TÜBİTAK YURT DIŞI MÜŞTEREK DOKTORA BURS PROGRAMI

2214-B YURT DIŞI MÜŞTEREK DOKTORA BURS PROGRAMI

 

(2012 Yılı 1. Dönem)

 

 

Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında (*) Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı Türk öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/çalışmaları için destek verilmektedir. (Yurt dışına 12 aya kadar araştırma yapmak için gidecek olan yeterliliğini almış doktora öğrencilerinin “2214-A Doktora Öğrencileri için Yurt Dışı Araştırma Burs Programı” na başvurmaları gerekmektedir.)

BAŞVURU KOŞULLARI

 

Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı’na, doktora programına kayıtlı olduğu üniversitenin ortak doktora protokolü imzaladığı yurt dışındaki üniversiteye eğitim amaçlı gidecek doktora öğrencisi adaylar başvurabilir.

 

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olmak,
 3. Gidilecek Üniversite ile Türkiye’deki Üniversite arasında Ortak Doktora Protokolü imzalanmış olması,
 4. Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek,
 5. YÖK Yurt Dışı Doktora veya Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.

 

TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar.

 

 

BURS SÜRESİ

 

En çok 24 aydır. Burs, tahsis edilen süre aşılmamak koşuluyla eğitim görülen yurt içindeki ve yurt dışındaki üniversiteler tarafından kabul edilecek bir eğitim takvimine göre kullanılabilir.

BURS MİKTARI-ÖDEME ŞEKLİ

 

Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1400 Avro, Diğer ülkeler için en çok 1500 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak saptanır. (bkz. ülkelere göre burs miktarları) Ödemeler üçer aylık dönemlerde bursiyerin bildirdiği yurt içinde veya yurt dışındaki bir banka hesabına yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.

ALINAN DİĞER DESTEKLER

 

Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dâhil) destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra aldığı takdirde 15 gün içinde TÜBİTAK’a bilgi vermekle yükümlüdür.

 

BAŞVURU SIRASINDA ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

 

1.                  Online başvuru formu (imzalı)

 1. Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu (imzalı)

 

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr  adresine yapıldıktan sonra, online başvuru formu ile birlikte Kabul ve Taahhüt Beyanları Formu çıktıları alınıp imzalanarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER

 

 1. Adayın özgeçmişi ve varsa yayın listesi,
 2. Doktoraya kayıtlı olduğunu gösteren öğrenci belgesi,
 3. Gidilecek üniversite ile Türkiye’deki üniversite arasında imzalanan ortak doktora protokolü,
 4. Belirlenmişse Türkiye’deki danışmanından onaylı doktora tez önerisi,
 5. Eğitim/çalışma planı,
 6. Lisans ve (yapmış ise) yüksek lisans öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgeleri (transkriptler)
 7. Doktora öğreniminin son dönemi itibariyle almış olduğu dersler ile geçme notlarını ve son ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren doktora transkripti,
 8. Yabancı dil belgesi ( KPDS, ÜDS, IELTS, TOEFL puan belgesi (bkz. yabancı dil puanları) veya aday yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans veya yurt dışında lisansüstü eğitim aldığını gösterir diploma,
 9. Yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dâhil) destek alınıyorsa buna ilişkin belge.

 

 

SON BAŞVURU TARİHİ

           

1. Dönem:  5 – 30 Kasım 2012

 

(2013 yılından itibaren Mart ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki dönem başvuru alınacaktır.)

 

 

BURSİYERLERİN TESPİTİ

 

Bursiyerler, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışman görüşleri alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir.

 

Bursiyerler,  jüri/panel/danışmanlar tarafından mülakata alınır. Mülakata girmeyen kişilerin dosyaları değerlendirmeye alınmaz.

 

Mülakatta ve panelde adayların akademik nitelikleri ve üzerinde çalışmayı planladıkları konular aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak birlikte değerlendirilir:

 

 1. Adayın konu üzerindeki ön bilgisi, araştırmaya yatkınlığı ve doktora araştırma konusuna hâkimiyeti,
 2. Üzerinde çalışılması planlanan konular ile yapılacak çalışmaların Türkiye’deki bilimsel birikime ve evrensel bilime yapması beklenen katkılar,
 3. Yurt dışında alınacak eğitimin ve yapılacak araştırmaların Türkiye’ye dönüşten sonra devam edilebilir olması,
 4. Lisans/lisansüstü öğrenimi süresince aldığı dersler, bu derslerdeki başarı düzeyi,
 5. Adayın eğitim/çalışmayı yürüteceği yabancı dile hâkimiyet derecesi,
 6. Eğitim/çalışmanın yürütüleceği yurt dışı kurum ya da kuruluşun yeterlik düzeyi ve sağlayacağı olanaklar.

 

Belirlenen ölçütler ışığında yapılan paneller, mülakatlar ve danışman görüşleri dikkate alınarak; BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca adaylar arasında sıralama yapılır. Burslar Başkanlık olurundan sonra kesinleşir.

 

 

BURSLARIN BAŞLATILMASI

 

Burs verilmesine karar verilen adayların bursları, Başkanlık olur tarihinden itibaren yürürlüğe girer; programın “Kural ve İlkeleri”ne aykırı olmamak koşulu ile bursiyerin belirleyeceği tarihte başlatılır.

 

 

 

 

Bursun başlatılabilmesi için;

 

 1. Bursiyerin, Türkiye’deki üniversite ile ortak doktora protokolü imzalayan yurt dışındaki üniversite tarafından doktoraya kabul edildiğini belgelendirmesi gerekmektedir.
 2. Bursiyer çalışıyor ise, yapmayı planladığı araştırmanın çalıştığı kurum tarafından onaylandığını ve araştırma süresince görevli veya izinli sayılacağını belgelendirmesi gerekmektedir. Bu belgede ayrıca adaya kuruluşu tarafından yapılabilecek yol gideri, burs vb. destekler de belirtilmelidir.
 3. Bursiyerlerin yurt dışına çıkmadan önce yükümlülüklerini, noterce düzenlenmiş “Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” ile belgelemeleri gerekmektedir.

 

Bursiyer, tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatmak zorundadır. Bursunu tahsis edilen süre içinde kullanmayan bursiyer hiç bir hak talebinde bulunamaz.

 

Yurt dışında öğrencilik için gerekli pasaport ve vize ile askerlik, Milli Eğitim Bakanlığı ve varsa bağlı oldukları kuruluşla ilgili işlemleri bursiyerlerin kendilerinin yürütmeleri gereklidir.

 

 

BURSLARIN DEVAMI VE EK SÜRE VERİLMESİ

 

Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı kapsamında verilen bursun devamlılığı bursiyerin yurt içindeki ve dışındaki danışman hocalarının görüşlerine ve BİDEB değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararına bağlıdır.

 

Bursiyerin eğitimini TÜBİTAK tarafından kendisine tahsis edilen süre içerisinde bitirmesi esastır. Burs süresi azami süreler olup burslu süre uzatılması talep edilemez. Toplam burs süresi içerisinde eğitimini tamamlayamamış olan bursiyere BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararıyla burssuz ek süre verilebilir.

 

 

YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1. 1.      Rapor Verme Yükümlülükleri

 

Bursiyer yurt dışı eğitimi süresince aşağıdaki belgeleri aşağıda belirtilen sürelerde düzenli olarak BİDEB’e göndermelidir.

 

–     Her dönem başında öğrenci belgesi,

–     Her dönem sonunda ağırlıklı not ortalamalarını gösteren belge (transkript),

–     Her dönem sonunda yurt içindeki ve dışındaki doktora danışmanları tarafından düzenlenen ve onaylanan ilerleme raporları.

 

Burs süresinin bitiminde (Türkiye’ye döndüğünde) de çalışmaların gelişme ve sonuçlarını kapsayan yurt içindeki ve dışındaki danışmanları tarafından onaylı “Sonuç Raporu”nu, yayınlarının listesini ve rapor formlarını en geç bir ay içinde BİDEB’e sunmak zorundadır.

 

BİDEB gerek gördüğü takdirde bursiyerlerin transkriptlerini ve ilerleme raporlarını değerlendirmek için danışman görevlendirebilir.

 

Program kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda TÜBİTAK desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin BİDEB’e gönderilmesi gerekir.

 

 1. 2.      Doktora Eğitimini Tamamlama Yükümlülüğü

 

Bursiyer, çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ay içinde yurda dönmek ve doktora eğitimini 2547 sayılı Kanun’un 44. maddesinde belirtilen azami sürelerde tamamlamakla yükümlüdür.

 

Bursiyer doktora diplomalarının, tez savunma tutanağınız ve tez özetinin bir kopyasını Kuruma vermek ve tezinde TÜBİTAK desteğini belirtmek zorundadır.

 

 1. 3.      Geri Ödeme Yükümlülükleri

 

Bursiyer kendisine tahsis edilen bursu, Kurum’un bilgisi dışında ve Kurumca kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir bilim dalında kullanamaz. Araştırmasını tamamladıktan sonra süresi içinde Türkiye’ye dönmeyen ve doktora eğitimini 2547 sayılı Kanun’un 44. maddesinde belirtilen azami süreden tamamlayamayan ya da çalışmasını verilen destek süresinden önce tamamlamasına rağmen, peşin ödenen bursun bu süreye isabet eden kısmını TÜBİTAK hesabına iade etmeyen bursiyerlerin kendisi için yapılmış olan tüm ödemeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu kararı ile ”Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi” hükümlerine göre, fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren kamu bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıl vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanlar da kanuni faizi ile birlikte geri alınır.

 

 1. 4.      Başka Yerden Destek Alan Bursiyerin Yükümlülükleri

 

Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan (TÜBİTAK dâhil) destek alıyorsa başvuru esnasında, daha sonra destek almaya başlaması halinde desteği almaya başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde TÜBİTAK’a bilgi vermekle yükümlüdür.

 

Bursiyer yurt içinde veya yurt dışında başka bir kuruluştan destek aldığı (kısmi destek sağladığı) takdirde, bursiyere TÜBİTAK tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.

 

Bu programdan yararlanan bursiyerler aynı anda TÜBİTAK’ın diğer programlarından burs ve desteklediği projelerden mali destek, telif, maaş, v.b. alamaz. Aksi tespit edildiği takdirde, bursiyer aldığı bursun tamamını fiilen döviz cinsinden yapılmış olanları aynı döviz cinsinden ve en son ödemenin yapıldığı tarihten itibaren Kamu Bankalarınca döviz cinsinden açılan bir yıllık vadeli döviz tevdiat hesaplarına uygulanan azami faizi ile Türk Lirası cinsinden yapılmış olanları da kanuni faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür. 02.12.2002 tarih ve 97 sayılı Bilim Kurulu’nun 19/b no’lu kararı hükmü hariç olmak üzere kadrolu TÜBİTAK personeline yapılacak ücret ödemeleri bu kapsamda değildir.

 

 

DİĞER

 

 1. Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma ve Müşterek Doktora Burs Programı Kural ve İlkelerinde belirtilmeyen özel hallerde, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nun kararları uygulanır.

 

 1. Bu program kapsamında bursiyerin yükümlülüklerini ihlali veya gelişme raporlarının yetersiz bulunması durumunda verilen burs BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu Kararı ile iptal edilebilir. Yükümlülüklerin ihlali halinde Yüklenme Senedi ve Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefalet Senedi hükümleri uygulanır.

 

(*) Bu alanların açılımı için bakınız

 

Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.

 

 

Tüm gönderiler için adres

 

TÜBİTAK-BİDEB 2214/B

YURT DIŞI BURSLAR MÜDÜRLÜĞÜ

2214/B YURT DIŞI MÜŞTEREK DOKTORA BURS PROGRAMI

Program Yürütücüsü: Burçin ALPARSLAN

Adres:

Tunus Caddesi No: 80, 06100

Kavaklıdere/ANKARA

TEL: 0 312 4685300 / 3818

E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin