TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 15

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 15

Kentsel Dönüşümün Halk Üzerindeki Yansıması-Tarlabaşı Örneklemi

Ülkemizde ağırlıklı olarak Marmara depremi sonrasında gündeme gelen ve son dönemlerde sıklıkla tartışılan kentsel dönüşüm olgusu bir takım tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Kentsel dönüşüm; zaman içinde hem fiziki hem de sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan yıpranmış, köhneleşmiş ve aşınmış kent yapısının yenilenme sürecidir. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de dönüşüm yapılacak bölgede yaşayan halkın kaygılarının nasıl giderileceğidir. Bu dönüşüm süreci içinde öne çıkan bölgelerden biri de İstanbul Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı semtidir. Tarlabaşı bölgesinin yıkılmaya yüz tutmuş ve zaman içinde yıpranmış, köhneleşmiş yapısı dönüşümün gerekçesi olarak görülmektedir. Bu projenin amacı yapılacak olan dönüşümde dikkat edilmesi gereken konuları belirlemek ve halkın yaşadığı kaygılan ele almaktır. Çünkü alt sınıftan insanların yaşadığı bölgede gerçekleşecek olan dönüşüm, beraberinde soylulaştırma hareketlerini de getirecektir. Araştırma alanı olarak Tarlabaşı bölgesini tercih etmemizin nedeni ise bölgenin sosyo ekonomik yapısı, tarihi dokusu ve faklı kültürlerden olan insanların buluşma noktası olmasıdır. Projemizde öncelikle kent olgusu, kentleşme süreci ve soylulaştırma hareketleri araştırılıp tanımları ve ayrıntılı bir şekilde açıklamaları verilmiştir. Ardından konunun hukuksal boyutunu iyice kavrayabilmek için Cenk Yaşar Şahin ile, kent nasıl planlanır ve doğru kentsel dönüşüm nasıl olur sorularınnın cevaplarını bulabilmek için Asuman Türkün ile görüşmeler yapılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar ve görüşmeler doğrultusunda hazırlanan anket bölgeden rastgele seçilen 300 kişilik örneklem grubuna uygulanmıştır. Mahallenin yaşlıları ve bölgeyi iyi tanıyan esnaflarla da görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler sonuç bölümünde grafik ve tablolarla gösterilmiştir. Araştırmadan çıkan en önemli sonuç, kentsel dönüşüme tabi tutulan bölge insanının yeterli bilgiye sahip olmadığı ve belli kaygılar taşıdığıdır. Çalışma, süreç içinde ortaya çıkan sorunların çözümüne katkı yapmayı amaçlayan çözüm önerileri sunmuştur.

İSTANBUL PROF. DR. MÜMTAZ TURHAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Danışman: Mehmet Aygün

İDİL SAMANGÜL
CAN KUTAY IŞIK