Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi

Sayın Meslekdaşlarımız,

Sizleri 12-13 Ekim 2012 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Türkiye Biyoetik Derneği VII. Kongresi’ne davet ediyoruz. Kongremiz Acıbadem Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilecektir. “Değişen Dünyada Biyoetik” konulu VII. Kongremizin amacı, Evrensel İnsan Hakları ve Biyoetik bakış açısıyla, biyoetik çalışma alanının, kültürlerarası mesafeleri kapatan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü, ortak bir dil yaratabilme olanaklarının araştırılması; meselenin bilimsel, akademik, toplumsal boyutlarıyla incelenmesidir.
Ana Konularımız dünyada ve ülkemizde temel tartışma alanlarından seçilmiştir:

Biyoetik ve İnsan Hakları
Biyoetik ve Eğitim
Biyoetik ve Sağlık Politikaları
Biyoetik ve Yeni Teknolojiler
Kongremizde konferanslar, paneller, sözlü ve poster bildiri sunumları gerçekleştirilecektir.
Biyoetik uzmanlarının yanısıra biyoetiğin temel konularına ilgi duyan ve araştıran her kesimden araştırmacının
katkılarını almaktan mutluluk duyacağız.
Saygılarımızla.

Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman
Türkiye Biyoetik Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Şahin
Acıbadem Üniversitesi Rektörü

 

Kongre Amaç ve Hedefleri

Toplantımızın ana hedefi, Evrensel İnsan Hakları ve Biyoetik temasıyla, biyoetik çalışma alanının, evrensellik ve yerellik ikilemini aşabilen, kültürlerarası
mesafeleri kapatan, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında uluslar üstü bir köprü, ortak bir dil yaratabilme olanaklarının araştırılması; meselenin bilimsel, akademik, toplumsal boyutlarıyla incelenmesidir.
Kongre Ana Konuları:

1. Biyoetik ve İnsan Hakları
İnsan Onuru ve bütünlüğü
Akademik özgürlükler, Mesleki bağımsızlık
Ayrımcılık
Şiddet ve Nefret Suçları
Hasta Hakları – Hekim Sorumluğu
Sağlık çalışanlarının özlük hakları

2. Biyoetik ve Eğitim
Lisans eğitiminde Biyoetik
Sürekli Tıp Eğitimi ve Biyoetik
Biyoetik ve İnsan Bilimleri
Eğitimde Ölçme – Değerlendirme

3. Biyoetik ve Sağlık Politikaları
Sağlık hukuku
Sağlık Reformları
Sağlıkta Dönüşüm
Adalet, Hakkaniyet
Eşitsizlikler

4. Biyoetik ve Yeni Teknolojiler
Klinik Araştırmalar ve Etik Kurullar
Yeni tıp teknolojilerinin etik ve hukuki boyutu
Genetik Testler ve Taramalar
Kök Hücre Tedavisi
Organ Nakli
Yeni Üreme Teknolojileri
Biyobankalar
Nanoteknoloji
Nöroetik

5. Serbest Konular
Birinci Ana Konu olan, Biyoetik ve İnsan Hakları başlığı altında, insan hakları ve biyoetiğin kesişme noktası olan İnsan Onuru kavramından hareketle, kişi özerkliği ve sorumluluğu,
sağlık çalışanlarının ve hastaların hakları ve sorumlulukları geniş perspektifinde; ayrımcılık yapmama, toplumsal eşitsizliklere karşı duyarlık, mesleki bağımsızlık, düşünce ve ifade
özgürlüğü, mesleki değerler ve biyoetik bakış başlıkları altında geniş anlamda tartışmaya açılmaktadır.

İkinci olarak Biyoetik ve Eğitim ana konusunda mezuniyet öncesi ve sonrası üniversiter eğitimde, çağdaş öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ve insan bilimlerinin çok disiplinli
bakış açısı ışığında biyoetiğin işlevi, üniversiteler arası uygulama farklılıkları üzerinde, gelişerek değişen tıp eğitiminde biyoetiğin yeri üzerinde karşılaştırmalı olarak düşünmek, fikir üretmek amaçlanmaktadır.

Üçüncü konu, Biyoetik ve Sağlık Politikaları başlığı altında sağlık sisteminde, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan kurumsal, yönetsel ve temel değişikliklerin; sağlık çalışanları
ve hasta ilişkisine, mesleki değerlere birebir etkileri, hekimlerin özlük hakları ile hasta haklarını birlikte koruyarak dengeleyebilen, nitelikli, eşitlikçi, adil sağlık hizmeti sunumunun
olabilirliği; sağlık reformlarının insan ve toplumun gereksinimlerine karşılık verebilmesinin ve kaynakların adil dağıtımı ve tüm bu tabloda biyoetiğin işlevinin sorgulanması hedeflenmektedir.

Son olarak, Biyoetik ve Yeni Teknolojiler ile insan varlığının adeta yeniden tanımlamaya aday yeni teknolojiler, bilimsel gelişmelerin insanlığa açtığı ufuklar, etik – hukuki boyutu
ile irdelenerek; araştırma özgürlükleri, bilim insanı sorumluluğu ve etik ilke ve kurallar, mesleki değerler perspektifi ile ele alınacaktır.

DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman (Kongre Başkanı)
Uzm. Dr. Muhtar Çokar (Kongre Genel Sekreteri)
Doç. Dr. Tamay Başaağaç Gül
Dr. Savaş Volkan Genç
Dr. Fatih Artvinli
Hüseyin Çelik
Uzm. Ayşe Batman
Vet. Hekim Aysun Uğurlu
F. Burcu Topçu (Kongre Asistanı)

 

Önemli Tarihler ve Kayıt
Önemli Tarihler
Bildiri Özetleri Gönderme Tarihi
15 Ağustos 2012

Kayıt Ücretleri
Erken Kayıt
250 TL
15 Ağustos 2012’ye kadar
Geç Kayıt
350 TL
16 Ağustos 2012’den sonra
Asistan-Öğrenci Katılım Ücreti
50 TL

Kayıt ücretlerine bilimsel oturumlara giriş, yaka kartı, sertifika, kongre çantası, gala yemeği, kahve molaları ve öğle yemekleri dahildir.

Türkiye Biyoetik Derneği Hesap No:
Türkiye İş Bankası
İstanbul Şubesi Şube Kodu: 1299
Hesap Numarası: 306 251
IBAN: TR14 0006 4000 0011 2990 3062 51
Kongre Dili
Kongre dili Türkçedir. (Açılış Konferansı İngilizcedir ve tercüme yapılacaktır)

Kongre Tarihi
12-13 Ekim 2012

Kongre Yeri
Kadıköy Acıbadem Hastanesi,
Mimoza ve Erguvan Konferans Salonları,
Tekin Sokak, No.8, 34718
Acıbadem- Kadıköy-İstanbul

İletişim:

F. Burcu Topçu (Kongre Asistanı)
GSM: 0532 305 83 44
E-posta: biyoetikkongre@gmail.com
Web:
Türkiye Biyoetik Derneği İnternet Sayfası:
www.biyoetik.org.tr