TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 11

TÜBİTAK Sosyoloji Araştırma Projesi 11

Günümüzde çevre sorunları global bir hal almış ve dünyadaki yaşamı tehdit edecek hale gelmiştir. Bu durum insanların doğayla ilişkilerini ve çevre sorunlarına karşı tutumlarını gözden geçirme mecburiyetini doğurmuştur.
Araştırmamızda lise öğrencilerinin çevre sorunlarından kaynaklanan riskleri algılama düzeyleri ile gösterdikleri çevreci tutumlar arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir. Bu çalışmada tutumun uç boyutundan davranış ve düşünce boyutları ele alınmıştır. ‘Çevre risk algısı yüksek olan öğrencilerin çevreci tutumları gelişmiştir’ hipotezi test edilerek; 2 bölümden oluşan anket formu Gaziantep’te okuyan 200 lise öğrencisine uygulanmıştır. Veriler SPSS programına aktarılarak analiz edilmiş ve tablolar halinde sunulup yorumlanmıştır. Bulgular, öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin %43,7 ile en fazla internetten bilgi aldıklarını göstermektedir ve radyasyon tehlikesi, 7 üzerinden 5,74 ile tüm örneklem grubunun en riskli algıladığı çevre sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.Toplam risk algısının oldukça yüksek olmasına karşın (5,21), öğrencilerin çevre risklerini değerlendirirken, olumsuz sonuçları bir anda büyük zararlar doğurabilecek, ancak meydana gelme olasılıkları daha düşük sorunlara yoğunlaştıklan, henüz etkileri algılanmayan veya az hissedilen ancak hemen her gün yaşanılan sorunları ise daha önemsiz gördükleri anlaşılmaktadır.

Çevreci tutumlara dair bulgularda, %82 ile en fazla hemfikir olunan madde ‘çevreye karşı herkesin duyarlı olmasını istiyorum” olmuştur. bulgular, çevreye karşı duyarlı davranış konusunda doğrudan eylem içeren davranışlar yerine, öğrencilerin sorumluluğu grup içerisinde dağıtarak kendi rollerini ikincil planda önemli tuttuklarını göstermektedir. Davranışı gerçekleştirmek için fazla çaba göstermek gerekiyorsa, davranışın ortaya çıkmasının zorlaştığı görülmektedir.

ileride daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için çevreci tutumların ortaya çıkmasını zorlaştıran faktörlerin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bulgular çevreci tutumlar konusunda gençliğin eğitilmesi, bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi gereğini gözler önüne sermiştir.

GAZİANTEP KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ

Danışman: İpek KUNDAK

Proje Öğrencileri
Yağmur FINDIK