Tüketici Hakları Afiş Tasarım Yarışması

TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“TÜKETİCİ HAKLARI” KONULU
AFİŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN TÜRÜ :
Afiş Tasarım Yarışması

YARIŞMANIN AMACI :
1- 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatları’nın içeriklerini
sade, etkili ve anlaşılır bir şekilde tüm paydaşlarına yönelik afiş tasarımı ile anlatmak.

2- Grafik Tasarım, İletişim ve Görsel Tasarım alanında Ülkemiz genelinde eğitim alan üniversite öğrencilerinin özgün tasarımlar üretmesini teşvik etmek ve yarışma sayesinde onların bir bağlam çerçevesinde düşünme becerilerinin gelişmesine ve tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak.

3- Gençlerimizi ve onların eserleri vasıtasıyla toplumu bilinçli tüketim ve tüketici hakları
konusunda bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, sanatsal çalışmalarını desteklemek,
değerlendirmek, sergilemek ve kalıcı eserler bırakmaya özendirmek.
YARIŞMANIN KONUSU : Tüketicinin temel ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık ve güvenliği,
bilgi edinmesi, eğitilmesi, zararlarının giderilmesi, sağlıklı bir çevrede yaşaması, ekonomik çıkarlarının korunması, seçebilmesi, temsil edilmesi, örgütlenmesi ve sesini duyurması tüketicilerin temel ve evrensel haklarıdır. Bu bağlamda yarışma konusu “Tüketici Hakları” konusunda olacaktır.

Katılımcılar, “Tüketici Hakları” ana teması çerçevesinde eserlerini bunlarla sınırlı kalmayacak
şekilde aşağıdaki anahtar kelime ve kavramlardan yola çıkarak oluşturabilir.

a) Tüketici
b) Tüketim
c) Ayıplı Mal
d) Ayıplı Hizmet
e) Yenilenmiş Ürün
f) SERBİS (Servis Bilgi Sistemi)
g) GÜBİS (Güvensiz Ürün Portalı)
h) TÜBİS (Tüketici Bilgi Sistemi)
i) Tüketici Hakem Heyetleri
j) Garanti ve Satış Sonrası
k) Bilinçli Tüketici
l) Devre Tatil ve Paket Turlar
m) Kapıdan Satışlar
n) Mesafeli Satış
o) Reklam Kurulu
p) Fiyat Etiketleri
q) Yerli Üretim
r) Online (Mesafeli)Alışverişlerde Dolandırıcılık
s) Banka Hizmetleri
t) Abonelik Hizmetleri vb.
u) Fiyat Etiketi vb. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında
bulunan iş ve işlemler

YARIŞMANIN KAPSAMI :
Yarışmaya, son başvuru tarihi itibariyle T.C. Yüksek Öğretim Kurumuna bağlı üniversitelerin
Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, İletişim Bilimleri, Medya ve Görsel
Sanatlar, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık vb Bölümlerinde ön lisans, lisans veya yüksek lisans
öğrencileri başvurabilir.

GENEL KATILIM ŞARTLARI :
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar, imzalı Katılımcı formu ve taahhütname ile muvafakatnameyi doldurarak yarışmaya gönderdikleri tasarımlarının kendi ürünü olduğunu; fikirsel ve/veya biçimsel olarak başka bir afiş, karikatür, resim, video, reklam vb üretim ile benzerlik taşımadığını, tasarımda kullandıkları fotoğraf-illüstrasyon vb görsel bileşenlerin de kendi ürünü olduğunu ve telif kapsamında olmadığını beyan ve taahhüt edecektir. İmzalı başvuru formu bulunmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Yarışmaya gönderilen tasarımlar daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışma, sergi vb katılmamış ve telif hakları devredilmemiş olmalıdır.

4. Yarışma tamamlanıp ödül veya sergileme hakkı kazansa dahi yarışmaya gönderilen tasarımların 2 ve 3. Maddelerdeki hükümleri taşımadığı anlaşıldığında yarışmacı ihraç edilir ve verilen ödül varsa yasal faizi ile geri alınır. Telif haklarının ihlali nedeniyle doğacak her türlü ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.

5. Ticaret Bakanlığı temsilcileri, Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları yarışmaya
katılamazlar.

6. Her öğrenci yarışmaya yalnız bir eserle bireysel olarak katılacaktır.

7. Tasarımı yapılan afişler, 50×70 cm boyutlarında dikey formatta olmalıdır. Afişlerde görsel
tasarımı destekleyen sözel bir mesaj (başlık, slogan, vb.) kullanılacak ancak tüm sözel
içeriğin Türkçe olması gerekmektedir. Slogan olmayan sade tasarım kabul edilmeyecek
afiş ve slogan birlikte değerlendirilecektir.

8. Afişler, endüstriyel baskı teknikleri ile üretilebilecek nitelikte olmalıdır. El çizimi ile üretilmiş tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Tasarımlar işletim sistemi sınırlaması olmadan;
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw vb. tasarım yazılımlarından birisi ile
hazırlanmış olacaktır.

9. Tasarımlar CMYK renk evreninde hazırlanacak olup, kullanılacak bitmap tabanlı görseller
baskıya uygun çözünürlükte (300 dpi) olmalıdır. Bu görsellerde dijital çözünürlük ayarlaması ile detay kaybı (İnterpolasyon hatası) veya sıkıştırılmış resim formatlarından kaynaklanan görüntü deformasyonu bulunmamalıdır.

10. Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

11. Seçici kurul tarafından ödül almaya layık bir afiş bulunmazsa Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü yarışmayı tamamen iptal edebilir veya bazı derece karşılıklarını ilan etmeyebilir.

12. Seçici kurul, ödül veya sergileme derecesi alan afişler ile ilgili tasarım sahibinden ek bir ücret ödemeden değişiklik yapmasını isteyebilir. Ve/veya Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bu afişleri yayınlarken üzerinde değişiklik yapabilir.

13. Dereceye giren eser sahipleri ile yarışma katılım formunda bulunan iletişim bilgileri (mail ve telefon) ile iletişime geçilecektir. Ayrıca sonuçlar 16.Maddede belirtilen İnternet adresleri ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacaktır. Sonuç ilan tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde kendisine ulaşılamayan veya yarışma sekretaryasına ulaşmayan yarışmacılar ödül hakkından feragat etmiş sayılır. Eserler ise 17. madde kapsamında süresiz olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait olacaktır.

14. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (Tv, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayınlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.

15. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

16. Katılımcılar Ticaret Bakanlığı resmi internet sitesi http://ticaret.gov.tr adresinden ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü web sitesi https://tuketici.ticaret.gov.tr/ adresinden ayrıca https://www.facebook.com/etuketici/ ve https://twitter.com/etuketici ile www.instagram.com/etuketici sosyal medya hesaplarında yer alan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İkincil Mevzuatlar”, “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”, “Katılım Formu ve Taahhütname”, “Yarışma Şartnamesi” ve “Muvafakatname” ye ulaşabilir. Katılımcılar Eserleri ile birlikte “Katılım Formu ve Taahhütname” ile Muvafakatnameyi doldurmak ve eserlerini teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

Aksi durumda bu eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17. Yarışmaya gönderilen tüm eserler süresiz olarak Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne ait olacak ve iade edilmeyecektir. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bu afişleri her türlü ortamda (Tv, internet, sosyal medya, katalog, takvim, kitap vb.) yayınlama ve dağıtımını yapma hakkına sahiptir.

18. Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.

ESERLERİN TESLİMİ :
1. Her bir katılımcı en fazla bir eser ile katılabilir, fazla eser ile katılım yapan katılımcıların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2. Yarışmacılar hazırladıkları afiş tasarımlarını 3 farklı dijital dosya biçiminde (Jpeg, PDF ve
orijinal çalışma dosyası) ve Taahhütname ile Muvafakatname’yi imzalayarak taranmış dijital
olarak afisyarisma@ticaret.gov.tr ve e.vural@ticaret.gov.tr adreslerine birlikte WeTransfer ile dijital olarak ulaştıracaktır.

3. Derece veya sergileme alan katılımcılar ödül töreninde “Taahhütname” ile “Muvafakatname”yi ıslak imzalı olarak teslim edecektir.

ESERLERİN TESLİM TARİHİ
Eserler ilk ve son başvuru tarihleri olarak belirlenen 13 Eylül 2021 – 28 Ocak 2022 tarihleri
arasında tasarımın üç dijital formatı (jpeg, PDF ve Oriinal belge) WeTransfer ile
afisyarisma@ticaret.gov.tr adresine ulaştırılmış olacaktır.
28 Ocak 2022 Saat: 23:59’dan sonra yarışma sekretaryasına ulaşan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.