TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 2204-A

Lise Öğrencileri
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Türkiye ve KKTC’de öğrenim gören tüm lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bir yarışmadır.

Yarışmanın amacı, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamaktır.

Yarışma, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Başvuru Koşulları

1. Yarışmaya, Türkiye ve KKTC’de örgün ve açık öğretim sisteminde öğrenim gören
tüm lise öğrencileri katılabilir.

2. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok üç öğrenci
tarafından hazırlanır.

3. Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman birden fazla projeye
danışmanlık yapabilir. Danışman için alan sınırlaması yoktur. Projede danışman
olması zorunlu değildir.

4. Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projede yer alacak öğrenciler ile danışman
arasında birinci derece yakınlık ve çıkar ilişkisi/çatışması olarak kabul edilen bir
ilişkinin olmaması gerekir.

5. Yarışmaya başvurusu yapılacak bir projedeki öğrenciler ve danışman farklı
okullardan olabilir.

6. Yarışmaya katılacak öğrenciler 20 yaşından gün almamış olmalıdır.

7. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanması, kendileri tarafından
şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile Proje Rehberinde belirtilen
formatta ve sonlandırılmış olarak yarışmaya başvurusunun yapılması gerekir. Fikir
aşamasında veya devam etmekte olan projelerle yarışmaya başvuru yapılmaz. Bu
durumda olduğu tespit edilen projeler yarışmadan elenir.

8. Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) bu ve/ya
herhangi bir proje yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce
başvurusu yapılmış veya katılmış projelerle bu yarışmaya başvuru yapılamaz. Bu
kurala uymadığı tespit edilen projeler, hangi aşamada olursa olsun yarışmadan
elenir.

9. Başvuru sistemine eksik, hatalı veya yanlış belge ve bilgi yüklenmesi, hazırlanan
projenin halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmesi, insanların kişilik haklarına
aykırı çalışma yapılması, herhangi bir ticari ürün veya marka adının açıkça
kullanılması, projede etnik kökene, kişi veya toplumu karalamaya yönelik içerik
bulunması, omurgalılar üzerinde kesi yapılması, kan veya doku alınması, ağız ya da
enjeksiyon yoluyla etkisi kesin olarak bilinmeyen tehlikeli ve yabancı madde
verilmesi, sağlığı tehdit eden deneyler yapılması durumlarında proje başvuruları
hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenir.

10. Projede kullanılan veri toplama araçlarının (test, anket, görüşme formu, vb.)
elektronik başvuru sistemine PDF formatında yüklenmesi gerekir. Hedef kitlesi, Milli
Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların paydaşlarından (öğrenci, veli, öğretmen,
yönetici, personel vb.) oluşan araştırma projeleri, “MEB Araştırma Uygulama İzinleri
Genelgesi”ne uygun olarak yürütülür ve alınan izin belgeleri (Etik kurul
komisyonunca onaylanmış ve Kaymakamlık/ Valilik oluru alınmış olarak) taratılarak
sisteme yüklenir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan kurum/kuruluş/sosyal ortam
vb. yerlerde yapılan araştırma projeleri için ise ilgili kurum/kuruluştan izin belgesi ile
katılımcılardan katılımcı onam formu alınmalı ve izin belgeleri sisteme yüklenmelidir.

Herhangi bir kurum/kuruluş bünyesinde yapılmayan ve hedef kitlesi bölgede yaşayan
vatandaşlar olan çalışmalarda ise, araştırmanın yapıldığı bölgenin en yüksek mülki
idari amirinden izin alınmalıdır. Mülki idare amirleri esas itibarıyla ilde valilik, ilçede
kaymakamlık makamıdır. Bu tür araştırmalarda da katılımcı onam formunun alınması
gerekir. Katılımcı onam formu örneği izin başvurusunda eklenecektir. Araştırma
sürecinde alınan onam formlarının araştırmacı tarafından saklanması
gerekmektedir. Araştırma izni alınmış araştırmalarda ayrıca onam formlarının
sisteme yüklenmesi gerekmemektedir.

11. Projeler başvuru yapılan ana alanda görevlendirilecek jüri tarafından
değerlendirilecek olup proje içeriğinin tematik alanla olan ilişkisi değerlendirmede
etkili olacaktır. Başvuru aşamasında yapılan ana alan ve tematik alan seçimlerinde
başvuru süreci bittikten sonra değişiklik yapılmayacaktır. Ana alan ve tematik alan
seçimi, proje sahiplerinin sorumluluğundadır.

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Yarışma Kategorileri
Yarışma, 12 ana alanda düzenlenmektedir.

Yarışma Kategorileri
Yarışma Kategorileri
Tematik Alanlar
Tematik Alanlar

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri) Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma süreçleri takvimi, Şekil 1’de özetlenmiştir.

Bölge ve final yarışmalarının düzenlenme tarihleri, yarışmanın web sayfasında ilan
edilecektir. Yarışma takviminde belirtilen tarihlerde değişiklik yapılabilir.

Yarışma Takvimi
Yarışma Takvimi

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Yarışması

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden yapılacaktır.