TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 26

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 26

Çalışan Yoksulların Çocuklarının (9-16) Toplumda Yer Edinme Çabalan ve Ailelerine Bakışları:
Samsun, İlkadım İlçesi Örneği

Sosyolojik olarak meslek, fertlerin geçimini sağlayan, genel sosyal statülerini belirleyen ve kendine özgü kanuni ve ahlaki kuralları olan göreli sürekli bir faaliyet tarzı olarak tanımlanabilir. Meslek birey ile toplum arasındaki önemli etkileşim bağlarından birini oluşturur; çünkü meslek önce bireylerin toplumsal statüsünü ve gelir seviyesini etkiler ardından bireyin günün büyük bir bölümünü kimlerle geçirdiğini belirler. Bu şartlarda enformel mesleklere sahip olan insanların çocukları da onların yarattığı bu sosyal ortamda yaşar ve kendi sosyal yerini belirler. Son zamanlarda yapılan araştırmalar gündelikçi, hamal v.b. enformel mesleklerin toplum içerisinde çalışan yoksullar arasında olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu düşüncelerden hareket ederek, çalışan yoksulların yani gündelikçilerin, apartman görevlilerinin, inşaat işçilerinin(serbest meslek), çöpçülerin v.b. çocuklarının kendi yaşamlarına ve topluma bakışlarını araştırmayı amaçladım.

Çalışmamın evrenini Samsun İlkadım bölgesinde yaşamakta olan enformel meslek gruplarının çocukları oluşturmaktadır. Bu evrende tüm üyelere ulaşılamayacağı için tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Özellikle gelir seviyesi düşük olan çocukların gittiği meslek liselerine gidilmiş ve gerekli izinler alınarak rehber uzmanın kontrolünde bu özellikleri taşıyan çocuklara tutum ölçeği uygulanmıştır.Tutum ölçeği uzmanlardan yardımalınarakhazırlanmıştır.Çalışmambirçokyerdeçocuklannduygusalolarakzarargörebileceğiendişesiyle reddedilmiştir. Bu yüzden 100 çocuk üzerinde araştırma yapılabilmiştir. Tutum ölçeğimin güvenilirliği a=0,81 oranındadır. Elde edilen sonuçlar SPSS Paket Programı yardımıyla değerlendirilmiştir.

SAMSUN TED KOLEJİ ÖZEL LİSESİ

Danışman: İdil KEFELİ

Proje Öğrencileri
NESLİŞAH ASLAN