TÜKOSEP Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Bursu 2014 – 2015

“Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı (TÜKOSEP)” kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından kooperatifçilik sektörünün önünün açılması, daha etkin ve verimli bir yapıyla sektörün geleceğe hazırlanması, ülke kooperatifçiliğinin gelişmesine katkı sağlanması, kooperatifçilik alanında akademik eserlerin sayısının artırılması amacıyla, kooperatifçilik alanında Türkçe tez hazırlamış yüksek lisans veya doktora mezunları desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?
Başvuru koşullarını sağlayan aşağıdaki kişiler destek başvurusu yapabilir:
– 2013 yılı ve sonrasında devlet veya vakıf üniversitesinde kooperatifçilik alanında hazırladıkları yüksek lisans tezleri kabul edilen yüksek lisans mezunları,
– 2013 yılı ve sonrasında devlet veya vakıf üniversitesinde kooperatifçilik alanında hazırladıkları doktora tezleri kabul edilen doktora mezunları.Tez sahibi aynı tez çalışmasıyla bir defa başvuruda bulunabilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personeli ile destekte bulunacak Kooperatif Merkez Birliği veya Kooperatif Birliği çalışanlarının başvuruları kabul edilmez.

Başvuru Tarihleri
Başvurular 31 Mayıs 2015 tarihine kadar Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Destek Verilecek Tez Konuları
Destek verilecek yüksek lisans veya doktora tezi çalışmalarının, kooperatifçilik konusunda ve Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında yer alan stratejik hedef ve faaliyetlerle ilgili olması gerekmektedir.

Destek Verecek  Kooperatif Üst Kuruluşları
TÜKOSEP’te Bakanlığımız sorumluluğuna verilen 2.8 numaralı faaliyet “Kooperatifçilik konusunda, eğitim, araştırma ve yayın faaliyetinde bulunan gönüllü kuruluşların projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmalarda bulunulacaktır.” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüz ile ülkemizde faaliyet gösteren tüm kooperatif üst kuruluşlarıyla yapılan yazışmalar sonucunda aşağıda unvanları yazılı olanlarla bir protokol imzalanmış ve bu kapsamda destek projesi hayata geçirilmiştir:

  1. S.S. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)
  2. S.S. Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKENT)
  3. S.S. Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (ORKOOP)
  4. S.S. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği
  5. S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
  6. S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
  7. S.S. Tariş Zeytin, Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
  8. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Destek Miktarı
Komisyonca uygun bulunan tez çalışmaları arasından;
– Yüksek lisans tezi sahibine: 3.000 TL
– Doktora tezi sahibine: 10.000 TLnakit para desteği verilecektir.
Destek miktarı, destek kararının ilanı takiben ilgili kooperatif üst kuruluşu tarafından başvuru sahibinin bildirdiği hesap numarasına aktarılacak veya nakit olarak kendisine makbuz karşılığı verilecektir.

Başvuru Yöntemi ve  İstenilecek Belgeler
Destekten yararlanmak isteyenlerin, ekte yer alan “Başvuru Formlarını” eksiksiz olarak doldurarak, aşağıdaki belgelerle birlikte başvuru süresi içerisinde Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir:
– Tezli yüksek lisans veya doktora programından mezun olunduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti,
– Tezli yüksek lisansta veya doktorada aldığı dersleri gösteren transkriptin aslı veya onaylı sureti,
– Tezin bir adet ciltli nüshası ile tezin “word” ve “pdf” formatında yazılmış halini içeren bir adet cd,
– Tezin beş sayfayı geçmeyen Türkçe ve bir sayfayı geçmeyen İngilizce özeti,
– Tezin telif hakkının başvurana ait olduğuna dair beyan yazısı,
– Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğrafla birlikte nüfus cüzdanı fotokopisi,
– Son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi.Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler, bu husustan dolayı sorumlu olacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Koşulları sağlayan başvurular arasından; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Kooperatifçilik Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Uzman ile destek verecek Kooperatif Merkez Birliğinin veya Kooperatif Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Müdürünün katılımlarıyla oluşturulacak Komisyon tarafından destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri belirlenecektir.
İnceleme sonucunda belgelerini eksik gönderenler ile yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Destek başvuruları;

– TÜKOSEP’te yer alan hedeflere ulaşılmasına olan katkısı ve uluslararası kooperatifçilik ilkelerine uygunluk durumu,
– Mevcut veya yeni sektörlerde kooperatifçiliğin gelişmesine, kooperatiflerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesine, etkinlik ve verimliliklerinin artırılmasına olan katkıları,
– İşlenen konunun özgünlüğü ve aktarma başarısı,
– Uluslararası literatür ve kaynakça çeşitliliği ve sayısı, bakımından Komisyonca değerlendirmeye tabi tutulur.

Desteklenmesi kararlaştırılan başvuru sahipleri Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi “koop.gtb.gov.tr” ile ilgili Kooperatif Merkez Birliği veya Kooperatif Birliğinin internet sitesinde ilan edilecektir. Komisyon tutanağının destek ödemesinde bulunacak Kooperatif Merkez Birliği veya Kooperatif Birliğine gönderilmesini takiben eser sahibine ödeme yapılacaktır.

Başvuru Formlarına ulaşmak için Ek1 ve Ek2 ye tıklayınız.

EK 1 – Yüksek Lisans Tezlerinin Desteklenmesi İçin Başvuru Formu

Başvuru Sahibinin Başvuru Tarihi …/…/20… Fotoğraf
Adı ve Soyadı
TC Kimlik No
İkamet Adresi
Ev Telefonu İş Telefonu
E-Posta Cep Telefonu
Mezun Olduğu Üniversite ve Bölümü Not Ortalaması
100 Üzerinden 4 Üzerinden
__,_ _,__
Mezun Olduğu Yüksek Lisans Programı ve Üniversitesi Not Ortalaması
100 Üzerinden
Üzerinden
__,_ _,__
Mezuniyet Tarihi
Tez Başlığı
Tez Konusu
(Özet)
Yabancı Dili Girdiği Yabancı Dil Sınavının Adı
Yılı Puanı
Hesap Sahibinin Adı Hesabın Bulunduğu Bankanın Adı/Şubesi/Kodu
IBAN No:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım.

Adı Soyadı
İmza

EK 2 – Doktora Tezlerinin Desteklenmesi İçin Başvuru Formu

Başvuru Sahibinin Başvuru Tarihi …/…/20… Fotoğraf
Adı ve Soyadı
TC Kimlik No
İkamet Adresi
Ev Telefonu İş Telefonu
E-Posta Cep Telefonu
Mezun Olduğu Üniversite ve Bölümü Not Ortalaması
100 Üzerinden 4 Üzerinden
__,_ _,__
Mezun Olduğu Yüksek Lisans Programı ve Üniversitesi Not Ortalaması
100 Üzerinden 4 Üzerinden
__,_ _,__
Tez Başlığı
Tez Konusu 
(Özet)
Mezun Olduğu Yüksek Lisans Programı ve Üniversitesi Not Ortalaması
100 Üzerinden 4 Üzerinden
__,_ _,__
Tez Başlığı
Tez Konusu (Özet)
Yabancı Dili Girdiği Yabancı Dil Sınavının Adı
Yılı Puanı
Hesap Sahibinin Adı Soyadı Hesabın Bulunduğu Bankanın Adı/ Şubesi/Kodu
IBAN No:

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu onaylarım.

Adı Soyadı
İmza