TÜMOSAN’ın Genç Mucitlere Destek İçin Düzenlediği “Sen Yeter Ki Yap” Yarışması Başlıyor!

yarışma
yarışma

TÜMOSAN, genç mucitlerin yaratıcılıklarını ve inovatif fikirlerini hayata geçirmelerine destek olmak amacıyla “Sen Yeter Ki Yap” adlı bir proje yarışması düzenliyor.

Yarışma, 10-17 yaş arası tüm gençlere açık olup, tarım, enerji, çevre, savunma sanayii, sağlık ve bilişim teknolojileri gibi alanlarda yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi teşvik ediyor.

 

‘Sen Yeter Ki Yap’ Ödüllü Yarışma Şartnamesi

YARIŞMANIN ADI: “Sen Yeter Ki Yap Yarışması”

KONU: “Yararlı ve Etkili Projelere Destek’’

DÜZENLEYEN KURUM: Tümosan Motor ve Traktör A.Ş.

  1. AMAÇ:

Proje kapsamında; öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin hayata geçirilebilecek, gerçekleştiği zaman topluma, ülkemize ve dünyaya kısacası tüm insanlığa fayda sağlayacak projeleri ortaya çıkarmaları ve hayata geçirme sürecine destek olmak amaçlanmaktadır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak bilimsel ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip destek verilecektir.

  1. YARIŞMA KATEGORİLERİ:

1.1. YAŞ KATEGORİLERİ

1.1.1. 10-13 Yaş Aralığı: Katılım gösteren yarışmacıların değerlendirmelerinin ve proje sınıflandırmalarının daha verimli yapılabilmesi adına 10-13 yaş gruplarının bulunacağı kategoriyi temsil etmektedir.

1.1.2. 14-17 Yaş Aralığı: Katılım gösteren yarışmacıların değerlendirmelerinin ve proje sınıflandırmalarının daha verimli yapılabilmesi adına 14-17 yaş gruplarının bulunacağı kategoriyi temsil etmektedir.

1.2. PROJE KATEGORİLERİ

1.2.1. Eğitici Ve Evrensel Teknolojiler: Bu kategoride, katılımcılardan eğitim ve öğretimde teknolojinin kalıcı ve çok yönlü kullanımını sağlayacak ürünler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu ürünler, prototipler, eğitsel oyunlar, eğitsel yazılımlar veya yenilikçi teknolojiler olabilir. Ayrıca, dijital teknoloji, psikoloji, insanlık yararına teknoloji, biyoteknoloji ve turizm teknolojileri alanlarında yapılacak yenilikler ve teknolojik gelişmelerle ilgili projeler teşvik edilmektedir. Bu
projelerin odak noktası, topluma fayda, yararlılık ve kullanım kolaylığı üzerine olmalıdır.

1.2.2. Erişilebilir Teknolojiler Ve Engelsiz Yaşam: Bu kategori, insanlık yararına ve engelli bireylerin günlük yaşamlarındaki engelleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için teknolojiyi kullanarak çözümler sunmayı amaçlar. Projeler, mobil uygulamalarla erişilebilir hale getirilen web siteleri, sesli komutlarla kontrol edilebilen akıllı ev sistemleri gibi farklı alanlarda olabilir. Ayrıca, projelerin tüm insanlığa ve engelli bireylerin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde geliştirilmesi ve toplumun her kesimine eşit fırsatlar sunulması hedeflenir. Bu çözümler, tüm bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, katılımlarını sağlamayı ve toplumsal farkındalığı artırmayı hedefler. Bu sayede, daha kapsayıcı bir toplumun oluşumuna katkıda bulunulur ve herkesin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için adımlar atılmış olur.

1.2.3. Tarım, Enerji Ve Çevre Teknolojileri: Kategori kapsamında tarım, enerji ve çevre alanlarında teknolojik yeniliklerin teşvik edilmesini amaçlar. Bu kategori altında,tarımın verimliliğini artırmak, enerji kullanımını optimize etmek ve çevreye duyarlı uygulamaları teşvik etmek için çeşitli projelerin geliştirilmesi beklenir. Bu projeler, tarım alanında verimli sulama sistemleri, güneş enerjisi kullanımıyla tarım arazilerinin aydınlatılması veya sulanması gibi uygulamaları içerebilir. Aynı zamanda, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artıracak çözümler veya çevreye zarar vermeyen teknikleri destekleyen yazılım tabanlı uygulamalar da bu kategoriye dahil edilebilir. Bu kategoride yer alan projelerin amacı, tarım, enerji ve çevre alanlarında sürdürülebilirlik ve verimliliği artırmaktır.

  1. YARIŞMA ÖDÜLLERİ:

2.1. Yarışmamız, üç farklı proje ve iki ayrı yaş kategorilerinde düzenlenmektedir. Proje kategorilerimiz “Eğitici ve Evrensel Teknolojiler”, “Tarım, Enerji, ve Çevre Teknolojileri” ve “Erişilebilir Teknolojiler ve Engelsiz Yaşam” olarak belirlenmiştir. Her proje kategorisinde, 2 farklı yaş aralığı için olmak üzere toplamda 18 ödül hakkı bulunmaktadır.

2.2. Haricen özel başarıları kutlamak adına mansiyon ödülü verilebilir ancak verilmesi zorunlu değildir.

2.3. Jüri her proje kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncüyü ve olası bir durum için yedek kazananı seçecektir.

2.4. Kategorideki projenin, jüriler tarafından en iyi proje olarak seçilmesi, projenin ödül için gerekli standartlara ve yeterliliğe sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Düzenleme Kurulu ve Seçici Kurul, sıralamaya giren projenin ödülü alıp almamasına karar verebilir.

  1. KATILIM ŞARTLARI:

3.1. Yarışmaya 10-17 yaş arasındaki bütün öğrenciler katılabilir.

3.2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3.3. Yarışmaya Seçici Kurul ve/veya TÜMOSAN çalışanlarının birinci derece akrabaları katılamaz.

3.4. Sen Yeter Ki Yap Yarışması’na gönderilmiş, yurt içinde ya da yurt dışında herhangi bir yarışmada ödül (derece, mansiyon, özel ödül) almış projeler yarışmaya katılamaz.

Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen projeler diskalifiye edilir. Bu
durumun tespit edilmesi halinde, ödül,ve/veya derecesi iptal edilir ve verilmişse, ödül yarışmacıdan geri alınır. Ödülün geri verilmemesi halinde TÜMOSAN’ın başvurabileceği tüm yasal hakları saklıdır. Ödül ve/veya derecenin iptal edilmesi; diğer ödül ve/veya derece almış yarışmacılara talep hakkı doğurmayacaktır. Projelerin yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

3.5. Katılımcı, projenin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Kural ihlali tespit edilen projeler diskalifiye edilir. Yarışmaya katıldığı proje üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan; ödül almış projelerin katılımının kısıtlandığı bu yarışmada böyle bir proje ile ya da bu projenin ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

3.6. Yarışmacı, yarışmaya gönderdiği projelerin gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TÜMOSAN, elindeki bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması veya problemin çözümüne yönelik TÜMOSAN ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile TÜMOSAN tarafından yasaklanır ve adı gerekli tüm mecralarda ilanen duyurulur.

3.7. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya, son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

3.8. Ödül almaya hak kazanan projeler için, TÜMOSAN’ a fikri hakların kullanımı için izin ve lisans verilmiş sayılacaktır. Proje sahipleri, işbu izin sonrası TÜMOSAN’a karşı herhangi bir hak talebinde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.9. Projeye ait dosya 10 MB boyutunu geçmeyecek şekilde olmalı ve Word formatında gönderilmelidir.

3.10.Projeye ait video gönderimi maksimum 5 dakika ve 10 MB olmalı ve proje anlatımının özet şeklinde bahsedilmesi gerekmektedir.

3.11.Projenin grup halinde gerçekleştirilmesi halinde gönderilen proje word dosyasında grup bilgilerinin yer alması ve video içeriklerinde tüm katılımcıların bulunması gerekmektedir.

3.12.Grup halinde katılım gösteren yarışmacıların başvurusu tek kişi adına alınır ve ödül tutarı başvuran kişi adına verilir.

3.13.Katılım şartlarına uymayan projelerin ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir proje konmayacaktır. Proje sahipleri, katılım şartlarına uymakla yükümlü olduğunu ve katılım şartlarına uymamaları dolayısıyla itiraz hakkı olmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.

3.14.Ödül alamayan projeler sistemden silinmeyecektir.

3.15.Yarışmacı, yarışmaya katıldığı projeleri gerek duyulduğu takdirde kural ve tanımlara uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; “Jüri veya Düzenleme Kurlu yarışma süreci veya öncesinde yarışmaya gönderilen projelerin orijinalini isteme hakkına sahiptir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması durumunda tasnif dışı bırakılır. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda
Düzenleme Kurulu kararı geçerlidir.

İlkokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

  1. KİMLER KATILABİLİR

4.1. Yarışmaya tüm kategorilerde; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilirler.

4.2. Jüri üyelerinin birinci derece akrabaları ve yarışmayı düzenleyen ekibin birinci derece akrabaları katılamaz.

  1. PROJELERİN GÖNDERİLMESİ VE TELİF (KULLANIM) HAKLARI:

5.1. Yarışmaya proje gönderenler, projelerin kendilerine ait olduğunu ve herhangi bir farklı üçüncü kişinin proje üzerinde fikri hakkı bulunmadığını beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Başkasına ait projelerin veya kısmen kullanılmış projelerin olması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir. TÜMOSAN, katılımcıların projeleriyle ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk
kabul etmez.

5.2. Yarışmada ödül alan projeler Sen Yeter Ki Yap web adresinde ve TÜMOSAN’ın Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan projeler TÜMOSAN’ın yayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecek olup ödül alan proje sahipleri, konu hususlara ilişkin izin verdiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

5.3. Şartnamede belirtilen ödüllerin verilme şekilleri, ödülün türüne ve verileceği bölgeye göre değişiklik gösterilebilecek olup banka yolu ile verilecektir.

5.4. Ödül alan projelerin hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dosyaları incelenmek üzere istenildiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

5.5. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda kararlar Düzenleme Kurulu tarafından alınacaktır.

5.6. Katılımcılar; projelerini yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma projesini göndermesiyle yürürlüğe girer.

Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

İşbu Şartnamede belirtilen dışında, alternatif herhangi bir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb) yoluyla iletilen Katılımcı projeleri, kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5.7. https://www.senyeterkiyap.com sayfasına projeleri yükleyebilmek için ana sayfadaki başvuru formunun doldurularak dosya yükleme alanından sisteme proje yüklemeleri gerçekleştirilecektir.

5.8. Katılımda yüklenecek projelerinn boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosya hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

5.9. Başvuruların geçerli olması için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekmektedir.

5.9.1. Yarışma web sayfamız www.senyeterkiyap.com adresinden “Başvur” butonunu tıklayarak formun doldurulması ve projeye ait word ve video içeriklerinin istenilen boyut ve formatta sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

5.9.2. En fazla 1 (bir) adet proje başvuru yapılabilecektir.

5.9.3. Yarışma web sayfasındaki başvuru formunda, yarışmaya başvuran ve projeyi temsil eden kişinin “Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, Başvuru Kategorisi, E-posta Adresi, İl, İlçe, Adres, Eğitim Seviyesi ve Okulu bilgilerinin ve proje sahibinin ebeveyn ve/veya danışmanına ait Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Telefon Numarası, E-posta Adresi, İl, İlçe, Proje Sahibi ile Yakınlık Durumu, Ulaştığı Kanal bilgilerinin girilmesi ve Proje Ekleme alanına Word dosyası ve Video içeriklerinin girilmesi zorunludur.

TÜMOSAN, başvurucular tarafından iletilen tüm kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlemeyi ve söz konusu kişisel verileri işbu şartname konusunu yerine getirebilmek amacıyla kullanmayı ve Katılımcı da işbu hususla ilgili TÜMOSAN’a gerekli tüm izinleri verdiğini kabul eder.

5.9.4. Bu kurallara uymayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

5.10.İnternet üzerinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde senyeterkiyap@tumosan.com.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

5.11.Projelerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TÜMOSAN sorumlu değildir. Ödüller, ödül töreninde teslim edilecektir. Ödülünü almaya gelmeyenler, mücbir sebeplerini yazılı olarak bildirmeyenler, konu ödülü yerine teslim alması amacıyla vekil (aileden) atamayanlar için ödüller geçersiz sayılacaktır. Asil ödül sahiplerinin ödülü teslim almaması neticesinde tüm hakları, yedek listedeki isimlere devredilecek olup yedek listede yer alan isimlerin mevcut şartları sağlaması halinde Ödüller yedek listedeki isimlere verilecektir.

5.12.Uyuşmazlıkların çözümünde TÜMOSAN’nın çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m.193 uyarınca kesin ve münhasır delil niteliğinde olup; Taraflar arasında ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta ise İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

5.13.Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  1. YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başvurusu : 1 Nisan – 30 Eylül
Değerlendirme : 1 Ekim – 31 Ekim
Ödül Töreni : Aralık 2024

9. ÖDÜLLER:
9.1. 10-13 YAŞ KATEGORİSİ
Birinci İkinci Üçüncü

9.1.1. Eğitici Ve Evrensel Teknolojiler : 50.000TL 35.000 TL 25.000 TL
9.1.2. Erişilebilir Teknolojiler Ve Engelsiz Yaşam : 50.000TL 35.000 TL 25.000 TL
9.1.3. Tarım, Enerji Ve Çevre Teknolojileri : 50.000TL 35.000 TL 25.000 TL

9.2. 14-17 YAŞ KATEGORİSİ
Birinci İkinci Üçüncü

9.2.1. Eğitici Ve Evrensel Teknolojiler : 50.000TL 35.000 TL 25.000 TL
9.2.2. Erişilebilir Teknolojiler Ve Engelsiz Yaşam : 50.000TL 35.000 TL 25.000 TL
9.2.3. Tarım, Enerji Ve Çevre Teknolojileri : 50.000TL 35.000 TL 25.000 TL

https://senyeterkiyap.com