TÜBİTAK Üniversite Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Başlıyor

Bu programın amacı, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Kapsam
Bu programın amacı çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

Bu kapsamda ulaşılması planlanan temel hedefler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine katkı sağlamak
Gençlerin kendilerine hem maddi hem de manevi anlamda tatmin sağlayacak kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak
Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilere, bu hedeflerine katkı sağlayacak bir “öğrenme ve uygulama” deneyimi sunmak
Ülkemize etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek yeni işletmeler kazandırmak.

Süreç
Proje başvuruları http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinde yer alan başvuruya açık programlar kısmından 25 Mayıs – 12 Haziran 2015 tarihleri arasında saat 17.30’a kadar öğrenci tarafından çevrimiçi olarak yapılacaktır. Birden fazla öğrenci tarafından hazırlanan projelerde sisteme bir öğrenci giriş yapacak ve diğer öğrencilerin bilgilerini de sisteme girecektir. Online başvuru sırasında istenilen tüm belgeler PDF formatında yüklenecektir. Online başvuru onaylandıktan sonra sistemden alınacak proje başvurunun çıktısı öğrenci/ler tarafından imzalanacaktır. Islak imzalı başvuru formu 19 Haziran 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar TÜBİTAK Tunus Cad. No. 80, Kavaklıdere – ANKARA adresine kargo yoluyla veya elden teslim edilecektir.

Kategoriler

Genel Kategori:
Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirlerinin alındığı bu kategoride bölgesel ve/veya ulusal verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri aranmaktadır.

Bu kategori geleneksel iş kollarında (örnek: lojistik, tarım, hayvancılık, gıda, hızlı tüketim, tekstil, sağlık vb.) verimlilik ve yenilikçi bakış sağlayacak uygulama fikirlerini kapsamaktadır.

Ayrıca özellikle bölgesel anlamda günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıracak yenilikçi uygulama fikirleri de bu kategori altında değerlendirilmektedir. (Enerji tasarrufu, çevrenin korunması vb.)

Teknoloji Kategorisi:
Bu kategoride, yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir.

Bilişim sektöründe yenilikçi yazılım uygulamaları, elektronik sektörüne yönelik çözümler, biyoteknoloji alanında mühendislik ve teknolojik altyapıyı barındıran uygulamalar ile yenilenebilir enerji, çevre teknolojileri, ileri malzeme gibi teknolojiyi kullanan alanlarda fikir geliştirmeleri beklenir.

Sosyal Girişimcilik Kategorisi:
Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri kapsamaktadır. Bu kategoride eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kalkınma gibi birçok alanda sosyal dönüşüm gerçekleştirme amaçlanmaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir
Ön Lisans Öğrencileri
Lisans Öğrencileri
Lisansüstü Öğrencileri
Açık Öğretim Fakülteleri Öğrencileri
Bu doğrultuda;

Adaylar, Genel/Teknoloji/Sosyal Girişimcilik kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.
Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur. Proje aşağıda verilen “yenilik” tanımına uygun olmalıdır.
Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.
Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.
Yerel bölge için yeni bir uygulama olabilir.
Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı olabilir.
Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar ancak mevcut şirket dışında geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmez.
Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir.

Takvim
Başvuru Tarihleri: 25 Mayıs 2015 – 12 Haziran 2015

(Başvuruların son gününde sistem 17.30’da kapanacaktır.)

Islak İmzalı Başvuru Onay Formunun Teslimi İçin Son Tarih: 19 Haziran 2015 Cuma günü (Mesai Bitimine Kadar)

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilir.

Başvuru sırasında sisteme yüklenilecek belgeler;

  • Kişinin/grup üyelerinin öğrenci belgesi
  • Kişinin/grup üyelerinin özgeçmişi
  • Proje raporu (Proje hakkında detaylı bilgiyi içerecek olup, rapor formatı ve içerik başvuru sahibi tarafından oluşturulacaktır. Bu kapsamda herhangi bir taslak format bulunmamaktadır.)
  • Etik kurul belgesi gerektiren hallerde ilgili Etik Kuruldan alınacak izin yazısı
  • İş Planı İş Planı taslağı için tıklayınız.

 

Yukarıdaki belgelerin  http://e-bideb.tubitak.gov.tr  adresinden yapılacak başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir.  Başvuru onaylandıktan sonra sistem tarafından başvuru formu oluşturulmaktadır. Bu formun çıktısının alınması ve TÜBİTAK BİDEB’e imzalı olarak gönderilmesi gereklidir. (Grup halinde yapılan başvurularda tüm başvuru sahipleri tarafından belgenin imzalanması istenmektedir. )

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam olmayan, başvuru onay formunun çıktısı ilanda belirtilen süre içerisinde BİDEB’e ulaşmayan veya faksla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.

KATEGORİLER

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Genel

Teknoloji

Sosyal Girişimcilik

Yenilikçilik

% 30

% 40

% 25

Yapılabilirlik/Uygulanabilirlik

% 30

% 25

% 25

Ölçeklenebilme/Sürdürülebilirlik

% 30

% 30

% 25

Sosyal Etki

% 10

% 5

% 25

 

Yenilikçilik

Yenilikçi bir fikir mi?
Hangi gereksinimleri karşılayacağı belirtilmiş mi?
Benzer ya da rakip ürün/hizmetlerle karşılaştırma yapılmış mı?
Yapılabilirlik/Uygulanabilirlik

İş fikri ürüne ya da hizmete dönüştürülebilir bir fikir mi?
İş fikrinin ürüne ya da hizmete dönüşmesini engelleyecek güncel teknolojik düzey ya da sektörel standartlar ve normlardan kaynaklanan engeller gözetilmiş mi?
İş fikrinde geliştirme ve üretim aşamalarına ilişkin çözülmesi gereken temel problemler ve çözümleri tanımlanmış mı?
Kaynak planlaması yapılmış mı? Kaynakların uygunluğu gözden geçirilmiş mi?
Proje ekibi, projenin hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulacak disiplinleri içine alacak şekilde yapılandırılmış mı?
Projeyi hayata geçirmek için gereken iş birlikleri, danışmanlık ve hizmet alımları tanımlanmış mı?
Geliştirme çalışmalarına ilişkin temel gelir ve gider kalemleri belirlenmiş mi?
Tasarlanan iş modelinin işleyişine yönelik gelir-gider projeksiyonu yapılmış mı?
Takım üyeleri kendi aralarında uyumlu mu ve takımda bütünlük (birbirini tamamlayan bir yetkinlik seti) sağlanmış mı?
İş fikrinin talep oluşturma şansı var mı?
Ölçeklenebilme/Sürdürülebilirlik

Oluşturulacak ürün ya da hizmet pazarlanabilir nitelikte mi? Başlangıç pazar analizi iyi yapılmış mı?
Rekabet analizi iyi yapılmış mı? Olası rekabet yöntemleri düşünülmüş mü?
Pazarlama stratejisi (segmentasyon, hedef pazar belirleme, konumlandırma, vb.) temel prensipleri tespit edilmiş mi?
Fiyatlandırma (pazara konumlandırma), dağıtım ve tanıtım faaliyetleri için gerekli analizler yapılmış mı?
Sosyal Etki

Önerilen projenin toplum için faydası nedir?
Projenin yaratacağı olumlu ve olumsuz etkiler düşünülürken tüm paydaş grupları gözetilmiş mi?
Proje hangi toplumsal soruna çözüm üretmekte veya kaynak yaratmakta?
Proje yerel ve/veya bölgesel gelişime katkı sağlıyor mu?
Proje, sosyal değer önerisi barındırıyor mu?
Jüri kanaatine göre aşağıdaki durumlar oluşmuş ise projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:
Projenin yenilikçi olmaması
Projenin başvuru sahibi öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması
Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alınması
Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanılması
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi
Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi
Projede kullanılan / toplanan özel nitelikteki bilgilerin paylaşılması
Kurumlarda yapılacak çalışmalarda kurum yetkililerinden izin alınmaması
Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiğinin / edeceğinin anlaşılması (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksin ve kanserojen vb.maddeler ihtiva eden projeler)

Birinci Aşama Değerlendirmesi

Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden kontrol edilir, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. Ayrıca Islak İmzalı Başvuru Onay Formunu istenilen tarihe kadar TÜBİTAK’a ulaştırmayan başvuru sahiplerinin başvuruları geçersiz sayılır.

İkinci Aşama Değerlendirmesi

Birinci aşamayı geçen projeler alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan projeler sergiye davet edilmek için belirlenir.

İkinci aşama değerlendirmelerinin Eylül ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Final) ve Sergi

İkinci aşama değerlendirmesinde başarılı bulunan projeler final sergisine davet edilerek önceden duyurulan tarihler arasında sergilenir. İkinci aşamayı geçen proje sahipleri projelerini jüri önünde sözlü olarak sunarlar.

Final sergisinin Ekim ayında yapılması planlanmaktadır. Sergi yeri ve tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

YARIŞMA DERECESİ ÖDÜLLER (HER KATEGORİ İÇİN) 
BİRİNCİLİK 10.000TL
İKİNCİLİK 7.500TL
ÜÇÜNCÜLÜK 5.000TL

TÜBİTAK-BİDEB-2238
ÜNİVERSİTE GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK YARIŞMASI

Tunus Caddesi No: 80, 06100
Kavaklıdere/ANKARA
Telefon No: 0 312 444 66 90
E-posta: bideb2238b@tubitak.gov.tr

Yarışma ile ilgili gelen soru/cevapları forum.tubitak.gov.tr internet adresinde bulabilir, ayrıca yeni sorularınızı forum üzerinden iletebilirsiniz.