TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 11

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 11

Ön ve Arka Sırada Oturmanın Algı Üzerindeki Etkisi

Bu araştırma, ortaöğretim kurumlarında eğitim görmekte olan öğrencilerin, sınıfta en ön ve en arkada oturmalarının sebeplerini öğrenmek , oturulan sıranın öğrenci üzerindeki etkisini araştırmak, en ön ile en arka sırada oturan öğrencilerin algılamalarını karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Araştırma tarama modeline uygun betimsel bir çalışmadır.Toplam 22 sorudan oluşan ankette cinsiyet, sınıf, oturulan sıra, sırayı belirlemede etkili olan faktörler bağımsız değişken olarak sorulmuştur. Derse katılım, başarı, devamsızlık, okul araç-gereçlerini düzenli getirme, öğretmenle ilişki, başarılı olunan ders türü, okul içi sosyo-kültürel faaliyetlere katılım, kendine güven, oturulan sıradan memnuniyet ve değiştirme isteği gibi maddeler bağımlı değişken olarak sorulmuştur. Araştırma evreni 2012-13 eğitim öğretim yılı, Mersin ili Erdemli ilçe merkezindeki beş ortaöğretim kurumudur. Lise ve dengi beş okuldan 9,10,11 ve 12. sınıflardan tesadüfi olarak belirlenen birer tanesinin en ön ve en arka sıralarında oturan 225 öğrenci örneklem grubunu oluşturmaktadır.
Anket verileri SPSS 16.00 analiz programı ile değerlendirilmiştir. Verilerin frekans dağılımları ve yüzdelik oranları tablolar halinde verilerek yorumlanmıştır, ilk öğretimden beri öğrencilerin hayatlarının büyük kısmı okullarda yani sınıflarda geçmektedir. Sınıfta nereye oturulacağına önceleri öğretmen belirlerken zamanla öğrenci kendi tercihine göre sıra belirlemeye başlamıştır. Oturacağı sırayı belirlerken bazen öğretmen bazen arkadaş bazen de alışkanlıkları etkili olmaktadır.

Araştırmada elde edilen sonuçlara bütünsel olarak bakıldığında şunlar söylenebilir : On sırada oturanlar daha başarılı, daha sosyal ve yerinden memnun olup değiştirmek istemeyen öğrencilerdir. Arka sırada oturanlar da ise genel olarak belli bir tutarlılık yoktur. Umursamaz ve olumsuz yaklaşım daha fazladır. Sorumluluk, devamsızlık, kendine güven, derse katılmayı etkileyen faktörler konusunda ise ön ve arka sıra arasında önemli bir farklılığa rastlanmamıştır.

MERSİN ERDEMLİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
Danışman: Nebahat Azar

YUNUS DOĞRU
ADEM GUDUR
Proje Öğrencileri