TÜBİTAK Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması
Çağrının amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri özellikle Konut, Sanayi,
Ulaşım ve Tarım sektörlerinde, enerjinin verimli kullanılması konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaca uygun olarak sunulan projelerin, yukarıda anılan sektörlerde, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerji tasarrufunun çevreyle ilişkisi ve etkilerine yönelik olması ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecek, uygulanabilir önerilerden oluşması gerekir.

Bu çağrı, program kapsamında düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve
yükümlülükleri kapsar.

2. Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi
2.1. Başvuru Koşulları
2.1.1 Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencileri katılabilir.

2.1.2 Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci
tarafından hazırlanır.

2.1.3 Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunlu değildir.

2.1.4 Projeler 2020 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Proje Rehberine göre
hazırlanır.

2.1.5 Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir
proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce başvurusu yapılmış
veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Son başvuru tarihinden
önce aynı projeyle bu veya başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu tespit
edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

2.1.6 Başvuru belgelerinde eksik veya yanlış bilgi verilmesi, başvurusu yapılacak projenin
halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına aykırı çalışma
yapılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik
bulunması, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

2.2. Başvuru İşlemi
2.2.1 Proje Başvuru Formu ile Bilimsel Etik ve Projeye Katkı Beyan Formu doldurularak proje raporu ile birlikte belirtilen adrese gönderilir. Bu formlar
http://www.tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/icerik-enerji-verimliligi-proje-yarismasi İnternet
adresinden temin edilir.

2.2.2 Proje Raporu adresinde bulunan şablon kullanılarak hazırlanır.

2.2.3 Proje Raporu Word dosyası, Proje Başvuru Formu, Bilimsel Etik ve Proje Katkı Beyan
Formu PDF dosyası olarak kaydedilmiş bellek çubuğu veya CD başvuru evrakları ile
birlikte gönderilir.

2.2.4 2020 yılı Lise Öğrencileri Enerji Verimliliği Proje Yarışması başvuruları 07 Şubat 2020
tarihinde, saat 17.30’da sona erer.

2.2.5 Proje özeti en az 150, en fazla 250 kelime, proje raporu en az 2, en fazla 20 sayfa
olmalıdır.

3. Yarışma Kategorileri
3.1 Yarışma; Konut, Sanayi, Ulaşım, Tarım olmak üzere 4 alanda düzenlenir.
4. Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri

4.1 Projeler önce, ilgili jürilerce, “Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu
değerlendirme sonucunda sözlü sunum için uygun görülen projeler Ankara’ya davet
edilir.

4.2 Sözlü sunuma çağırılan projeler jüriler tarafından değerlendirmeye alınır. Sözlü
sunum sırasında gerekli olan bilgisayar ve projeksiyon cihazı Enerji Verimliliği ve
Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilir. Bunların dışında kullanılması
öngörülen teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilir.

4.3 Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin sözlü sunuma davet edilmeleri
durumunda, her iki öğrencinin de sunumda bulunması zorunludur, aksi halde her iki
öğrenci de yarışmadan elenir.

4.4 Projelerin, öğrencilerin tamamen kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden
kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenir.
Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış)
proje olarak sunulduğu, projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada
olursa olsun yarışmadan elenir. Ayrıca bu durumda olan proje sahibi öğrenciler ve
danışmanlar MEB’e bildirilir. Yarışma sonrasında da söz konusu kurallara
uyulmadığının tespiti durumunda yukarıda söz edilen yaptırımlar uygulanır.

5. Ödüller
5.1 Değerlendirmeler sonucunda derece elde eden öğrenciler ve danışman öğretmenlerine
aşağıda belirtilen miktarda para ödülü verilir.
5.2 Kazanan öğrencilere ödülleri 2021 yılında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı
tarafından belirlenen tarihte verilecektir.
5.3 Yapılacak sözlü sunumun yeri ve tarihi daha sonra açıklanacaktır. Ankara dışından
gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama
ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı hariç) yol ücretleri Enerji Verimliliği ve Çevre
Dairesi Başkanlığı tarafından ödenir.

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMEN ÖDÜLÜ
BİRİNCİLİK 2.500,00-TL 1.500,00-TL
İKİNCİLİK 2.000,00-TL 1.200,00-TL
ÜÇÜNCÜLÜK 1.200,00-TL 900,00-TL
TEŞVİK 1.000,00-TL —

6. Çağrı Takvimi
6.1 Proje Başvuruları yarışmanın son başvuru tarihi olan 07 Şubat 2020 tarihi, saat
17.30’a kadar Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı adresine iletilmiş
olmalıdır.

7. Diğer Hükümler
7.1 Sözlü sunum için Ankara dışından gelecek öğrencilerin ve okul müdürlüğünce
görevlendirilecek bir öğretmenin konaklama ve geliş-dönüş otobüs ya da tren (yataklı
hariç) yol ücretleri Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından ödenir.
7.2 Sözlü sunumun yeri ve tarihleri ilgililere e-posta yoluyla bildirilir. Sözlü sunuma davet
edilen öğrencilerin tüm sorumluluğu görevlendirilen öğretmene aittir.
7.3 Yarışma ile ilgili gerekli belgeler, öğrenci, varsa danışman ve okul müdürlüklerine eposta olarak gönderilir. Yarışma süresince öğrenci ve danışmanların başvur formunda
belirttikleri e-posta adreslerini takip etmeleri gerekir.
7.4 Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce
www.turkpatent.gov.tr adresinden patent başvurusunda bulunulması önerilir.
7.5 Gerekli görülmesi durumunda bu çağrı duyurusunda son başvuru tarihine kadar
değişiklik yapılabilir.