TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 20

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 20

Kadın ve Erkek Olmanın Sosyolojisi (Lise Öğrencilerinin Toplumsal Gnsiyet Algısı)

Projemizin amacı lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algısını ve bu algının farklı değişkenlere bağlı olarak değiştiğini ortaya koyabilmektir. Bütün insanlar kadın veya erkek olarak doğarlar. Ancak kadın ve erkek olmayı toplumda öğrenirler. Cinsiyet (sex). kadın ve erkek arasında var olan biyolojik özellikleri ve farklılıktan anlatmak için kullanılan bir kavramdır.Toplumsal cinsiyet (gender) ise; kadının ve erkeğin toplumda belirlenen rollerini ve sorumluluklarını anlatan bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet biyolojik farklılıklardan dolayı değil, kadın ve erkek olarak toplumun bizi nasıl gördüğü, nasıl algıladığı, nasıl düşündüğü ve nasıl davranmamızı beklediği ile ilgili bir kavramdır. Toplumsal cinsiyet, kadın ve erkek arasında oluşturulmuş olan toplumsal farklılıklara işaret etmektedir. Toplumsal cinsiyet kadın ve erkek arasında bir ayrımcılığı ifade eder ve bu ayrım erkeğin lehine bir durumdur.

Temel hipotezimiz lise öğrencileri arasında bir toplumsal cinsiyet algısının var olduğudur. Bunun farklı değişkenler göre değiştiğini göstermeyi amaçlamaktayız. Projemizde nicel ve nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemi olarak anket uygulanırken, nitel araştırma yöntemi olarak da mülakat yöntemi kullanılmıştır. Araştırmamızın evreni Malatya merkez ilçede bulunan devlet liseleri ve özel liselerde okuyan öğrencilerdir. Bu evren içinde lise türleri de göz önünde bulundurularak 334 kişilik bir ömeklem seçilmiş ve tesadüfi örneklem metodu ile seçilen öğrencilere 37 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketin yanı sıra ömeklem içinden 20 öğrenci ile 6 sorudan oluşan bir mülakat yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen sonuçlar tabloların yorumlanması kısmında kullanılmıştır. Uygulanan anketler SPSS programı yardımı ile tablolaştırılıp analiz edilmiştir. Analizler için frekans dağılımları ve çapraz tablolardan yararlanılmıştır.

Araştırmamız sonucunda elde ettiğimiz bulgular, lise öğrencilerinin toplumsal cinsiyetin ve toplumsal cinsiyet rollerinin bilincinde olduğunu ve bu rollerin öğrencilere yerleştiğini göstermektedir. Bu durum öğrencilerin cinsiyetine, yaşına ve öğrencilerin bulunduğu sosyo-ekonomik duruma göre değişmektedir.

MALATYA ORGENERAL EŞREF BİTLİS ANADOLU LİSESİ

Danışman: Muzaffer Çağlar Kurtdaş

Proje Öğrencileri
KADER GÜL
EBRU ÇOBAN