TÜBİTAK Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
Programın amacı, lisans bitirme tezlerinin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla lisans düzeyinde üniversite özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesidir.

Öğrencilerden ayrıca 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konulara yoğunlaşan tezler hazırlamaları beklenmektedir.

Program kapsamında, lisans öğrencilerinin hazırladıkları, özel sektörün bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik lisans bitirme tezleri için yarışma düzenlenecektir.

Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar.

2. Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi

2.1. Başvuru Koşulları
Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan ve bitirme tezi hazırlayan lisans öğrencileri aşağıdaki koşullara uygun olarak başvuru yapabilir.
a. Bitirme tezi herhangi bir özel sektör kuruluşunun sorununun çözümü amacıyla ilgili kuruluşla birlikte hazırlanmalıdır.
b. Adaylar, yarışma kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.*
c. Bitirme tezi biri akademik, biri özel sektör kuruluşundan olmak üzere iki danışman rehberliğinde hazırlanmalıdır. Akademik ve özel sektör danışmanları birden fazla bitirme tezinde görev yapabilir.
* Tezin 3’ten fazla kişi tarafından hazırlanması durumunda, proje ekibinin ortak kararıyla ekip üyeleri arasından 3 kişi seçilerek başvuru yapılabilir. Bu durumda ekip dışında kalanların hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnameleri istenir.

2.2. Başvuru Belgeleri
a. Kişinin/ekip üyelerinin öğrenci belgesi
b. Başvurunun bitirme tezi olduğuna ilişkin TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış Bölüm Başkanlığı yazısı,
c. Teze ilişkin TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış rapor,
(http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/sanayi-odakli-lisans-bitirme-projeleri-yarismasi/icerikproje-rehberi)

ç. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
d. Tez 3’ten fazla kişi tarafından hazırlandıysa ekip dışında kalan üyelerin muvafakatnamesi,
e. Tezin konusunun ilgili özel sektör kuruluşunun ihtiyacına hitap eden bir konu olduğunu ve
kuruluşta laboratuvar vb. olanakların tezin hazırlanması için yeterli olduğunu açıklayan TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış yazı.

2.3. Başvuru Yöntemi
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.
Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

3. Yarışma Kategorileri
a) Ürün Geliştirme: Tüm sektörlerde ürün geliştirmeye yönelik tezleri kapsar.
b) Süreç Geliştirme: Tüm sektörlerde süreç geliştirmeye yönelik tezleri kapsar.

4. Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri
4.1. Değerlendirme Yöntemi
– Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden Bölge Koordinatörlüğünce kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.
– İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen başvurular alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan tezler bölge sergisine davet edilmek üzere Bölge Koordinatörlüğünce belirlenir.
– Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge Sergileri)
İkinci aşama değerlendirmesinde başarılı bulunanlar bölge sergisine davet edilerek önceden
duyurulan tarihler arasında sergilenir. Başvuru sahipleri tezlerini jüri önünde sözlü olarak sunarlar.
Jüri değerlendirmesi sonucunda bölge dereceleri belirlenir. Bölge sergisinde birincilik ödülü alan tezler final sergisine davet edilir.
– Final Sergisi
Final Sergisinde başvuru sahipleri tezlerini jüri önünde sözlü olarak sunarlar. Jüri değerlendirmesi sonucunda final dereceleri belirlenir.
Not: Bölge Sergilerinde veya Final Sergisinde yer alan tezlerden jüri tarafından ödüllendirmeye değer
tez bulunmadığı durumlarda derecelendirme yapılmayabilir.
4.2. Değerlendirme Kriterleri
a. Yenilikçilik ve Teknoloji İçeriği,
b. Geliştirme Sürecinin Uygunluğu, Etkinliği ve Yeterliliği,
c. Proje Sonuçların Uygulanabilirliği/Kullanılabilirliği,
ç. Proje Çıktılarının Katma Değer ve Yaygın Etki Sağlama Yeteneği,
Jüri tarafından aşağıda belirtilen nitelikteki projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:
– Tezin başvuru sahibi öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
– Teze uzman katkısının beklenenden fazla olması,
– Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
– Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
– Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
– Tezde kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
– Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması,
– Tez kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil
ettiğinin/edeceğinin anlaşılması (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksin ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)

5. Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölgede bölge sergisi
düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır.
Başvuru Tarihleri: 7 – 25 Mayıs 2018 (Başvuruların son gününde
sistem 17.30’da kapanacaktır.)
Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih:
13 Haziran 2018
İkinci Aşama Değerlendirmesi Sonuçlarının
Açıklanacağı Tarih:
3 Eylül 2018
Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge Sergileri): Ekim 2018
(Tarihleri daha sonra ilan edilecektir.)
Final Sergisi: Kasım / Aralık 2018
(Tarihleri daha sonra ilan edilecektir.)

6.Ödüller
Her kategoride derece alan tezler için tez başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır.
Tezde yer alan akademik ve özel sektör danışmanlarına aşağıda belirtilen miktarlarda danışman başına ödül ödenir. Birden çok tezde danışmanlık yapılması durumunda sadece birisi için ödül ödenir.
Jüri, derece almaya layık tez bulunmadığına kanaat ederse derece verilmeyebilir.

7. İlgili Mevzuat
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
2. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Dış Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge
İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda, Grup Yürütme Kurulu kararları uygulanır.

8. Tanımlar Kısaltmalar
– Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
– BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
– Yarışma Koordinatörlüğü: Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü aşama süreç ve
değerlendirmelerinin yürütülmesi için Başkanlık tarafından bölge merkezlerinde görevlendiren akademisyen heyetini,
– Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup Faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu, ifade eder.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Yarışmalar Grup Koordinatörlüğü
2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması
Tel: 0312 444 66 90
E-posta: bideb2241b@tubitak.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.