Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

Beste Yarışması
Çocuk Şarkıları Beste Yarışması

Palet Okulları, “Hammamizade İsmâil Dede Efendi’nin Doğumunun 240. Yılı Anısına Türk Müziği Çocuk Şarkıları” adlı Beste Yarışması düzenlemektedir.

PALET OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BESTE YARIŞMASI
“TÜRK MÜZİĞİ ÇOCUK ŞARKILARI BESTE YARIŞMASI”

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Konu: Türk Müziği çocuk şarkıları repertuvarını geliştirmek maksadıyla tüm tür ve biçimlere açık olacak bir “beste yarışması” düzenlenmektedir.

Amaç: Bu yarışmanın amacı;

1) Türk Müziği Repertuarını tüm biçim ve türleri ile geliştirmek,

2) Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,

3) Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Yarışmaya T.C. ve K.K.T.C. vatandaşı olan bütün besteciler katılabilir.
Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Palet Okulları yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.
Bir kişi, birden fazla eserle yarışmaya katılabilir.
Birden fazla kişinin ortak eserle yarışmaya katılması mümkündür.

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMALARA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Yarışmaya gönderilecek eserler:
Hangi tür ve biçimde olursa olsun Türkiye’nin müzik mirası ile irtibat kurarak bu mirası geleceğe taşıyabilecek bir özellik sergilemelidir.
Yarışma tüm tür ve biçimlere açık olmakla birlikte eserlerin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
Kompozisyon yönünden, söz, ezgi, ritim bütünlüğü taşımalıdır.
Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. Eserlerde Türkçe dili kurallarına uygun biçimde kullanılmalı ve doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır.
Eserlerin sözleri, insan onuruna aykırı olmamalı, siyasal içerik taşımamalı, ulusal birliği ve ülke bütünlüğünü bozucu, moral yıkıcı, sanat değerinden yoksun olmamalıdır.
Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, video, cd, dvd, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve tv yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.
Eserlerin yerli veya yabancı bilinen eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.
Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar belli olmadan önce hiçbir yerde yayınlanamaz.
Not: Daha önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT, v.b. kurumlar tarafından açılan yarışmalara ve/veya denetlenmek üzere repertuar kurullarına gönderildiği tespit edilen eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESER TESLİMİ

Yarışmaya her besteci, en fazla 5’er eserle katılabilir.
Eserlerin notaları 9’ar nüsha halinde:
Temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.
Kurşun kalemle yazılmamalıdır.
Fotokopi ile çoğaltılmalıdır.
Nota yazısı ve usul bölünmeleri, geleneksel müzikler için Arel – Ezgi – Uzdilek sistemine uygun olmalı, diğer tür ve biçimlerde geçerli uluslararası standartlar gözetilmelidir.
Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.
Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından farklılık gösteren bölümler, eserin altına ayrıca yazılmalıdır.
Eserin kaydını içeren bir CD de diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.
Besteciler her eser için en az 5 harften oluşan ayrı bir rumuz kullanmalıdır.
Eserlerin güfteleri 3 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kâğıdına yazılmalı, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunmalıdır.
Besteciler, her eser için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı, YARIŞMA BÜROSUNA TESLİM ETMELİDİRLER.

I) KİMLİK ZARFI:

Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.
Kimlik zarfı içinde;
Bestecinin adı,
Bestecinin adresi, varsa telefon numarası,
Bestecinin bu Yarışma Şartnamesini ve Palet Okulları –yarışma- mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini belirten şartname eki belge (EK: 1) imzalı olarak bulundurulmalıdır.

II) EVRAK ZARFI:

Büyük zarf (Evrak Zarfı) üzerine rumuz yazılmalı, içinde, notalar, güfte ve kapalı olarak kimlik zarfı bulundurulmalıdır.
Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ve zarflar ayrı ayrı düzenlenmelidir.
Posta ile müracaatlarda, nota ve/veya güfte üzerinde ve/veya zarflarda eser sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.
Besteciler eserlerini kendileri veya bir yakınları aracılığı ile 07/01/ 2021 tarihi mesai bitimine kadar;
“Özel Palet Türk Müziği İlkokulu

Küçükçamlıca Mah. Deva Sok. No:5 Üsküdar / İSTANBUL” adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir.

Posta ile yapılacak olan müracaatlarda da bu süre (07/01/2021 tarihinde adreste olacak şekilde) geçerlidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖDÜLLER

Seçici kurul yapacağı değerlendirme sonucunda seçeceği 6 yarışmacıya başarı ödülü, 6 yarışmacıya mansiyon ödülü verecektir.

Başarı ödülü alan yarışmacılar

20.000 TL,
12.500 TL,
7.500 TL para ödülü almak üzere ödüllendirilirler.
Yarışmada başarı ödülü alanların tespit edilmesinin ardından yarışma sonuçlarını takip eden eğitim-öğretim yılında okul müfredatlarında ilgili temsil ve konserlerde bu eserler icrâ edilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİCİ VE FİNAL DEĞERLENDİRME KURULLARI

Palet Okulları “Hammamizade İsmâil Dede Efendi’nin Doğumunun 240. Yılı Anısına Türk Müziği Çocuk Şarkıları Beste Yarışması”na katılmak üzere Kuruma teslim edilen besteler arasında, ödül-mansiyon alabilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla, Palet Okulları Genel Müdürlüğü tarafından toplam 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşan Seçici Kurul teşkil edilir.
Seçici Kurul, üye tam sayısı ile çalışma yapar.
Seçici Kurul, Yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve hakkında karar verir. Eserin reddedilmesi halinde, karar rapora gerekçeli olarak yazılır.
Seçici Kurul, hazırlayacağı raporda, “Başarı Ödülüne Değer” eserleri belirtir.
Ödül kazanan eserler açıklandıktan sonra, sonuçlar bu eserlerin bestecilerine ayrıca yazılı olarak bildirilir.
Seçici Kurul, Yarışmaya katılan eserleri, ödüle değer bulup bulmamakta serbesttir.
Ödül kazanan eserler basın ve yayın organları ile kamuoyuna duyurulur.

ALTINCI BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR

Palet Okulları, eserlerin seslendirilecek yayın, yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.
Palet Okulları Genel Müdürlüğü, bu yarışmada elde ettiği tüm eserleri, plak, band, kaset, nota, CD ve benzeri şekilde çoğaltma, yabancı yayın kuruluşlarına, birliklerine, eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve ticari olarak kullanma hakkına sahiptir.
Besteci, Yarışmaya gönderdiği eserlerini, Yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı takdirde eser yarışma dışı bırakılır.
Yarışmada ödüle layık görülen eserler, ikinci bir denetime gerek olmadan Palet Okulları Genel Müdürlüğü yayınlarında kullanılabilir.
Ödül kazanan eserler dışında kalan eserlerden Palet Okulları müzik branş dersi repertuvarına alınabilecek nitelikte olanlar, yeni bir başvuruya ve incelemeye gerek olmaksızın repertuvara dâhil edilebilir.
Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden ilham almadıklarını, eseri bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip, yarışma şartnamesini ve Ek Sözleşme hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı Ek-1 belgeyi Palet Okulları Genel Müdürlüğü’ne vermekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda, o eser yarışma dışı bırakılıp, ödül verildiyse istirdat edilir.

DİĞER HÜKÜMLER

Değerlendirme sonucunda, yalnız ödül alan ve repertuara alınabilir nitelikte görülen eserlere ait kimlik zarfları açılır. Diğer zarf ve dokümanlar talep edildiği takdirde, sonuçların açıklanmasını takip eden iki ay içinde sahiplerine alındı makbuzu karşılığı iade edilir.
ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Eser Teslim Son Tarihi : 07 Ocak 2021

Seçici Kurulu Toplantısı :

Sonuçların Açıklanması : 15 Ocak 2021

Not: Ek-1 Besteci Eser Katılım Dilekçesi ve Ek-2 Muvafakatname Belgeleri ………………..adresinden temin edilecektir.

EK-1
BESTECİ ESER KATILIM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
PALET OKULLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
İSTANBUL

“Hammamizade İsmâil Dede Efendi’nin Doğumunun 240. Yılı Anısına Türk Müziği Çocuk
Şarkıları” adlı Beste Yarışması’na gönderdiğim ………………… rumuzunu taşıyan eser bütünüyle
kendime aittir.
“Hammamizade İsmâil Dede Efendi’nin Doğumunun 240. Yılı Anısına Türk Müziği Çocuk
Şarkıları” adlı Beste Yarışması Şartnamesinde yer alan hükümleri aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz
ederim.

…../…../202..

Bestecinin Adı-Soyadı

İmza
Ad-Soyad :
TC Kimlik No :
Doğum Tarihi :
Enstrüman :
Eserin Rumuzu :
Adres :
Telefon :
GSM :
E-Mail :

(NOT: Bu form yarışmaya gönderilen her eser için ayrı ayrı düzenlenecektir.)

EK-2
MUVAFFAKATNAME ÖRNEĞİ

Palet Okullarının 2020 yılında düzenlemiş olduğu ““Hammamizade İsmâil Dede Efendi’nin
Doğumunun 240. Yılı Anısına Türk Müziği Çocuk Şarkıları” adlı Beste Yarışması şartnamesini
okudum, aynen kabul ediyorum.

1. YARIŞMA’ya (Beste Yarışması) gönderdiğim beste ya da bestelerimde hiçbir eserden alıntı
yapmadım, müziklerin tamamı bana aittir.

2. YARIŞMA’ya gönderdiğim beste ya da bestelerimi bugüne kadar hiçbir yarışmaya
göndermedim. Hiçbir kurum ya da kuruluşa kaydettirmedim.

3. YARIŞMA’ya gönderdiğim beste ya da bestelerim bugüne kadar hiçbir ticari cd, dvd, mp3 vb.
herhangi bir kayıt ünitesinde yer almadı, yer alması için hiçbir kişi ya da kuruma muvafakat
vermedim.

4. YARIŞMA’ya gönderdiğim beste ya da bestelerimi yarışmanın tamamı sonuçlanmadan önce
hiçbir televizyon ve radyo kuruluşunda yayınlatmayacağım ve yayınlanmasına izin
vermeyeceğim.

5. Beste ya da bestelerimin YARIŞMA finalleri sırasında veya sonrasında Palet Okulları tarafından
tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak cd, dvd, mp3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında
yer alması durumunda, Palet Okulları’ndan herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim.

6. Yarışmaya gönderilen sözlü eserlerin aldıkları ödüller güfte sahiplerini de kapsar. YARIŞMA’ya
gönderdiğim bestenin güfte yazarı ile kendi aramda ücrete ilişkin noter onaylı sözleşme
geçerlidir.

7. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Palet Okulları tarafından açılabilecek bütün maddi ve
manevi tazminat davaları için İstanbul Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu kabul ediyorum.

…./…./202..
Bestecinin Adı-Soyadı
İmza