TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması

Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması

TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması

1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin,
belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin sorunlarına yönelik çözümler üretmelerine ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak geliştirdikleri projeleri için yarışmalar düzenlemektir.
Öğrencilerin, bahse konu öncelikli alanlarda 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler
doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda da projeler üretmeleri beklenmektedir.
Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan proje yarışmasına yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

2. Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi

2.1. Başvuru Koşulları
a. Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olanlar başvuru yapabilir.
b. Yarışma kategorilerinden sadece birine başvurulabilir. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.*
c. Projeler bir danışman eşliğinde hazırlanabilir.
ç. Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur.**
d. Hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunulamaz.
* Projenin 3’ten fazla kişi tarafından hazırlanması durumunda, proje ekibinin ortak kararıyla ekip üyeleri arasından 3 kişi seçilerek başvuru yapılabilir. Bu durumda ekip dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnameleri istenir.
** Proje başvuruları tamamıyla yeni bir uygulama, yerel bölge için yeni bir uygulama, var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş
kullanımına, yönelik yenilikçi fikir ve uygulama içermelidir.

2.2. Başvuru Belgeleri
a. Kişinin/ekip üyelerinin öğrenci belgesi
b. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış Proje Dokümanı
c. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
ç. Proje 3’ten fazla kişi tarafından hazırlandıysa ekip dışında kalan üyelerin muvafakatnamesi

2.3. Başvuru Yöntemi
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.
Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

3. Yarışma Kategorileri

a) Enerji
Güç ve Depolama Teknolojileri Enerji Depolama; Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Sanayide Enerji Verimliliği konu başlıklarını kapsar.

b) Makine İmalatı ve Otomotiv
Robotik ve Mekatronik; Biyocihazlar, Medikal Makine, Alet ve Cihazlar; Otomasyon ve Kontrol Sistemleri; Malzeme Teknolojileri; Hibrit ve Elektrikli Araç Teknolojileri; Elektrikli Araçlarda Motor, Kontrol ve Sürücü Teknolojileri; Yenilikçi Araç Tasarımları ve Tasarım Doğrulama Çalışmaları; Batarya Teknolojileri, Elektrikli Araçlara Yönelik Altyapı Teknolojileri ve Şarj Ekosistemi Teknolojileri konu başlıklarını kapsar.

c) Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgi Güvenliği; Bulut Bilişim; Büyük Veri Analitiği; E-Öğrenme Teknolojileri; Mobil Uygulamalar; Robotik ve Mekatronik Sistemler; Modelleme ve Simülasyon; Nesnelerin İnterneti; Semantik Web Teknolojileri; Yapay Zeka; Sensör Teknolojileri; E-Ticaret konu başlıklarını kapsar.

4. Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

4.1. Değerlendirme Yöntemi

– Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden Bölge Koordinatörlüğünce kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.

– İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen projeler alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilmek üzere Bölge Koordinatörlüğünce belirlenir.

– Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge Sergileri)
İkinci aşama değerlendirmesinde başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilerek önceden duyurulan tarihler arasında sergilenir. Proje sahipleri projelerini jüri önünde sözlü olarak sunarlar.Jüri değerlendirmesi sonucunda bölge dereceleri belirlenir. Bölge sergisinde birincilik ödülü alan projeler final sergisine davet edilir.

– Final Sergisi
Final Sergisinde proje sahipleri projelerini jüri önünde sözlü olarak sunarlar. Jüri değerlendirmesi sonucunda final dereceleri belirlenir.
Not: Bölge Sergilerinde veya Final Sergisinde yer alan projelerden jüri tarafından ödüllendirmeye değer proje bulunmadığı durumlarda derecelendirme yapılmayabilir.

4.2. Değerlendirme Kriterleri
a. Yenilikçilik
* Konu seçimi özgün, daha önce çalışılmamış bir konu olmalıdır,
* Projenin hangi gereksinimleri karşılayacağı belirtilmelidir,
* Proje önerisinde kullanılan yöntem, teknik, model ve bilişsel gibi tekniklerden en az biri yenilikçi boyut göstermelidir,
* Proje ileri/yeni teknolojiler içermeli/üretmelidir,
* Proje çıktısının mevcut ürün/süreç/yöntemlere göre üstünlükleri bulunmalıdır,
* Patent, Endüstriyel tasarım, copyright vb. fikri/sınai mülkiyet hakkı elde etme olasılığı yüksek olmalıdır.

b. Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği
* Tasarımda kullanılan yöntem, analiz ve modelleme teknikleri uygun ve yeterli olmalıdır,
* Proje çıktıları (prototip üretimi, deney, test, sayısal analiz, simülasyon, anket vb. yöntemlerle) doğrulanmalı ve geçerli kılınmalıdır,
* Sunum kalitesi (rapor, poster, sözlü sunum ve prototip vb.) yüksek olmalıdır.

c. Uygulanabilirlik ve/veya Kullanılabilirlik
* Projede elde edilen çözüm mevcut şartlarda uygulanabilmeli/ üretilebilmelidir,
* Proje yeni projeler, iş ortaklıkları ve işbirlikleri oluşturma potansiyeline sahip olmalıdır,
* Proje çıktılarının pazarlanabilme, transfer edilebilme ve kabul görme olasılığı yüksek olmalıdır,
* Proje sonucunda fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı ve gizlilik üzerinde anlaşmaya
varılmış olmalıdır.

ç. Projenin Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği
* Proje çıktılarının sektöre/ülke ekonomisine katma değer sağlama yeteneği yüksek olmalıdır,
* Proje çıktıları stratejik öneme sahip olmalıdır,
* Proje çıktılarının çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik unsurları göz önüne
alınmalıdır,
* Projenin ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkısı yüksek olmalıdır.
Değerlendirme kriterlerinin ağırlıkları eşittir.
Jüri tarafından aşağıda belirtilen nitelikteki projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:
* Projenin başvuru sahibi öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
* Projeye uzman katkısının beklenenden fazla olması,
* Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
* Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
* Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
* Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
* Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması,
* Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil
ettiğinin/edeceğinin anlaşılması (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksin ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)

5. Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölgede bölge sergisi
düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır.

Başvuru Tarihleri: 7 – 25 Mayıs 2018 (Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanacaktır.)
Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 13 Haziran 2018
İkinci Aşama Değerlendirmesi Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 3 Eylül 2018
Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge Sergileri): Ekim 2018
(Tarihleri daha sonra ilan edilecektir.)
Final Sergisi: Kasım / Aralık 2018
(Tarihleri daha sonra ilan edilecektir.)

6.Ödüller
Her kategoride derece alan projeler için proje başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır. Ayrıca projede danışman olması durumunda danışmana da ödül ödenir. Birden çok projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.
Jüri, derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat ederse derece verilmeyebilir.

(*) Proje başına verilecek ödül miktarı, başvuru formunda adı geçen öğrenciler arasında eşit miktarda dağıtılır.

7. İlgili Mevzuat
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
2. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Dış Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge
İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda, Grup Yürütme Kurulu kararları uygulanır.

8. Tanımlar Kısaltmalar
– Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
– BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
– Yarışma Koordinatörlüğü: Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü aşama süreç ve
değerlendirmelerinin yürütülmesi için Başkanlık tarafından bölge merkezlerinde görevlendiren akademisyen heyetini,
– Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup Faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
ifade eder

9. İletişim Bilgileri
Bölge Merkezleri ve Bağlı İller

BÖLGE MERKEZİ:
ADANA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADANA, G.ANTEP, HATAY,
K.K.T.C, K.MARAŞ, KİLİS,
MERSİN, OSMANİYE

BÖLGE MERKEZİ:
ANKARA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ANKARA, BARTIN, BOLU,
ÇANKIRI, ÇORUM, KARABÜK,
KIRIKKALE, ZONGULDAK

BÖLGE MERKEZİ:
BURSA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
BALIKESİR, BİLECİK, BURSA,
ÇANAKKALE, ESKİŞEHİR,
KÜTAHYA, YALOVA

BÖLGE MERKEZİ:
ERZURUM
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ARDAHAN, ARTVİN, BAYBURT,
ERZİNCAN, ERZURUM,
GÜMÜŞHANE, IĞDIR, KARS,
RİZE, TRABZON

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL ASYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
DÜZCE, İSTANBUL ASYA YAKASI,
KOCAELİ, SAKARYA

BÖLGE MERKEZİ:
İSTANBUL AVRUPA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
EDİRNE, İSTANBUL AVRUPA
YAKASI, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ

BÖLGE MERKEZİ:
İZMİR
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AYDIN, DENİZLİ, İZMİR,
MANİSA,
MUĞLA, UŞAK

BÖLGE MERKEZİ:
KAYSERİ
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AKSARAY, KAYSERİ, KIRŞEHİR,
NEVŞEHİR, NİĞDE, SİVAS,
YOZGAT

BÖLGE MERKEZİ:
KONYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AFYON, ANTALYA, BURDUR,
ISPARTA, KARAMAN, KONYA

BÖLGE MERKEZİ:
MALATYA
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
ADIYAMAN, BİNGÖL,
DİYARBAKIR, ELAZIĞ, TUNCELİ
MALATYA, MARDİN, ŞANLIURFA

BÖLGE MERKEZİ:
SAMSUN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AMASYA, GİRESUN,
KASTAMONU, ORDU, SAMSUN,
SİNOP, TOKAT

BÖLGE MERKEZİ:
VAN
BÖLGE MERKEZİNE BAĞLI İLLER
AĞRI, BATMAN, BİTLİS,
HAKKÂRİ, MUŞ, SİİRT, ŞIRNAK,
VAN

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Yarışmalar Grup Koordinatörlüğü
2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması
Tel: 0312 444 66 90
E-posta: [email protected]

https://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/oncelikli-alanlarda-universite-ogrencileri-proje-yarismasi

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

four + three =