TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 12

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 12

“Ortaöğretim Kurumlannda Eğitim/öğrenim Sürdüren Öğrencilerin Arap Bahan Ve Ortadoğu Algısı”

Proje Amacı: Ortaöğretim kurumlarında eğitim/öğrenim sürdüren öğrencilerin Arap Baharı süreci ile birlikte Ortadoğu ülkelerine karşı algı ve bakış açılarını belirlemek, bir durum tespiti yapmak ve ileriye doğru bir perspektif oluşturmaktır. Bu çalışmada; Orta öğretim öğrencilerinin algı ve bakış açıları doğrultusunda, bölge sorunlarını anlama, sorgulama ve çözüm önerileri üretmeleri amaçlanmıştır. Araştırmamızın bir diğer amacı da; ortaöğretim eğitim/öğretim kurumlarında eğitim / öğretim gören lise 1,2,3,4, öğrencilerin çağdaş dünyaya bakış algıları ve olgusal eylemleri yorumlama düzeylerini ölçmektir.

Yöntem: Araştırmamızda öncelikli olarak literatür taraması yapılmış olup ardından araştırmada kullanılacak olan araştırma evren ve örneklem belirlenerek alan/anket çalışması uygulanmıştır.

Çalışmamızda; pilot okul olarak İsparta kent merkezinde yer alan ŞAİK Anadolu lisesi seçilmiştir. ŞAİK Anadolu Lisesinde toplamda 512 öğrenci öğrenim görmektedir. Çalışmamızın evrenini 512 ile ŞAİK Anadolu lisesi oluşturmakta olup ömeklem grubumuz ise rasgele örneklem yöntemle seçilen 50 öğrenciden oluşmakta ve örneklem grubumuz; lise-1, lise-2, lise-3, ve lise-4 öğrencilerinden oluşmaktadır. Çalışmamızın evren, örneklem ve örneklem oranı ise; [n (örneklem büyüklüğü) / N (evren büyüklüğü)] x 100 = ömeklem oranı bağlantısından oluşmaktadır. Bu bağlantıya göre; (n (50) / N (512)] x 100=9, örneklem grubumuzun araştırma evrenimizi temsil etme oranı yanılma esneklikleri ile birlikte % 9,76’dır. Evrensel değerlere göre araştırma evrenini örneklem grubun temsil edebilme oranı en alt değer olarak % 5 olarak düşünüldüğünde bizim örneklem grubumuzun araştırma evrenimizi % 9,76 oranında yeterli düzeyde temsil ettiği görülmektedir.

Sonuç: Araştırma çalışmamızda; orta öğretim kurumlarında eğitim/öğrenim gören öğrencilerin görüşleri ve değerlendirmeleri ölçülebilir değerlerle ortaya konmuş bulgu ve sonuçlar deneklerin algı ve bakış açılarıyla birlikte değerlendirilerek anket verileri bilgisayar istatistik programında işlenerek bulgular sosyolojik içerikli olarak yorumlanarak sonuçlar bilimsel bir veri olarak ortaya konmuştur. Çalışmamız; bize, gelecekteki benzer çalışmalarda bilimsel bir veri altyapısı ve model oluşturması açısından heyecan vermiştir.

ŞEHİT ALİ İHSAN KALMAZ ANADOLU LİSESİ
Danışman: Gültekin Yalçın

Proje Öğrencileri
YAĞMUR CAN
İPEK ALAV