Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eğitim Bursu

Eğitim Bursu

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eğitim Bursu

TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ EĞİTİM BURSU BAŞVURU KOŞULLARI

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Atatürk İlkelerine bağlı, tüzüğümüzde belirtilen amaçlarımıza uygun, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, devlet üniversitesi, 4 yıllık yüksekokul ve meslek yüksekokulu kız öğrencilerine yükseköğrenim bursu vermektedir.

Burslarımızdan yararlanmak isteyen adayların 1-30 Eylül tarihleri arasında www.tukd.org.tr

internet sayfamızdan başvuru yapması gerekmektedir. Adayların, TUKD web sayfasını takip etmesi, başvuru formu yayımlandığında web adresimizden form doldurup, yazıcıdan çıktısını alarak ek istenilen belgelerle birlikte kazandığı üniversitenin olduğu şehirdeki şubeye teslim etmesi beklenmektedir.

Şubelerimizin bulunduğu iller:

Adana,Ankara,Ankara Yıldız,Ankara Ümitköy,Antalya,Antalya Konyaaltı,Eskişehir,Bursa,Bolu,Edirne,Gaziantep,Isparta,İstanbul,İstanbul Bakırköy,İstanbul Ataşehir,İstanbul Kadıköy,İstanbul Sarıyer,İzmir,Kastamonu,Kocaeli,Konya,Samsun,Uzunköprü,Yalova,

BAŞVURU KOŞULLARI :

T.C. Vatandaşı olmak,

Atatürk İlkelerine bağlı olmak,

Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,

Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

ADAY OLAMAYACAKLAR:

Vakıf üniversitesi öğrencileri(tam burslu olanlar hariç)

Açık öğretim öğrencileri,

Uzaktan öğretim öğrencileri,

Ücretli değişim programında bulunanlar,

TUKD nin web sayfasından temin edilecek “TUKD Eğitim Bursu Başvuru Formu“na;

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; ÖSYS sonuç belgesi,okulda öğrenci olduğunu gösterir belge

Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).

Tüm Öğrenciler;”1-TUKD Burslusu SorumlulukBelgesi” (Okunup imzalanacaktır, Başvuru Formu ekinde verilir.), 2-Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),3- ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Muhtarlıktan İkametgah Belgesi de alınabilir),4- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 5-2 adet vesikalık fotoğraf,6- öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, 7-https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,8- Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.),8- https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne – baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi) ekleyerek, başvuru for munun ilgili alanları imzalanarak kazandığı üniversitenin bulunduğu şehirdeki şubemize verir

BURSUN ÖDENMESİ :

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, bir öğretim döneminde ekim-haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi nedeniyle bursu yeni başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılmamaktadır

BURSUN KESİLMESİ :

Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda ,Derneğin düzenlediği eğitim seminerlerine ve sosyal etkinliklerine üst üste üç defa katılmayan öğrencinin bursu kesilir.

SORUMLULUK BELGESİ :

Öğrenimini tamamlayan her burslu, iş hayatına atıldıktan sonra imkanı olduğu takdirde TUKD’e maddi katkıda bulunmayı ve kendisi gibi en az bir kız öğrenciyeTUKD aracılığı ile burs vermeyi ayrıca TUKD’e manevi katkı yapmayı, bulunduğu ortamlarda TUKD’in tanıtımını yapmayı, gönül elçisi olmayı ve üye olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı vicdani bir SORUMLULUK olarak kabul eder.(Bu bölüm bursiyerler tarafından ayrıca imzalanıp eklerle birlikte verilir

BURS FONLARINA BAĞIŞ

Mezun Bursiyerlerin Bağışları

Öğrenimini tamamlayan bursiyerler, iş hayatına atıldıklarında kendileri gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TUKD ‘e bağışta bulunabilir.


TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ EĞİTİM BURSU YÖNERGESİ

Her şubemizin bir burs komisyonu vardır.. Genel Merkez burs komisyonu ile şubeler burs komisyonu arasında hızlı bir iletişim sağlanması için E- mail gurubu kurulur

ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİ

Burs alacak öğrenciler ilgili komisyon tarafından iki aşamadan sonra saptanır:

Madde 1- Başvuru formları incelenir.

Madde 2- Uygun olanlar mülakata çağrılır.

Madde 3-Gerekli görülen durumlarda başarı bursu verilebilir.

Burs başvuruları ilgili komisyon tarafından incelendikten sonra, sonuçlar en kısa sürede öğrencilere iletilir.

İLETİŞİM

Madde 4 : Öğrenci, burs veren ve dernek arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişim kurulması sağlanır. Öğrencilerle ayni konularda okumuş ve meslek edinmis üyelerle bilgi/dayanışma ağı kurulmaya calışılmalıdır

Madde 5 : Burs alan öğrenciye sadece ekonomik yardım değil, sosyal yaşam bilgileri de kazandırılmaya çalışılmalı, o öğrenciye rol model olunmalıdır.

Madde 6 : Burs alan öğrenci isterse, her türlü sorununu, dernek burs komisyonundaki yönetim kurulu üyesi ile paylaşabilir.

Madde 7 : Dernek yönetimi, burs verenler ve üyeleri aracılığı ile öğrencilere staj, mezunlara iş bulma konusunda destek verir.

BURS VERİLİŞ ŞEKLİ

Madde 8 : Burslar Ekim-Haziran dahil 9 ay süresince verilir. En az aylık burs miktarı; genel merkez tarafından her yılın Eylül ayında belirlenir ve şubelere bildirilir.

Madde 9-Burs almaya geç başlayanlar için geriye dönük ödeme yapılmaz.

Madde 10 : Burslar ayda bir gün şubenin uygun göreceği bir yerde, şube yönetim kurulu tarafından ödenir.

Madde 11 : Burs ve etkinlik günlerine öğrencilerin katılımı zorunludur.

Madde 12 : Şubeler burs alan öğrenci sayısını bütçesine ve bağışlara göre saptar.

Madde 13-Erasmus ya da herhangi bir öğrenci değişimiyle yurt dışına giden öğrencinin bursu kesilmez. Gerekli görülen hallerde yol parası verilebilir.

BURS ALMA SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 14: Her ders yılı sonunda üniversiteden alacağı not dökümünü (transcript) en geç Ekim ayında derneğe teslim etmek .Ya da Şubeler öğrencilerinin okuduğu üniversite öğrenci işlerinden öğrencilerin transkriplerini toplu olarak ister.

Madde 15 : Dernek yönetimi ile yakın işbirliği içinde olmak. Dernekten gelen iletilere yanıt vermek.Telefon numaraları değiştiğinde derneğe haber vermek

Madde 16 : Dernek yönetimince geliştirilen sosyal sorumluluk projelerine katılmak, katkıda ve öneride bulunmak.

Madde 17 : Derneğin düzenlediği ya da sağladığı olanaklardan yararlanmak, sosyal ve kültürel etkinliklere (gezi , tiyatro, konser, vb.) ve eğitim seminerlerine katılmak.

BURSLARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Madde 18 : Burs alan öğrenciler yakından izlenmelidir.

Madde 19 : Aşağıdaki koşullarda verilen burs iptal edilebilir:

a- – Akademik başarısızlık (yıl kaybı),

b- Burs ve etkinlik günlerine mazeret bildirmeden katılmamak,

c- Kurallara uymama nedeniyle sözlü ve yazılı olarak uyarılan öğrencinin durumunda; verilen süre içinde gelişim sağlanamaması,

d- Dernek tüzüğümüzün 2. Maddesinde belirtilen profile uygun olmadığının anlaşılması.

ŞUBELER

Madde 20-Şubeler , her öğretim döneminde bursiyerlerinin okudukları üniversite başlığı altında Ad-Soyad ,okuduğu fakülte, bölüm bilgilerini içeren bilgileri merkeze gönderir. FORM 1

Madde 21-Şubeler her yıl sonunda mezunlarının listesini yukarıdaki madde de belirtilen formatta hazırlar merkeze gönderir. FORM 2

Madde 22-Burs komisyonu çalışmaları ile ilgili olarak ; her ayın belirli bir gününün burs günü olması ve bu günlerde bir konuşmacının,öğrencilerle söyleşi yapması uygun görülmektedir. Bu günlerde yapılan etkinlikler Genel Merkez Web sayfamızda ve Facebook hesabımızda paylaşılır

Madde 23-Genel Merkezin şube ziyaretleri proğramında da bursiyer öğrencilerimizle birlikte olacağımız bir toplantı yada bir etkinliği hazırlar

Madde 24- Burs bağışlarının elden verilmesi durumunda ;her öğrenci için gider makbuzu kesilmesi ve gider olarak gösterilmesi ,dernekler masasınca istenmektedir.

TÜKD GENEL MERKEZ

Adres: Elmadağ Cad.4/2 Taksim,80230 İstanbul

Tlf/Fx: +90 212 231 80 24
Tlf: +90 212 343 45 71
Mail : tukd@tukd.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

fourteen + 7 =