TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 15

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 15

Tip 1 Diyabet Tamlı Öğrencisi Olan Annelerin Psikososyal Özellikleri Ve Okul Diyabet Programının Etkinliğinin Araştırılması

Tip 1 diyabet tamlı okul çocuğu olan annelerin kaygı ve depresyon özelliklerinin belirlenmesi, Okul Diyabet Programının anneler tarafından tanınması boyutunda araştırılması, Okul Diyabet Programına anneler için yeni bir faaliyet eklemek. Tip 1 diyabetli öğrenciler konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır.

Projemizin evreni ekim, kasım ve aralık ayları içerisinde Samsun ve çevresinde yaşayan diyabetli okul çocuğuna sahip anneler (deneysel grup) ile sağlıklı okul çocuğuna sahip anneler (kontrol grup) oluşturmaktadır. Proje çalışmamıza katılan anneler anket konusunda sözlü olarak bilgilendirilmiş ve onlardan gönüllülük onayı alınmıştır.
Çalışmaya katılan diyabetli çocuğa sahip 45 anneye; Sosyo-demografik Veri Formu, Diyabetik Özellikler Formu, Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ); rastgele seçilen ve sağlıklı öğrencilere sahip 45 anneye ise Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) uygulandı.

Kontrol ve deneysel grupta yer alan annelerin anksiyete ve depresyon puanları, deneysel grupta yer alan annelerin diyabetik ve demografik özellikleri SPSS 16 for Windows paket programı kullanılarak değerlendirildi. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirildi ve p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. Araştırmada diyabetli çocuğu olan annelerin. BDO ile BAO puanları arasında pearson korelasyon analizi, pozitif ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olarak saptanmıştır (r=0,S73) (p=0,000). Depresyon puanları derecelendirilerek gruplar karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p=0,01). Bu anlamlılık, depresyonu olmayanlarla hafif, orta ve yüksek deprasyonu olanlar arasındaki farktan kaynaklanmaktaydı. Diyabetli çocuğu olan anne ile kontrol grubunun ortalama anksiyete puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,001).

Okulda Diyabet Programını incelediğimizde bu programın gerçekten mükemmel bir program olarak karşımıza çıktığını gördük. Ancak yaptığımız projemiz gösteriyor ki giriş bölümündeki 10 faaliyete eklenecek bir faaliyet daha var aslında. O da diyabetli çocuğu olan annelerin kaygı ve depresyon düzeylerini en aza indirecek bir uygulama. Bunun içinde 11. faaliyet olarak yapılan tüm uygulamaların annelere anlatılması, ihtiyacı olan annelere psikolojik destek sunulması ve annelere yönelik eğitim kurslarının süratle açılması olduğunu gördük.

Yaptığımız proje gösterdi ki, diyabetli çocuğa sahip anneler Okul Diyabet Programını %78 oranında tanımıyor, çocuklarını okula gönderirken de %84’ü endişe duyuyor, ülkemizdeki tüm diyabetli öğrenciler ve anneleri için bu programı tanıtmalıyız çünkü hem annelerimizin hem çocuklarımızın hem ülkemizin bu programa cidden ihtiyacı var.

SAMSUN ÇARŞAMBA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ
Danışman: Mustafa Pirdal

Proje Öğrencileri
ÇİĞDEM ASLAN
KADER AKER