Tübitak Proje Rehberi

TÜBİTAK
SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI
REHBERİ
ÖNSÖZ
Bu rehber, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması’na katılacak öğrencilere
yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Proje sahibi öğrencilerin başvuruda bulunmadan
önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır.
Ülke çapında düzenlenen TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması’na
katılacakların, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kurallara uymaları, hem
kendilerine kolaylık sağlayacak hem de çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde
değerlendirilmesini mümkün kılacaktır.
Yarışmaya katılacak projelere ait proje fikri üniversite veya endüstri kaynaklı olabilir.
Öğrencilerin projenin yürütülmesi aşamasında danışmanlardan ya da başka kişi ve
kuruluşlardan destek almaları doğaldır; ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuar/test
cihaz veya sistemleri ile yazılım vb. araçların kullanımı gibi konularda bilgi veya eğitim alma
ile sınırlı kalmalıdır. Projelerin ağırlıklı olarak proje ekibindeki öğrenciler tarafından planlanıp
uygulanmış olması beklenilir. Proje konusu seçimi, proje çalışmalarının yürütülmesi ve
sunumu konularında yararlı olabilecek bilgilere bu rehberden ulaşılabilir.
Yarışmaya katılacak öğrencilere ve onlara yardımcı olacak danışmanlara bu proje rehberinin
yararlı olacağını umar, ülkemizin geleceği olan gençlerimize bilimsel ve teknolojik alandaki
tüm çalışmalarında üstün başarılar dileriz.
TÜBİTAK
Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı2
2241- SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI
2013
Bu programın amacı, üniversitelerimizin mühendislik, teknoloji ve ziraat fakültelerinin ilgili
bölümlerinde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin, sanayi ve iş dünyasının bir
sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya endüstride (ürün veya hizmet üreten tüm sektörlerde)
uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme veya geliştirmeye yönelik lisans
bitirme projelerini teşvik etmek ve ödüllendirmektir.
BAŞVURULAR
Başvuru Koşulları:
• Bu programa üniversitelerin mühendislik, teknoloji ve ziraat fakültelerinin ilgili
bölümlerinde öğrenim görmekte olan ve bitirme projesi hazırlayan lisans öğrencileri
bireysel olarak veya grup halinde başvuru yapabilir.
• Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir ve bir proje en fazla 10 öğrenci tarafından
hazırlanabilir. Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca bireysel başvuru yapamazlar.
• Projeler bir akademik danışman (bitirme projesi danışmanı) ve projenin çıktısını
kullanmaya talip olan bir üretim/hizmet sektörü kuruluşunun mensubu olan bir sanayi
danışmanı rehberliğinde hazırlanmalıdır. Akademik veya sanayi danışmanları birden fazla
projede rehberlik yapabilir.
• Yarışmaya gönderilecek projeler, yarışma rehberinde belirtilen formata uygun olarak
hazırlanmalıdır.
Başvuru Tarihi:
Yarışmaya başvurular 1 Mart – 30 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Islak imzalı
başvuru formu ve eklerinin son başvuru tarihi itibariyle posta/kargoya verilmiş olması veya
elden teslim edilmiş olması gerekmektedir. Kargo ile gönderilen başvurulardan 3 Mayıs 2013
Cuma günü mesai bitimine kadar TÜBİTAK-BİDEB Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere
Ankara adresine ulaşmayanlar işleme alınmayacaktır.
Başvuru Yöntemi:
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine online olarak
yapıldıktan sonra çıktısı alınıp imzalanmış başvuru formu, imzalanmış yarışma şartnamesini
kabul taahhütnamesi, Dekanlık/Müdürlük yazısı, imzalı şirket beyanı ve gerekli olması halinde
Etik Kurul izin belgesinin ıslak imzalı asıl kopyalarının BİDEB’e ulaştırılmak üzere son başvuru
tarihi itibariyle posta/kargoya verilmiş olması veya elden teslim edilmiş olması
gerekmektedir. Kargo ile gönderilen başvurulardan 3 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine
kadar TÜBİTAK-BİDEB Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara adresine ulaşmayanlar
yarışma dışı bırakılacaktır. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam
olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra kargoya verilen veya faksla yapılan
başvurular yarışma dışı bırakılacaktır. 3
Yarışma Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve/veya
belirtilen teslim tarihinden sonra kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular işleme
alınmayacaktır.
Ticari değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda
bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi www.turkpatent.gov.tr adresinden elde edilebilir.
Başvuruda istenilen belgeler:
Yarışmaya online başvuru sonrası başvuru ile ilgili aşağıdaki belgelerin TÜBİTAK-BİDEB’e
gönderilmesi gereklidir. Online başvuru formunun ıslak imzalı bir çıktısı aşağıda belirtilen
ekleri ile birlikte kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.)
• Yarışmaya katılan öğrenciler ve danışmanlar tarafından imzalanmış yarışma
şartnamesinin kabul edildiğini belirtir beyan ve taahhüt,
• İlgili Dekanlık/Müdürlük tarafından tanzim edilen, projenin yarışmaya katılan
öğrenci/öğrenciler tarafından bitirme projesi olarak hazırlandığını belirtir (gruptaki tüm
öğrencilerin ve akademik danışmanın isimlerini içeren) resmi yazı.
• Rehberde belirtilen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Raporu (En Fazla 10 Sayfa)
• Etik kurul izni gerektiren hallerde Etik Kuruldan alınacak izin yazısı,
• Projenin çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluşun imza yetkilileri tarafından imzalanmış olan,
kuruluşun projenin çıktılarını kullanmaya talip olduğunu belirten, projenin şirkete/sanayiye
katkılarını (mevcut veya potansiyel) açıklayan ve şirket tarafından görevlendirilen sanayi
danışmanının ismini içeren yazılı beyan.
• Proje sergisi sırasında kullanılmak üzere MS Powerpoint ya da PDF formatında
hazırlanmış A1 (594 mm x 841 mm) boyutunda poster.
Başvuru belgelerinin son başvuru tarihi itibariyle kargoya verilmiş olması veya TÜBİTAKBİDEB’e elden teslim edilmiş olması gerekmektedir. Kargo ile gönderilen başvurulardan 3
Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar TÜBİTAK-BİDEB Tunus Caddesi No:80 06100
Kavaklıdere Ankara adresine ulaşmayanlar yarışma dışı bırakılacaktır.

Tematik alanlarda derecelendirme ilgili jüri tarafından yapılır. Final Büyük Ödülleri, Jüri
tarafından önerilen adayların arasından BİDEB Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri
Yarışması Yürütme Komitesince belirlenir.5
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
2241-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması, TÜBİTAK Bilim Kurulunca
onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış olan Yürütme Kural ve
İlkeleri esas alınarak yürütülecektir.
2241-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışmasına üniversitelerin lisans
programlarında eğitim görmekte olan öğrenciler bitirme projeleri ile başvuru yapabilir.
Yarışmaya başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir.
Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir ve her proje en fazla on öğrenci tarafından
hazırlanabilir. Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca bireysel başvuru yapamazlar.
Gruptaki öğrenciler farklı disiplinlerden veya eğitim kurumlarından olabilir.
Yarışmaya katılacak proje bir akademik danışman ve projenin çıktısını kullanmaya talip
olan üretim/hizmet sektörü kuruluşunun mensubu olan bir sanayi danışmanı
rehberliğinde hazırlanmalıdır. Akademik veya sanayi danışmanları birden fazla projede
rehberlik yapabilir.
Yarışmaya katılacak projeler, yarışma rehberinde belirtilen kurallara uygun olarak
yürütülmüş ve sunulmuş olmalıdır.
Yarışmaya başvurular her yıl ilanda belirtilen tarihler arasında ve ilanda belirtilen
başvuru koşullarına uygun olarak http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak
yapılır. Online başvuru yapıldıktan sonra, yarışmacılar ve danışmanlar tarafından
imzalanmış başvuru formu ile eklerinin ıslak imzalı asıl kopyalarının BİDEB’e ulaştırılmak
üzere son başvuru tarihi itibariyle kargoya verilmiş olması veya elden teslim edilmiş
olması gerekmektedir. Kargo ile gönderilen başvuru belgeleri ilanda belirtilen tarihe
kadar TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular yarışma dışında bırakılır.
Yarışma Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan
ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular
işleme alınmayacaktır.
Eksik veya yanlış bilgi içerdiği belirlenen başvurular ile başvuru sisteminde online
başvuru yapıldıktan sonra proje sahibi öğrenciler/ekipler tarafından onayı kaldırılmış
olan başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.
Yarışmaya katılacak projelere ait proje fikri üniversite veya endüstri kaynaklı olabilir.
Ancak, projelerin, öğrencilerin bizzat kendileri tarafından kendi bilgi ve becerilerini
kullanarak hazırlanmış ve sunulmuş olması beklenmektedir. Akademik ve sanayi
danışmanlarının projedeki rolü sadece öğrencileri yönlendirmektir. Danışmanların proje
yürütme ve proje raporu hazırlama faaliyetlerinde doğrudan görev aldığının ortaya
çıkması durumunda ilgili proje yarışma dışında bırakılır.
Bitirme projesi olmayan bir çalışmanın çıktısı veya parçası olan projeler ile yarışmaya
katılan öğrencinin/grubun kendisine ait olmayan, daha önceki yıllarda hazırlanmış olan
projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir.
Yarışma sürecinin her hangi bir anında müelliflik hakkı sorunları, intihal (plajerizm),
uydurmacılık, insan-hayvan etiğine saygısızlık, çıkar çatışması gibi etik sorun içerdiği
tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Bu tür durumlarda,
proje sahibi öğrenciler ve akademik danışmanlar hakkında etik inceleme başlatılabilir.
Proje için gereken teknik donanım ve yazılım, proje grubu veya proje çıktısını
kullanmaya talip olan kuruluş tarafından karşılanacaktır.
Öğrenciler/Gruplar, proje hazırlığı aşamasında TÜBİTAK’ın 2241 A Sanayi Odaklı Lisans
Bitirme Tezi Destekleme Programına başvurulabilir. 6
İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler/gruplar aşağıdaki kurallara
uymak zorundadır:
o İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler
ile önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren
projeler yapılmamalıdır.
o İnsan içeren deneyler aşağıdakilerle sınırlıdır:
Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri
rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan),
Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi,
Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan
DNA analizi deneyleri.
o Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak
kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi,
denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay
ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik
kurulunun yazılı izni gereklidir.
o İnsanları içeren araştırmalarda bireylerin özel hayatına müdahale edilmemesi,
herhangi bir şekilde fiziksel veya ruhsal zarar görmemelerine ve kişilik
haklarına dikkat edilmelidir.
o Bilgi talep edilen bireylerin bu bilgileri verip vermemeleri tamamen kendi
kararları olmalıdır. Bireyler bunun için zorlanamazlar.
o Araştırma amacıyla toplanan özel nitelikteki bilgilerin sadece araştırma için
kullanılması ve hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmaması gerekmektedir.
Proje kapsamında, proje çıktısını kullanmaya talip olan kuruluşun dışındaki resmi veya
özel kuruluşların bünyesinde yürütülen çalışmalar için ilgili kurum yetkililerinden izin
alınması gereklidir.
TÜBİTAK-BİDEB, yarışmaya katılan projelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve
sınai mülkiyetle ilgili hiçbir tazminat, sorumluluk ve cezadan sorumlu tutulamaz.
Proje ekibi ve akademik danışmanlar proje müracaatında proje ile ilgili olarak ortaya
çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sorumluluk ve cezalardan
kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.
Yarışmaya katılan projeler, tematik alan jürileri tarafından başvuru belgeleri esas
alınarak 1. Aşama Değerlendirmesine tabi tutulacaktır. 1. Aşama Değerlendirmesi
sonucunda Proje Sergisinde sergilenmeye hak kazanan projeler belirlenecektir.
1. Aşama değerlendirmesinde sergilenmeye değer bulunan projeler TÜBİTAK tarafından
duyurulacak yer ve zamanda düzenlenecek Proje Sergisinde proje ekipleri tarafından
sergilenecektir. Proje Sergisine katılacak öğrencilerin konaklama ve ulaşım giderleri
TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
Proje Sergisine katılmaya hak kazanan proje ekiplerine yönelik duyurular online başvuru
esnasında beyan edilen E-posta adreslerine yapılacak, ayrıca, değerlendirme sonuçları
TÜBİTAK web sayfasında ilan edilecektir. Bu duyurulara rağmen sergiye katılamayan
yarışmacılar yarışmadan çekilmiş ve tüm haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
Proje Sergisi için gerekli bilgisayar, projeksiyon ve diğer donanım, proje ekipleri
tarafından sağlanmalıdır.
Proje Sergisi sırasında sergiye katılan ekiplere: kablosuz ağ erişimi, 3 m. Genişliğinde, 1
metre derinliğinde, 2.40 m. yüksekliğinde sergi standı ile içinde 1 ad. 90x120cm standart
masa, 5 ad. sandalye ve 1 ad. 3’lü priz sağlanacaktır. 7
Proje Serginin amacı yarışmaya katılan öğrencilerin/ekiplerin projelerini sergiyi
gezenlere ve projelerini değerlendirecek jüri üyelerine anlatmalarını sağlamaktır. Proje
çalışması ile ilgili yazılım ve bilgisayar uygulamalarının sergi sırasında bilgisayarlarda
çalışır halde olması yarışmacılara avantaj sağlayabilecektir. Sergi sırasında projeksiyon,
poster, video, fotoğraf, şekil, grafik, demonstrasyon, model, prototip vb. diğer sunum
malzemelerinin kullanımı serbesttir.
Yarışmaya katılan projelerin sergilenmesi sırasında yapılacak 2. Aşama
Değerlendirmesinde, proje sergisinde sergilenen projeler ilgili tematik alanlardaki jüriler
tarafından, (1) Yenilikçilik ve Teknoloji içeriği, (2) Proje Geliştirme Sürecinin Uygunluğu,
Etkinliği ve Yeterliliği, (3) Projenin Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama
Yeteneği, (4) Proje Sonuçlarının Uygulanabilirliği / Kullanılabilirliği kriterleri esas
alınarak değerlendirilecektir. Proje sergisine katılan proje sahipleri jüri huzurunda en
fazla 15 dakikalık sunum yapacaklardır. Sergilenmeye değer bulunan projeler için
müracaat tarihinden sonra elde edilen kazanım ve çıktıların eklenebilmesi amacıyla
Proje Raporu ve Proje Posterinde online başvuru sistemi üzerinden gerekli
değişikliklerin yapılması amacıyla 3 günlük revizyon süresi tanınacaktır. Bu aşamada;
proje başlığı ve proje amacında değişiklik yapılamayacak olup yapılacak değişiklikler
sadece proje faaliyetlerinde ve proje çıktılarında gerçekleşen ilerlemeleri
kapsayabilecektir. Ödül almaya hak kazanan projeler Ödül Töreninde açıklanacaktır.
Her tematik alanda ödül almaya ve sergilenmeye layık görülen projeler sergilenmeye
uygun bulunan projeler arasından ilgili tematik alan jürisi tarafından seçilecektir. Final
Büyük Ödüllerini almaya hak kazanan projeler ise tematik alanlarda ödül almaya hak
kazanan projeler içinden Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması Yürütme
Komitesince seçilecektir.
Proje sergisinin devamında yapılacak törende ödül almaya hak kazanan proje ekiplerine
ödülleri verilecektir. 2241-B Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması jüri ve
yürütme komitesinin kararları kesindir.8
SANAYİ ODAKLI BİTİRME PROJESİ NASIL OLMALIDIR?
Öğrencilerin/grupların projelerinin adil ve hatasız biçimde değerlendirilmesine katkı
sağlamak üzere projelerini bir Proje Raporu ile gereksiz detaylardan arınmış biçimde özlü,
doğru, eksiksiz ve etkili biçimde anlatması gerekmektedir. Ele alınan problemin “ne” olduğu,
ne gibi bir fayda düşünülerek ele alındığı, mevcut durumdaki çözüm önerilerinin literatür ve
pratikte neler olduğu, bunlardan farklı olarak projede özgün ürün/yöntem olarak ne
önerildiği ve ne sonuçlar elde edildiği / öngörüldüğü açık ve net olarak ortaya konmalıdır.
Projede elde edilen/elde edilmesi planlanan çıktıların halen bilinen uygulamaların ötesinde
olup olmadığı, bu çalışmada ortaya konulan yeni ve özgün katkıların neler olduğu herhangi
bir belirsizliğe mahal vermeyecek şekilde ilgili kaynaklar da belirtilerek açık biçimde ifade
edilmelidir.

 

Proje Raporu aşağıdaki başlıkları içermelidir.
Raporda Bulunacak Bölümler
Hangi kritere göre
yapılacak
değerlendirmeye
esas olacak
1. Kapak Sayfası (Proje başlığı, projenin ilgili olduğu tematik alan,
eğitim kurum(u/ları), öğrenci/grup mensuplarının isimleri, proje
çıktılarını kullanmaya talip olan kuruluşun adı, danışmanların
isimleri)
2
2. Özet(En çok 300 kelime ile proje fikrini, proje fikrinin hayata
geçirilmesi için izlenen yöntem ve metodları, kullanılan modelleme,
simülasyon, test,prototip üretimi vb. doğrulama yöntemlerini ve
elde edilen/edilmesi beklenen sonuçları anlatmalıdır.)
1,2,3,4
3. Motivasyon (Bu projeye başlanılmasının nedeni nedir? Proje
başarılı olursa neler sağlanabilecektir? Proje çıktısını kullanmaya
talip olan kuruluşun tanıtımı, çalışma konusu ve faaliyetleri? Proje
çıktısı bu kuruluşta ne amaçla ve nerede kullanılacaktır? ve benzeri
sorular cevaplandırılmalıdır. Bu bölümde ekonomik açıdan
değerlendirmeler, başabaş hesabı, maliyet, rekabet edebilirlik,
tasarruf, emisyon, fayda/maliyet oranı vb. hesaplar sunulabilir.
Projenin çıktısının: proje sonuçlarını kullanmaya talip olan kuruluş
dışında başka kuruluşlara, sektöre veya ülkeye yönelik katkıları
varsa bunlar bu bölümde açıklanmalıdır.)
3,4
4. Projenin içerdiği yenilik unsuru (Cevap aranan sorular şu şekildedir:
Proje fikrinin içerdiği yenilik unsuru (i)Uluslararası, (ii)Ulusal veya
(iii)Firma düzeyinde yenilik kategorilerinden hangisinin kapsamına
giriyor. Proje çıktısı olan ürün, yöntem veya sürecin öncekilere
veya benzerlerine göre farklılık veya üstünlükleri nelerdir? Projenin
ara çıktıları veya nihai çıktıları için patent, endüstriyel tasarım,
copyright vb. fikri/sınai mülkiyet hakkı elde etme olasılığı nedir?
Önceden alınmış olan diğer tescillere göre ne gibi farklılığı var?)
1
5. Projenin ilgili olduğu teknoloji alan(lar)ı (Bu bölümde proje
faaliyetlerinin hangi teknoloji alan(lar)ı tarafından içerildiği
anlatılmalı, proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin yeni ve ileri
teknoloji alanları tarafından içerilenler özellikle vurgulanmalıdır.
Proje çok disiplinli çalışmalar içeriyorsa bu bölümde gerekli
açıklamalar verilmelidir.)
1,2 9
6. Projede kullanılan yöntem ve metodlar (Proje fikrinin hayata
geçirilmesi için kurgulanan çözüm, izlenen yol, kullanılan araç,
teknik ve metodlar açıklanmalıdır. Bu bölümün, proje çıktılarının
doğrulanması veya geçerli kılınması için yürütülen faaliyetleri de
içermesi beklenilir.)
2,4
7. Proje Planı (Gantt Şeması veya MSProject vb. yazılım çıktısı
şeklinde bir proje süresince uygulanmış olan plan ile projenin
içerdiği iş paketleri ve her bir iş paketinin içerdiği iş paketi
faaliyetlerini, zaman ve sorumluluklarla ilgili planlamaları
içermelidir.)
2
8. Teknik Sunum (Bu bölümde proje kapsamında yürütülen
faaliyetler ve elde edilen sonuçlar sunulmalıdır. 2,3,4
9. Projenin Gerçekleşme Düzeyi (Bu bölümde proje planının hangi
kısımlarının gerçekleştiği, hangi çıktı veya ara çıktıların elde edildiği
açıklanmalı, projenin tamamlanması için müracaat tarihinden
sonra yürütülecek faaliyetler ve elde edilecek çıktı veya ara çıktılar
ayrıca belirtilmelidir.)
2,3
10.Sonuç (Bu bölümde projeden elde edilen/edilmesi beklenilen
sonuçlar irdelenerek değerlendirilmeli ve yorumlanmalıdır. Eğer
proje çıktıları bir endüstri kuruluşunda uygulanmış ise bugüne
kadar elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır.)
2,3,4
11. Kaynaklar(Bu bölümde yararlanılan kaynaklar verilmelidir) 1,2

 

Yarışmaya ait proje değerlendirme kriterleri: (1)Yenilikçilik ve Teknoloji İçeriği, (2) Proje Geliştirme
Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği, (3) Projenin Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki
Sağlama Yeteneği, (4)Proje Sonuçlarının Uygulanabilirliği/ Kullanılabilirliği’dir. Ödül alacak ve
sergilenecek projeler bu kriterlere göre seçilecektir.
Yarışmacıların Proje Raporu hazırlanırken aşağıdaki hususlara özen göstermesi önerilmektedir:
Proje planının hazırlanışı,
Sorun ile projede uygulanan materyal ve yöntemlerin uygunluğu,
Sorun tasarımında ve incelenmesindeki beceri, dikkat ve özen,
Sorunun tanımlanmasından çözümüne kadar çalışmanın sürdürülebilirliği,
Sonuçların irdelenmesindeki neden-sonuç ilişkisi ve açıklık,
Projenin yenilikçi olması ve ilgili öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
Bu kriterlere uymadığı anlaşılan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmacılar mülakatı yapan jüri üyelerine projeyi gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve
bilgi kaynaklarını açıklamak, kendilerini destekleyen ve yönlendiren kişileri/kurumlan
belirtmekle yükümlüdürler.
Jüri kanaatine göre aşağıdaki durumlar oluşmuş ise projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.
Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alma,
Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanma,
Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale,
Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
Projede kullanılan / toplanan özel nitelikteki bilgilerin paylaşılması,
Kurumlarda yapılacak çalışmalarda kurum yetkililerinden izin alınmaması.
Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler değerlendirme
dışında tutulacaktır.
Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksin ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden
projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.