TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 4

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 4

Batıl İnançlar Üzerine Fen Lisesi Öğrencilerinin Bilgi Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi (Erzurum İli Örneği)

ilk çağlardan beri her toplumdan insanlar gerçeklik payı olmayan, korkuları, çaresizlikleri, eski gelenekleri gereği genellikle doğaüstü olan olaylara inanırlar. Bu inançlar batıl inançlar olarak isimlendirilir. Bu bağlamda projenin amacı, lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin batıl inançlara ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının cinsiyet ve sosyo ekonomik durum değişkenlerine göre anlamlı düzeyde değişip değişmediğini ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır:

1 .Öğrencilerin batıl inançlara ilişkin bilgi tutum ve davranışlarında, onların cinsiyetlerine göre anlamlı bir fark var mıdır?

2.Öğrencilerin batıl inançlara ilişkin bilgi tutum ve davranışlarında,onlarınsosyo-ekonomikdurumuna göre anlamlı bir fark var mıdır?

Araştırmanın evreni, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi’nde öğrenimlerine devam eden 9.10.11.12. sınıf öğrencileridir. Araştırmanın örneklemini, Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi’nde öğrenimlerine devam eden öğrenciler arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 100 öğrenci oluşturmaktadır.
Araştırmada veri toplama aracı olarak Likert Tipi “Batıl İnanç Anketi” proje danışman öğretmeni rehberliğinde proje öğrencisi tarafından proje için “özel” olarak geliştirilmiştir. 5Tİ Likert Tipinde geliştirilen anket toplam 20 maddeden oluşmaktadır. Anketten en fazla 100, en düşük 20 puan alınabilmektedir. Puanların yüksek olması, Fen Lisesi Öğrencisinde batıl inançlara ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirdiğinin, puanların düşük olması ise batıl inançlara ilişkin olumsuz tutum ve davranış geliştirdiğini göstermektedir.

Veriler SPSS 16,0 paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre, Fen Lisesi öğrencilerinin batıl inançlara ilişkin bilgi tutum ve davranışları ile cinsiyet ve sosyo-ekonomik durum arasında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ERZURUM NEVZAT KARABAĞ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ

Danışman: Serdar Saygılı

Proje Öğrencileri
DİLA SAĞIR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

2 × five =