TUFUAB IX.Teknik Sempozyumu

TUFUAB IX. Teknik Sempozyumu etkinliğine yönelik bilimsel programda teknik oturumlar ve temalı özel oturumlar yer alacaktır. Etkinliğin kapsamına uygun olarak dünyada ve ülkemizde fotogrametri, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri alanındaki gelişmeler ile disiplinler arası uygulamalar birlikte ele alınacaktır. Düzenleme Kurulunca, küresel dünyada gün geçtikçe önem arz eden disiplinler arası uygulamaların kapsamı, teknolojik düzeyi, uygulamaların çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlarının sempozyumda ele alınması sağlanacaktır.

Sempozyumda ele alınacak konu başlıkları şu şekildedir:

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

LİDAR ve Yersel Lazer Uygulamaları

Yersel Fotogrametri

Uzaktan Algılama

3B Modelleme

İnsansız Hava Araçları

Sayısal Görüntü İşleme ve Analizi Teknikleri

Sayısal Ortofoto

Eğik Fotogrametri Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Kent Bilgi Sistemleri

Uydu Platform ve Algılayıcılarındaki Gelişmeler (SAR, INSAR, Mini Uydular)

Konumsal Verinin Düzenlenmesi, Analizi ve Sunumunda Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Teknikleri

Konumsal Veri Altyapısı ve Dijital Haritalama

Yer Bilimlerinde Uzaktan Algılama Çalışmaları

Fotogrametri ve Gelişen Teknolojilerin Kültürel Mirasın Korunmasına Katkısı

Uzaktan Algılama Görüntülerinin Yorumlanması

Uzaktan Algılamanın, Afet Yönetiminde, Sağlık Alanında ve Kentsel Gelişimin Kontrolünde Kullanılması

Uzaktan Algılamanın Su Kaynakları ve Kıyı Alanlarının Yönetiminde, Ormancılıkta, Jeolojik ve Jeomorfolojik Uygulamalarda (Çölleşme, Erozyon v.b.) Kullanılması

Ülkemizde Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Eğitimi ve Sorunları

Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ile Uzaktan Algılama ve CBS Uygulamaları

Önemli Tarihler
Özet gönderim son tarih:

01 Şubat 2017

Özet değerlendirme sonuçları:

15 Şubat 2017

Tam metin gönderim son tarih:

07 Nisan 2017

Sempozyum Tarihi:

27-29 Nisan 2017