TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 3

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 3

Kırsal Kesimde Öğrenim Gören İlk Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Yurtta ve Evde Kalmalarının Öğrencilerin Öz Saygı Düzeyleri Üzerindeki Etkileri

Ergenlik dönemindeki öğrencilerin benlik saygılarını etkileyecek en önemli faktörlerden biri de ailedir. Ancak yatılı ilköğretim bölge okullarında öğrenim gören öğrenciler, zamanlarının büyük bir kısmını ailelerinden uzakta geçirmektedirler.

Çalışmamızın amacı kırsal kesimde öğrenim gören ilk ergenlik dönemindeki öğrencilerin yurtta ve evde kalmalarının, öğrencilerin öz saygı düzeylerini etkileyip etkilemediğini incelemektir.
Bu konuyla ilgili yaptığımız kaynak taraması doğrultusunda oluşturduğumuz hipotez şöyledir: Kırsal kesimde öğrenim gören ilk ergenlik dönemindeki öğrencilerden evde kalanların öz saygı düzeyleri, pansiyonda kalanlara oranla daha yüksektir.

Araştırmamızın amacı doğrultusunda Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde öğrenim gören ilköğretim okulundaki 74 öğrenci ve yatılı bölge okulunda öğrenim gören 67 öğrenciye Coopersmithln öz saygı envanteri anketi uygulanmış, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olup olmadığı istatistik analiz programı olan. SPSS kullanılarak hesaplanmıştır. İlköğretim okulunda öğrenim gören öğrenciler ile yatılı ilköğretim bölge okulunda öğrenim gören öğrenciler arasında, öz saygı envanterinden aldıkları puanlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.

Bu çalışma gösteriyor ki, kırsal kesimde öğrenim gören ilk ergenlik dönemindeki öğrencilerden evde kalanların öz saygı düzeyleri, pansiyonda kalanlara oranla daha yüksektir.

Zamanlarının çoğunu ailelerinden ve evlerinden uzakta geçiren söz konusu öğrenciler için; imkanlar dahilinde taşımalı eğitime geçilmesi; taşımalı eğitimin imkan dahilinde olmadığı durumlarda, öğrencilerin aileleriyle daha fazla vakit geçirmesinin sağlanması ve öğrencilerin ailelerinden daha fazla gördüğü okul personeline gereken desteğin verilip; okul personelinin öğrencilerin gelişimleri hakkında bilgilendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

ÇANKIRI YAPRAKLI ÇOK PROGRAMLI LİSESİ
Danışman: Hafize Durgun

Proje Öğrencileri
HACER BULUT
RUKİYE UĞURLU