TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 1

TÜBİTAK Psikoloji Araştırma Projesi 1

Okullarda Serbest Kıyafet Uygulamasının

Ergen Öğrenciler Üzerindeki Olası Psikolojik ve Sosyal Etkileri: Ağrı İli Örneği

Projenin Amacı: Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer bakanlıklara bağlı okullardaki görevlilerle öğrencilerin kılık kıyafetlerine ilişkin yönetmelik 27.11.2012 tarihli ve 28480 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğe göre öğrenciler tek tip kıyafet yerine istedikleri kıyafetle okula gidebilecekler. Bu araştırmamızda Kılık kıyafet serbestliğine ilişkin yönetmeliğin, Ağrı ilindeki ergen öğrenciler üzerindeki olası psikolojik ve sosyal etkilerini ortaya çıkarmak ve bu sonuçları cinsiyet, sosyoekonomik durum ve okul türleri değişkenlerine göre nasıl değiştiğini araştırmak projemizin amacı olarak belirlenmiştir.

Kullanılan Yöntem ve İşlemler Çalışmamızın amacına ulaşmak maksadıyla Ağrı merkezde bulunan orta öğretim kurumlarını: 1 .Lise (düz lise), 2. Anadolu lisesleri, 3. Fen ve Anadolu öğretmen lisesleri( yerleştirme taban puanları arsında fark bir puan), 4. Meslek liseleri olmak üzere 4 ayrı okul türüne ayrılacaktır.
Ağrı merkez orta öğretim kurumlarında öğrenim gören 11. ve 12. Sınıf öğrencileri evren olarak alınmıştır. Ağrı merkezde toplam 12 ortaöğretim okulu ve bu okullarda öğrenim gören 11 ve 12. Sınıf öğrenci mevcudu ise 3522’dir. Örneklem için yukarıda belirtilen okullardan 11 ve 12. sınıflarda okuyan 160 kız, 160 erkek öğrenciye anket uygulanararak anket sonuçlan SPSS istatistik analiz programında okutularak sonuçlar yorumlanmıştır.
Sonucu özetleyecek olursak; örneklemimizdeki öğrenciler serbest kıyafet uygulaması ile kendilerini daha rahat hissedeceklerini, öğrenci üzerindeki psikolojik baskının azalacağını çoğunlukla kabul etmelerine rağmen, genel olarak bu uygulamaya karşı bir tutum sergilemişlerdir. Öğretim seviyesi yüksek olan fen lisesi, Anadolu öğretmen lisesi ve Anadolu lisesi öğrencileri serbest kıyafet uygulamasına sıcak bakarken, akademik olarak öğretim seviyesi düşük olan meslek liseleri ve düz lise öğrencileri uygulamaya karşıdırlar. Uygulamaya en çok karşı olan Cinsiyet değişkeni kızlardır. Ergen kızların çok yüksek kaygıları vardır, serbest kıyafet uygulamasından çok olumsuz etkileneceklerini düşünmektedirler. Maddi geliri düşük ergen öğrenciler de uygulamaya karşıdırlar. Kendilerinin ve ailelerinin çok olumsuz etkileneceklerini beyan etmektedirler. Ergen öğrenciler karşılaşabilecekleri problemleri şimdiden düşünmekte ve bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilenmektedirler.

Danışman Öğretmen
Mehmet Selim Çelik

Proje Öğrencileri
AYŞE DURAK
SEDA NUR TANIŞIR