TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

 

            PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

 1. Profesör kadrosuna başvurabilmek için 2547 sayılı kanunun 26 (a) maddesinin 1. ve 2. Bentlerinde yer alan koşulları sağlamak. Ayrıca Üniversitelerarası Kurulun belirlediği asgari koşulları, Doçentlik sonrarı yapılan çalışmalarla yerine getirmek kaydıyla toplam en az 500 puan almak gerekir.
 2. Doçentlik kadrosuna başvurabilmek için Üniversitelerarası Kurulun belirlediği asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla toplam en az 450 puan almak gereklidir.,
 3. İlk kez Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvuranlar için;
 4. Fen, Mühendislik ve Sağlık bilimleri için ÖSYM tarafından yapılan ya da eşdeğerlilikleri kabul edilen yabancı dil sınavından 65 dil puanı, Sosyal Bilimler alanı için yabancı dil sınavından 60 dil puanı, Meslek Yüksekokullları için 55 yabancı dil puanı almış olmak gerekir.
 5. Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyeliği kadrolarına başvurma ile ilgili değerlendirme ölçütlerine göre en az 100 puan almak gerekir.
 6. Yardımcı Doçentliğe her atama öncesindeki 3 yıl için; “Tunceli Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma İle İlgili Değerlendirme Ölçütleri”ne göre en az 200 puan almak gerekir. Yardımcı Doçentliğe atama dosyasının atama tarihinden itibaren en az 1 ay önce ilgili birim yönetimine teslim edilmesi gerekir. Yardımcı Doçentliğe yeniden atamada en az 450 puan sağlanmış ise, sonraki atama dönemlerinde dosya istenmeyecektir.
 7. Yukarıda belirtilen asgari koşulları yükseltme veya ek koşullar getirme ile yürürlük tarihlerinin öne çekilmesi konusundaki Bölüm Kurulları kararlarına dayalı olarak yapılan öneriler ilgili Birim, Bölüm Kurulu Kararı, Senatonun onayı ve Yükseköğretim Kurulu’nun uygun görmesi ile yürürlüğe girer.
 8. Atama dosyasında yer alan hakem veya jüri denetiminden geçmemiş tüm çalışmalar için ilgili birimin Yöneticisi, ilgili Bölüm/Program Başkanı ve sunulan çalışmaların konusuna göre en az bir Profesörün, bulunmadığı takdirde, en az bir Doçentin yer aldığı üç kişilik bir komisyon kurulur. Bu komisyon atama dosyasında sunulan bu tür çalışmaların yeterli veya yetersiz olduğunu bildiren bir rapor düzenler. Yapılacak puanlamada raporda yeterliliği bildirilen çalışmalar dikkate alınır. Yetersiz görülenlere puan verilmez.

 

 

 

 

 1. YAYINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Genel İlkeler

 

 1. Her çeşit makale yayımlanmış olmak veya elektronik veri tabanlarında “doi” numarası almış olmak.
 2. Çok yazarlı yayınlarda adayın puanı iki yazarlı çalışmalarda her yazara bu yönergede verilen puanın 0.8’i, üç yazarlı çalışmalarda her yazara bu yönergede belirlenen puanın 0.75’i, dört yazarlı çalışmalarda her yazara bu yönergede belirlenen puanın 0.7’si verilir.

Makaleler

 1. SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Art and Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler…………………………………………………………………………………………. 150
 2. SCI-Expanded kapsamında yer alan uluslararası dergilerde yayımlanmış makaleler…………………………………………………………………………………………. 130
 3. İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli süreli dergilerde yayımlanmış makaleler………………………………………………………………………. 100
 4. Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler……………………………………… 70
 5. Birinci, 2., 3. maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanmış editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takvimi ve özet türünden yayınlar ……………………. 30
 6. Hakemsiz dergilerde yayımlanan makaleler …………………………………………… 50

Bildiriler

 1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü olarak sunulan ve programda yer alan;
 2. Tam metin olarak yayımlanan bildiri ……………………………………………….. 60
 3. Özet olarak yayımlanan bildiri ………………………………………………………… 40
 4. Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay (workshop) gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan;
 5. Tam metin olarak yayımlanan bildiri ……………………………………………….. 40
 6. Özet metin olarak yayımlanan bildiri ……………………………………………….. 30

      Kitaplar

 1. Alanında kitap yazarlığı;
 2. Yurt dışında Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik için belirlediği dillerde ve tanınmış yayın evlerince yayımlanmış kitaplar ……………………………. 200
 3. Yurt içinde yayımlanmış kitaplar …………………………………………………… 150
 4. Alanındaki kitaplarda yer alan bölüm veya ünite yazarlığı;
 5. 9/a’da belirtilen kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı ……………………….. 60
 6. 9/b’de belirtilen kitaplarda bölüm veya ünite yazarlığı ………………………. 50

Çeviriler

 1. Alanında kitap çevirisi ………………………………………………………………………… 60
 2. Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi …………………………… 30

 

 

 

 

 

 1. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK

 

 1. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde           editörlük ………………………………………………………………………………………….. 150
 2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayın kurulu üyeliği …………………………………………………………………………………………….. 100
 3. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tafından taranan dergilerde hakemlik, makale başına …………………………………………………………………………………..   50
 4. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI tafından taranan dergiler dışındaki uluslarası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayın kurulu üyeliği, her yıl için ………………………………………………………………………………………..  80
 5.  SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranmayan bilimsel ve sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik, makale başına ……………………………………………………………………………………………………….    30
 6. Bilimsel, sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde editörlük, her yıl   için ……………………………………………………………………………………………………….    60
 7. Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel, sanatsal veya mesleki dergilerde editörlük ……………………………………………………………….    20
 8. Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel, sanatsal dergilerde hakemlik, her makale için ……………………………………………………..   5
 9. Uluslararası saygınlığı olan yayın evlerince yabancı dilde basılmış alanında bilimsel kitap editörlüğü ……………………………………………………………………. 100
 10. Ulusal yayın evlerince basılmış alanında bilimsel kitap editörlüğü ……….      60

 

 1. SANATSAL ETKİNLİKLER

 

 1. Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurt içinde veya yurt dışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması; proje bedeli veya telif hakkın ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması ……………………………………………………………………………………………… 100
 2. Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmaları ile ulusal veya uluslararası jürili karma sanat ve tasarım etkinliklerinde kabul               edilmesi ……………………………………………………………………………………………   50
 3. Özgün sanat eserlerinin, tasarımlarında ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde veya yurt dışında karma sanat ve tasarım etkinliklerine kabul edilmek …..    30
 4. Özgün sanat eserlerinin, tasarımlarında ya da yorum çalışmaları ile yurt içinde veya yurt dışında karma veya grup sanat ve tasarım etkinliklerine           katılmak ……………………………………………………………………………………………   20
 5. Ulusal veya uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleri ile ödül almış olmak ………………………………………………………………………………………   70

 

 

 

 1. EĞİTİM – ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

 

Öğretim Faaliyetleri

 

 1. Son 5 yılda (Yardımcı Doçent atamasında son atama döneminde) her türlü ortamda verilmiş dersler;
 2. Lisansüstü ……………………………………………………………………………………   25
 3. Lisans, Önlisans ……………………………………………………………………………  15

Tez Yönetimi

 1. Yönetiminde tamamlanan her tez için;
 2. Doktora ……………………………………………………………………………………….   60
 3. Yükseklisans ………………………………………………………………………………..  40

 

 1. SONUÇLANDIRILMIŞ ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

 1. Ulusal veya uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü …… 100
 2. Üniversitelerin Bilimsel Araştırmalar Projeleri Birimince desteklenen araştırma projeleri yürütücülüğü …………………………………………………………..  50
 3. Bilimsel araştırma projelerinde görevli, yardımcı araştırmacılar için ……….   25

 

 1. DİĞER

 

 1. Yurt içi ve yurt dışı sanat ve tasarım yarışma jürilerinde görev almak ………  70
 2. Ulusal veya uluslararası sempozyum, kongre, çalıştay, festival, yaz okulu, bienal, trienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde, etkinliğin planlanmasından sonuçlanmasına kadar geçen süreçte;
 3. Başkanlık yapmak …………………………………………………………………………. 50
 4. Düzenleme kurulu sekreterliği yapmak ……………………………………………. 45
 5. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, kurs, açıkoturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak …………….   10

 

 

 1. ÖDÜLLER

 

 1. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak ……………………………….. 150
 2. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak ……………………………………….. 100
 3. Alanında patent almak ………………………………………………………………………. 250

 

 1. ATIFLAR

 

 1. ISI ve Web of Science’daki atıfların değerlendirilmesinde kullanılan H indeksi;
 2. 1-3 arası ise ………………………………………………………………………………….  75
 3. 4-6 arası ise ………………………………………………………………………………… 200
 4. 7-10 arası ise ………………………………………………………………………………. 500
 5. 11 ve yukarısı ……………………………………………………………………………. 1000

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

 1. Profesörlüğe yükseltilme ve atama ilkeleri ile Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına atama ile ilgili ilkeler 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacaktır.
 2. Yardımcı Doçentlerin yeniden atanmaları ile ilgili ilkeler 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

       X.     YÜRÜTME

Bu ilkelerde yer alan hükümleri Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütür.