Türkçe Hazırlık Okulu “Anı Yazma” Öğrenci Yarışması

Öğrenci Yarışması

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
“TÜRKÇE ÖĞRENİRKEN…” ADLI
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YARIŞMASI İLKELERİ

Madde-1: Yarışmanın Amacı
Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre’nin vefatının 700. yılı
hasebiyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır.
Yunus Emre; şiirlerinde insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru
Türkçe ile işlemiş ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlığa seslenmiştir.
Yunus “yetmiş iki millete bir göz ile bakmak” ilkesi ve evrensel insani değerler üzerine inşa
edilmiş felsefesiyle dünya hümanizmine katkılar sağlayarak insanları ortak değerler etrafında
birleştiren, çağının çok ötesinde bir şair olmayı başarmıştır.
30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmî Gazete’de 2021 Yılının Yunus Emre ve
Türkçe Yılı Olarak Kutlanması konulu T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Genelge
ile Yunus Emre’nin hem dünya beşeriyetine ortak bir değer olarak takdim edilmesi hem de
ülkemize bir kez daha hatırlatılması maksadıyla 2021 yılının “Bizim Yunus” olarak anılması,
Yunus Emre’nin mirası olan Türkçe’nin öneminin vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle
bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması amacıyla “Dünya Dili Türkçe” adıyla yurt genelinde
ve yurt dışında bir kampanyanın tertiplenmesine de karar verilmiştir.
Bu bağlamda Ankara Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “TÜRKÇE
ÖĞRENİRKEN” adlı ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YARIŞMASI ile Türkçe’nin öneminin
vurgulanması, medeniyet dili kimliğiyle bilinçli ve doğru kullanımının sağlanması, dil öğrenimi
sırasında kültürel etkileşimin de sağlanarak ulusal kültürümüzün tanıtılması amaçlanmaktadır.

Madde-2: Yarışmanın Konusu
Uluslararası öğrencilerin Türkçe Hazırlık Okulları, TÖMER, DİLMER veya diğer
merkezlerde Türkçe öğrenirken yaşadıkları bir anıyı “Türkçe Öğrenirken” adı altında bir
yazmalarından ibarettir.

Madde-3: Kapsam
Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmaya katılacakları, eserlerde
aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, ödüllendirme ile yarışma
takvimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Madde-4: Yarışmaya Katılacaklar
Yarışmaya yurt içindeki ve hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın yurt dışındaki bir
yükseköğretim programına kayıtlı uluslararası öğrenciler katılabilecektir. Yükseköğretim
Kurulu’na bağlı resmi ve özel tüm üniversitelerin programlarına kayıtlı veya hazırlıkta ya da
dil merkezlerinde okumaya devam eden uluslararası öğrenciler kabul edilecektir.

Madde-5: Yarışma Aşaması
Yarışma tek aşamadan oluşacaktır. “Anı” metni şartlara uygun şekilde oluşturulup
elektronik ortamda ilgili e-posta adresine gönderilecektir. Gönderilen çalışmaların
değerlendirilmesi yapıldıktan sonra ilk 3’e girenler jüri tarafından belirlenecektir. İlk 3’e
girenler çevrim içi (Online) ortamda düzenlenecek olan programda ilan edilecektir.

Madde-6: “ANI” Türünde Aranacak Şartlar
Yarışmaya katılacak yazılarda aşağıdaki şartlar aranacaktır:
• Şahsi olarak yazan kişinin düşüncelerini içerecektir.
• Öznel bir yazı türü olacaktır.
• Özgün, Türkçe’nin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
• Sayfa düzeni ve imla kurallarına uyulacaktır.
• Sade bir dille açık bir şekilde yazılacaktır.
• Edebi bir kaygı güdülmeyecektir.
• Belgeler eşliğinde bir şey kanıtlama gayesi güdülmeyecektir.
• Türkçe öğrenirken yaşanılanların işlendiği yazıda TÜRK DİLİNE ve TÜRK
TOPLUMUNA yönelik düşünceler aktarılacaktır.
• Bilgisayar ortamında, A4 boyutundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto
ve 1,5 satır aralıklı, en az 2 sayfa en fazla 6 sayfa olacak şekilde yazılacaktır.
• Her öğrenci, yarışmaya bir (1) yazı ile katılabilecektir.
• Yazılar “PDF” ya da “Word” formatında ilgili e-posta adresine gönderilecektir.

Madde-7: Başvuru Şartları ve Şekli
Yarışmaya başvuru şartları ve şekli aşağıda paylaşılmaktadır.
• Yarışmaya gönderilecek anıların hiçbir yarışmada derece almamış olması
gerekmektedir.
• Bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yazılan anının diğer bir yarışmada
derece aldığının ortaya çıkması durumunda ödül sahibi ödülünü iade edecektir.
• Yarışmaya katılanlar, gönderdikleri yazıların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmiş sayılır.
• Ayrıca yarışmaya katılacak öğrenciler, ekte yer alan öğrenci adı-soyadı, okul, bölüm,
adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhüt Formu”nu doldurarak
imzalayacaklardır.
• Başvurular ekte paylaşılan taahhüt formu ile birlikte “anı” metninin
“turkcehazirlik@ankaramedipol.edu.tr” adresine gönderilmesi ile yapılacaktır.

Madde-8: Değerlendirme
Yarışmaya katılanların değerlendirmeleri; Ankara Medipol Üniversitesi Türkçe
Hazırlık Okulu öğretim görevlileri olan aşağıdaki jüri tarafından yapılacaktır. İlk 3’e girenler
şartnamede belirtilen şartlar dikkate alınarak belirlenecektir.

Madde-9: Yarışma Takvimi
Yarışmanın takvimi aşağıdaki şekilde planlanmıştır.
• 25/05/2021-25/06/2021 arası: Yarışmaya ilişkin duyuruların yapılması.
• 25/06/2021: Anıların turkcehazirlik@ankaramedipol.edu.tr adresi üzerinden gönderimi
için son tarihtir.
• 12/07/2021: Değerlendirme sonuçlarının ilanı tarihidir.

Madde-10: Ödüllendirme
Yarışmada dereceye giren eserlerden; ilk üç dereceye giren anıların sahibi öğrencilerin
ödülleri ilan tarihinden sonra verilecektir. Yarışma takvimi doğrultusunda Ankara Medipol
Üniversitesi web sayfasında gerekli duyurular ve ilanlar yapılacaktır.

Ödüller: Öğrenci iki grup ödülden birisini tercih edecektir.

1. Grup ödül: Ankara Medipol Üniversitesi’nin Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri,
İletişim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarımı ve Mimarlık
Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ve İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler
Fakültelerini veya herhangi bir Meslek Yüksek Okulunu tercih etmeleri halinde 2021-
2022 Eğitim Öğretim yılına mahsus olmak üzere bir yıl için öğrenci ücretlerinden;
• Birincilik Ödülü: Ankara Medipol Üniversitesi’nde %15 indirim
• İkincilik Ödülü: Ankara Medipol Üniversitesi’nde %10 indirim
• Üçüncülük Ödülü: Ankara Medipol Üniversitesi’nde %5 indirim uygulanacaktır.

2. Grup ödül: Ankara Medipol Üniversitesi’nde eğitimine devam etmeyecek olan
öğrencilere;

• Birincilik Ödülü: 1000 TL
• İkincilik Ödülü: 750 TL
• Üçüncülük Ödülü: 500 TL

Madde-11: Diğer Hususlar
Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin kitap
ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir. Yarışmaya katılan
öğrenciler bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

EK:
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
“TÜRKÇE ÖĞRENİRKEN…” ADLI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ YARIŞMASI
TAAHHÜTNAMESİ

Ankara Medipol Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkçe Öğrenirken…” adlı uluslararası
öğrenci yarışması için yazdığım eserden telif ücreti talebimin olmayacağını, eserimle ilgili tüm
yasal sorumluluğun bana ait olacağını, eserle ilgili tüm tasarruf hakkını Ankara Medipol
Üniversitesi’ne devrettiğimi ve bu taahhütnamenin bir suretini yarışma metni ile birlikte
gönderdiğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİNİN;
Adı-Soyadı:
Okulu:
Bölümü:
Adresi:
Telefon Numarası:
İmza:

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

Exit mobile version