Tübitak – Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Bu programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Destek Kapsamı

Bu programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlamak
Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak
Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak
Ülkemize etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek yeni işletmeler kazandırmak.

Süreç

Başvurular http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır. Adaylar Genel veya Teknoloji kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Online başvuru yapıldıktan sonra sistemden alınacak proje başvuru çıktısı gruptaki öğrenciler tarafından imzalanıp TÜBİTAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere – ANKARA adresine 5 Nisan 2013 Cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar kargo yoluyla veya elden teslim edilecektir.

1. Aşamayı geçen adaylar 16-19 Mayıs 2013 tarihleri arasında İş Planı Hazırlama Eğitimine katılmaya hak kazanırlar. Öğrenciler aldıkları İş Planı Hazırlama Eğitiminden sonra hazırlayacakları “İş Planları”nı en geç 31 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden sisteme pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir. Islak imzalı İş Planı çıktılarını 14 Haziran 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar kargo yoluyla veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Önemli Hususlar

Başvurular http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapıldıktan sonra, sistem tarafından oluşturulacak olan formun pdf çıktısı imzalanıp, 5 Nisan 2013 Cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar TÜBİTAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere – ANKARA adresine kargo yoluyla veya elden teslim edilmelidir. Belirtilen gün ve saatte ulaştırılamayan başvuru belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışma Kategorileri

Genel Kategori
Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirlerinin alındığı bu kategoride bölgesel ve/veya ulusal verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri aranmaktadır.

Bu kategori geleneksel iş kollarında (örnek: lojistik, tarım, hayvancılık, gıda, hızlı tüketim, tekstil, sağlık vb.) verimlilik ve yenilikçi bakış sağlayacak uygulama fikirlerini kapsamaktadır.

Ayrıca özellikle bölgesel anlamda günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıracak yenilikçi uygulama fikirleri de bu kategori altında değerlendirilmektedir. (Enerji tasarrufu, çevrenin korunması vb.)

Teknoloji Kategorisi
Bu kategoride, yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir. Bilişim sektöründe yenilikçi yazılım uygulamaları, elektronik sektörüne yönelik çözümler, biyoteknoloji alanında mühendislik ve teknolojik altyapıyı barındıran uygulamalar ile yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, ileri malzeme gibi teknolojiyi kullanan alanlarda fikir geliştirmeleri beklenir.

Kimler Başvurabilir

Yarışma, aşağıda tanımlanan 2 kategori çerçevesinde yapılır. Bunlar;

Genel Kategori: Yarışmacılar tüm sektörlerden yenilikçi uygulamalar ile başvurmalıdır.

Teknoloji Kategorisi: Teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirleri ile başvurulmalıdır.

Bu doğrultuda;

Adaylar, Genel/Teknoloji kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.
Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur. Proje aşağıda verilen “yenilik” tanımına uygun olmalıdır.
Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.
Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.
Yerel bölge için yeni bir uygulama olabilir.
Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı olabilir.
Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar ancak mevcut şirket dışında geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmez.
Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri (Açık Öğretim Fakülteleri de dâhil) başvuru yapabilir.
Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir.

Başvurular 25 Şubat – 29 Mart tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.

Değerlendirme Kriterleri

Genel ve Teknoloji Kategorileri’ndeki Proje önerileri ve İş Planları, aşağıdaki kriterler dikkate alınarak değerlendirilirler.

Yenilikçilik

Yenilikçi bir fikir mi?
Hangi gereksinimleri karşılayacağı belirtilmiş mi?
Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle karşılaştırma yapılmış mı?
Yapılabilirlik/Uygulanabilirlik

İş fikri ürüne ya da hizmete dönüştürülebilir bir fikir mi?
İş fikrinin ürüne ya da hizmete dönüşmesini engelleyecek güncel teknolojik düzey ya da sektörel standartlar ve normlardan kaynaklanan engeller gözetilmiş mi?
İş fikrinde geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve çözümleri tanımlanmış mı?
Kaynak planlaması yapılmış mı? Kaynakların uygunluğu gözden geçirilmiş mi?
Proje ekibi, projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak disiplinleri içine alacak şekilde yapılandırılmış mı?
Projeyi hayata geçirmek için gereken iş birlikleri, danışmanlık ve hizmet alımları tanımlanmış mı?
Geliştirme çalışmalarına ilişkin temel gelir ve gider kalemleri belirlenmiş mi?
Tasarlanan iş modelinin işleyişine yönelik gelir-gider projeksiyonu yapılmış mı?
Takım üyeleri kendi aralarında uyumlu mu ve takımda bütünlük (birbirini tamamlayan bir yetkinlik seti) sağlanmış mı?

İş fikrinin talep oluşturma şansı var mı?
Ölçeklenebilme/Sürdürülebilirlik

Oluşturulacak ürün ya da hizmet pazarlanabilir nitelikte mi.? Başlangıç pazar analizi iyi yapılmış mı?
Rekabet analizi iyi yapılmış mı? Olası rekabet yöntemleri düşünülmüş mü?
Pazarlama stratejisi (segmentasyon, hedef pazar belirleme, konumlandırma, vb.) temel prensipleri tespit edilmiş mi?
Fiyatlandırma (pazara konumlandırma), dağıtım ve tanıtım faaliyetleri için gerekli analizler yapılmış mı?
Sosyal Etki

Önerilen projenin toplum içim faydası nedir?
Projenin yaratacağı olumlu ve olumsuz etkiler düşünülürken tüm paydaş grupları gözetilmiş mi?
Proje hangi toplumsal soruna çözüm üretmekte veya kaynak yaratmakta?
Proje yerel ve/veya bölgesel gelişime katkı sağlıyor mu?
Proje, sosyal değer önerisi barındırıyor mu?

Değerlendirme Yöntemi

TÜBİTAK BİDEB tarafından programın yürütülmesinde görev alacak bir “Yürütme Komitesi” oluşturulur. Değerlendirmelerde görev alacak jüri heyeti, komite tarafından önerilir, BİDEB tarafından onaylanır.

Başvurular, ilgili jüri heyetleri tarafından, Yürütme Komitesince belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme üç aşamadan oluşur.

1. Aşama Değerlendirme
Başvuruların tamamı kategoriler itibariyle oluşturulan jüri üyeleri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda ikinci aşamaya geçen kişiler/gruplar belirlenir.

2. Aşama Değerlendirme
Birinci aşamayı geçen kişi/gruplar İş Planı Hazırlama Seminerlerine alınır. Seminerler sonrasında iş planları hazırlanarak online olarak sisteme yüklenir. İş planları jüri tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı olan kişi/gruplar belirlenir.

3. Aşama Değerlendirme (Final)
İkinci aşamayı geçen kişi/gruplar iş planlarını jüri önünde 10 dakikayı aşmayacak şekilde sözlü olarak sunarlar. Sunumlar sonrasında her kategorinin birinci, ikinci ve üçüncüsü belirlenir.

Ödüller
1. Aşama Ödülü
1. Aşamayı geçip İş Planı Hazırlama Seminerine katılmaya hak kazanan tüm kişi/gruplara 1.000TL ödül verilir.

3. Aşama Ödülleri

TEMATİK ALANLARA GÖRE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 10.000TL
İKİNCİLİK 7.500TL
ÜÇÜNCÜLÜK 5.000TL

TÜBİTAK-BİDEB-2238-B
GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMALARI

Seda BARITLI, Murat BALOĞLU
Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Telefon No: 0312-4685300 / 3826-3838
E-posta: bideb2238b@tubitak.gov.tr