) ne kadar yardım alındı?
Okulda bulunan materyallerden yararlanıldı mı?
Sergi için malzeme nereden temin edildi? Öğrencinin kendi ürünü mü?
Mevcut teknikler ne kadar iyi kullanıldı?
Rapor ve Sunum
Öğrenci çalışmasını yazılı, sözlü ve sergi yoluyla düzgün ve bilgilendirici şekilde
sunabiliyor mu?
Çalışmanın içeriği iyi yapılandırılmış mı?
Yazılı raporda metnin dili, şekiller, grafikler seviye olarak uygun mu?
Sunum, kişiye özgü belli özellikleri öne çıkarıyor mu?
Sunumla yazılı materyal arasında ilişki var mı?

ÖDÜLLER:
Ödül töreni, 2014 yılı Haziran ayının ilk haftasında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
uygun gördüğü yerde yapılacak olup ödüle layık görülen öğrenci ve bir
refakatçisinin(veli veya öğretmen) ulaşımları kendilerine ait olmak üzere Ankara’da
konaklaması Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.
Birincilik ödülü : Plaket ve 2000 TL
İkincilik ödülü : Plaket ve 1500 TL
Üçüncülük ödülü : Plaket ve 1000 TL

TELİF HAKKI:
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Projesi ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan
ve her türlü kazanımları geri alınır.
DSİ tüm tanıtım faaliyetlerinde dereceye giren projeleri sergilemeye yetkili olacaktır.
Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için başvuru öncesinde patent başvurusunun
yapılması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden
edinilebilir.

BAŞVURU ŞEKLİ:
Başvurular aşağıda belirtilen adrese okul müdürü imzalı üst yazı ekinde 5 Mayıs 2014
tarihine kadar e-posta ya da posta yoluyla yapılabilir.

ULUSLARARASI FİNAL:
Türkiye Gençler Su Ödülü Yarışmasının birincisi 31 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihlerinde
İsveç’in başkenti Stockholm’de yapılacak olan Dünya Su Haftası kapsamındaki
Stockholm Gençler Su Ödülünde ülkemizi temsil edecektir.
Stockholm Gençler Su Ödülüne son başvuru tarihi 14 Haziran 2014 olup başvuru Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.
Yarışmaya katılım sağlayacak finalist(ler)in uluslararası ulaşımları Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünce konaklama ve yeme-içmeleri Stockholm Su Enstitüsünce
sağlanacaktır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Stockholm Su Haftası boyunca finalist(ler)e refakat
edecektir.
Uluslararası finalde birinci olan proje 5000 Amerikan Doları ve cam heykelcik ile
ödüllendirilecektir.

İLETİŞİM:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Müşavirliği
Devlet Mah. İnönü Bulvarı No:16 06100 Çankaya /ANKARA
TEL: (312) 425 46 14 – (312) 417 83 00/ 2035 – 2317
FAKS: (312) 425 20 59
E-POSTA: waterprize@dsi.gov.tr
Duyurular DSİ Genel Müdürlüğü web sitesinden www.dsi.gov.tr ve Dış İlişkiler
Müşavirliğinden temin edilebilir. Tüm katılımcılar, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş
sayılırlar.
TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ