TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 5

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 5

Kırsal Kesimde Öğrenim Gören İlk Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Yurtta Ve Evde Kalmalarının Öğrencilerin Öz Saygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri

Projenin Amacı: Bu çalışmanın amacı; ortaöğretim öğrencilerinin ifade ettikleri depresyon halini 8eck Depresyon Ölçeği puanları ve elde edilen sosyodemografik veriler ile karşılaştırıp, farklılıkları ortaya koymak ve değerlendirmektir.

Yöntem Ve Süreçler: Bu araştırmada bulgular yazılı kaynaklardan, uygulanan anketten, Beck Depresyon Ölçeği sonuçlarından ve yapılan görüşmeden elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Eskişehir il sınırları içerisinde 2012-2013 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler oluşturmuştur. Proje kapsamında seçilen okullarda eğitim gören 500 kişiye 21 sorudan oluşan açık ve kapalı uçlu soruların bulunduğu bir anket uygulanmıştır. Örneklem seçerken rastgele örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Anket tamamlandığında veriler SPSS16.0 for VVindovvs programında analiz edilmiştir.

Bulgular: Örneklemi oluşturan öğrencilerin %S4,8’i Beck depresyon ölçeğine göre normal, %22’si hafif ruhsal sıkıntılı, %7,4’ü sınırda klinik depresyonda, %10,4 orta depresyonda, %3,6’sı ciddi depresyonda, %1,8’inin çok ciddi depresyonda olduğu bulunmuştur.

Öğrencilere uygulanan Beck Depresyon Ölçeği sonucunda bulunan veriler 17 puan kesme noktası olarak alınmıştır. Öğrencilerin belirttikleri sıkıntı durumları ile BDÖ puanları karşılaştırıldığında sıkıntı durumunu “Evet” olarak belirtenlerin %42’si, sıkıntı durumunu “Hayır” olarak belirtenlerin %911 depresif özellikler göstermezken, sıkıntı durumunu “Evet’olarak belirtenlerin %58’i, sıkıntı durumunu “Hayır” olarak belirtenlerin %9’u depresif özellikler göstermektedir.

Sonuç: Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi, Atatürk Sağlık Meslek Lisesi, Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Özel Gelişim Koleji ve Eti Sosyal Bilimler Lisesi’nden öğrencilerin depresyon puan ortalaması 10,438 bulunmuştur. Bu değerler normal değerlerin üzerindedir.

Öğrencilerin yaklaşık yarısı sıkıntı durumlarını doğru olarak tanımlayamamaktadırlar. Bu durum ana hipotezimizi desteklemiştir.

ESKİŞEHİR ETİ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Danışman: Ali Akarsu

Proje Öğrencileri
BURCU ÇAVUŞ
FERDA SELİKA DAMLA