TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi

Ateşli Silahlara Sahip Olan Bireylerin Narsis Ve Öfke Düzeylerinin İncelenmesi

İnsanoğlu var olduğu ilk günden itibaren çevresindeki diğer canlılar ve doğal çevresi ile bir etkileşim içerisindedir. İnsanoğlu hayatta kalmanın en önemli olduğu ilkel dönemler dahil kendisini çevresine karsı koruma içgüdüsüyle var ola gelmiştir. Bunun neticesinde de silah ve silahlanma olgusu en eski çağlardan beri bir vaka olarak hep olmuştur. Silahların sekli ve işlevi sürekli değişse de ona sahip olma konusunda insanoğlunun isteği azalmamıştır. Bu araştırma, ateşli silahlara sahip olan bireylerin narsist kişilik ve öfke düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Araştırma Trabzon ilinde rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen kişiler üzerinden yürütülmüştür. Araştırmaya 103 gönüllü kişi katılmış olup 451 ateşli silaha sah iptir. Verileri toplamak üzere 28 sorudan oluşan bir anket düzenlenmiştir. Anketin 11 sorudan oluşan sosyo-demografik özellikler, 9 sorudan oluşan Narsist kişilik testi, 8 sorudan oluşan öfke düzeyleri testi uygulanmıştır.Anket ile elde edilen veriler SPSS 15.00 for Windows Evaluation programı ile Frequencies, Crosstabs, Independent Samples Test, Ki-Kare analizi yapılıp Microsoft Office Excel 2007 programı ile grafikler elde edilmiştir.

Araştırmaya katılan bireyler arasında silahı olan kişilerin %15,6 düşük, %53,3 orta, %31,1 yüksek seviyede öfkeli olma özelliği tespit edilmiştir. Silahı olan bireylerin %46,3 si Öfkesini kontrol edebilirken %23,7’si Öfke kontrolünde zorlandığı, %31 nin ise öfkesini kontrol edemediği tespit edilmiştir Silahı olan bireylerin %43’ünde öfkesini dışa atma hali, %281nde öfkesini içe atma hali tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan bireyler arasında silahı olan kişilerin %60 düşük,%31 orta, % 8,9 yüksek seviyede Narsist kişilik özelliğine sahiptir. Türkiye’de silah ile adam öldürme ve yaralama olayları düşünüldüğünde % 8,9’luk oran yüksektir.

TRABZON SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

Danışman: Eyüphan Çelik

Proje Öğrencileri
TUNAHAN BAYÇELEBİ
HÜSEYİN SAKAOĞLU