Türk Loydu Vakfı Öğrenci Bursu

Türk Loydu Vakfı; sahip olduğu şirketlerden elde ettiği gelirle ve burs verilmesi kapsamında yapılan bağışlarla oluşturduğu bütçesinin bir bölümüyle, Vakfın ulvi amaçları ve toplumsal sorumluluğu kapsamında, Vakıf amaç ve görevleri, faaliyet alanlarıyla ilişkili olarak Lisans, Lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrenci bursları sunmaktadır.

Türk Loydu; burs yardımlarını imkânları dâhilinde, daha çok şirketleri bünyesinde hizmet verilen sektörlere (denizcilik, gemi inşa ve diğer endüstriyel sahalar, sigortacılık, vb.) özgü lisans ve lisansüstü programları ile Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer programlarda öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine, akademisyenlere yöneltmiştir.

TÜRK LOYDU LİSANSÜSTÜ TEZ VE DOKTORA SONRASI ÇALIŞMA
KONULARI-2018/2019:
1- Gemi ve deniz yapılarında yapısal analiz, yorulma problemleri, vb. çalışmalar
2- Gemi ve deniz yapılarında kaynak uygulamaları sonucu istenmeyen şekil değiştirmelerin,
artık gerilmelerin önlenmesi,
3 – Yüksek hızlı bir teknenin hidrodinamik hesaplamaları; yüksek hızlı tekneler için farklı klas
kuruluşlarına göre dip bölgesi için çarpma basıncının (impact pressure) hesaplanarak
karşılaştırılması,
4- Pervane yapısal analizinde hidrodinamik yöntemlerle yapılan çalışmalar,
5-İzotropik (çelik ve alüminyum) ve ortotropik (elyaf takviyeli plastik) malzemeleri içerecek
(uygun parametreler girilebilecek) farklı yük kabulleri ve sınır şartları altında levha,
stifner, stifnerli levhanın farklı yönlerdeki gerilmelerini ve burkulmalarını analiz eden bir
sonlu elemanlar yöntemi çözümü sunan kullanımı kolay bir programın hazırlanması.
6-Çarpışma sonrası belirgin/ belirsiz (implicit/ explicit) hesapların yapılıp bunların
değerlendirilmesi konusunda kolay anlaşılabilir bir program ve örneklerin yapılması.
7- Karakteristik dalga yüksekliği, dip akıntıları, rüzgar hızı gibi verilerden faydalanarak
dalga yüklerinin hesaplanması.
8- Deniz üzerinde patlayan bir torpilin yarattığı şok dalgasının suya dalmış olan deniz altına
ileteceği kuvvetlerin belirlenmesi.
9- Farklı deniz zeminlerinde tutunma kuvvetlerinin belirlenmesi için yapılan çalışmalar,
10- Klasik Laminasyon Teorisi (Classical Laminate Theory) ve Sonlu Eleman analizi ile bir
kompozit tekne dip yapısının incelenmesi
11- Birincil ve ikincil elemanların boyutlandırılması için olasılık etkeninin saptanması
(deneysel)
12- Perde stifnerlerinin boyutlandırılması ilgili kuralların oluşturulması (deneysel)
13- Gemi ivmelerinin kısıtlı sefer bölgeleri (L1,L2, K20, K50) için nümerik, model deney ve
gemi üzerinde ölçümlerle saptanması
14- Gemi dizaynı, ekipmanları, gemi kazaları vb. konularda risk analizi yöntemleri
kullanılarak yapılacak çalışmalar
15- Gemilere ilişkin kuralların uygulanmasına yönelik olarak kullanılabilecek yazılımların
geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar (Örneğin gemide bulunan zararlı maddeler envanteri
yazılımı, gemi özelliklerine bağlı olarak taşınabilir ürün listesi oluşturan programlar,
hesap programları vb.)
16- Gemilerde enerji verimliliği ile ilgili yapılabilecek çalışmalar
17- Gemi bakım ve onarımları sırasında asbest problemi ve maruziyet ile ilgili saha
uygulamasını da içeren çalışmalar
18- Uluslararası sözleşmelerin kapsamı dışında olan gemiler ile ilgili kural geliştirmeye
yönelik yapılacak çalışmalar (Bu çalışmada “Goal Based Standards” yaklaşımı, dünyadaki
uygulamaların kıyaslanması ve gerekçelendirilmesi vb. yaklaşımlar kullanılabilir)
19- Kıyı yapıları ve açık deniz yapıları üzerine, kural geliştirmeler kapsamında yapılabilecek
çalışmalar.
20- Savrulma/Fırıldanma (Whirling) titreşimleri ile ilgili klas kabul kriterlerinin geliştirilmesi
21- Buz klasındaki gemilerde burulma titreşim hesabının yapılması
22- TL Kurallarında belirtilen burkulma isterlerinin karşılaştırılmalı analizi (DNV PULS, nonlinear analiz ve kuralların karşılaştırılması)
23- İkinci nesil hasarsız stabilite kriterlerinin bir gemi üzerinde karşılaştırılmalı hesaplanması,
24- Denizaltılar konusunda yapılabilecek çalışmalar,
25- Otonom su üstü veya su altı araçlarıyla ilgili çalışmalar,
26- Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) malzemeler ile üretilen botların analizi,
27- Bir dökme yük gemisinin Ortak Yapısal Kurallar (CSR) ve Uyumlaştırılmış Ortak Yapısal
Kurallar (CSR-H)’a göre karşılaştırılmalı boyutlandırılması,
28- Gürültünün ön dizaynda hesaplanması üzerine yapılacak analiz çalışmaları.
29- Gemilerde asbesti pcb vb. zararlı maddelerin tespitine yönelik detaylı çalışma (gemilerde
bu maddelerin yoğun kullanım alanları, tespit yöntemleri için kıyaslama, Türkiye’de
altyapı ihtiyacına (laboratuar, tesislerin durumu, mevzuat vb.) yönelik analiz
30- Sera gazı emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanması kuralları kapsamında
tesis, havayolu, denizyolu emisyon mevzuatlarının kıyaslanması ve iyileştirme önerileri
31- Gemilerin sürat ve güç performansının seyir tecrübesi verilerine göre tayini (ISO
15016:2015’e göre)
32- Deniz yapılarında kaza önleme sistemlerinin geliştirilmesi ve gemilerde kullanılacak
sensörlerle ilgili çalışmalar.
33- Akıllı Gemi Sistemleri
34- Deniz yapılarının kontrollerinde droneların kullanımı, kural seti ve rehber hazırlanması.
35- Deniz araçlarında yeni nesil tahrik sistemleri ve yenilikçi çözümler.
36- Gemilerde yakıt pilleri; ve bor ve hidrojen kullanımı.
37- İstanbul Boğazı’nda çalışan mevcut yolcu gemilerinin elektrik tahrikli sisteme geçişi için
yapılacak çalışmalar.
38- Tersanelerde uygulanan ısıl işlemlerle alakalı yumuşatma tavı, düzeltme tavı ve şekil
verme tavı konularında rehber kitapçık hazırlanması.
39- Deniz yapılarının inşasında kullanılabilecek yeni malzemeler üzerine çalışmalar.