TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması

1. Çağrının Amacı ve Kapsamı
Programın amacı, Açık Öğretim Fakülteleri dâhil ön lisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.
Ayrıca öğrencilerden, 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda katma değeri yüksek projeler üretmeleri beklenmektedir.
Programın hedefleri:

a. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine,
b. Gençlerin kendilerine kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine,
c. Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilerin “öğrenme ve uygulama” deneyimi kazanmasına,
d. Etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek girişimciler ile yeni işletmeler kazandırılmasına katkı sağlamaktır.
Bu çağrı girişimcilik ve yenilikçilik proje yarışmasına yönelik her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

2. Başvuru Koşulları, Belgeleri ve Yöntemi
2.1. Başvuru Koşulları
Başvuru sırasında Türkiye’de ve KKTC’de yer alan yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans veya Lisans öğrencisi olmak.
Açıklamalar:
a. Adaylar, yarışma kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan ekipler halinde başvuru yapılabilir. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.*
b. Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur.**
c. Adaylar hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar.
ç. Adaylar projelerini bir danışman eşliğinde de hazırlayabilirler.
* Projenin 3’ten fazla kişi tarafından hazırlanması durumunda, proje ekibinin ortak kararıyla ekip üyeleri arasından 3 kişi seçilerek başvuru yapılabilir. Bu durumda ekip dışında kalanların hak
talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden muvafakatnameleri istenir.
** Proje başvuruları tamamıyla yeni bir uygulama, yerel bölge için yeni bir uygulama, var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması veya var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımına, yönelik yenilikçi fikir ve uygulama içermelidir.

2.2. Başvuru Belgeleri
a. Kişinin/ekip üyelerinin öğrenci belgesi
b. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış Proje Dokümanı ve İş Planı
c. Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi,
ç. Proje 3’ten fazla kişi tarafından hazırlandıysa ekip dışında kalan üyelerin muvafakatnamesi

2.3. Başvuru Yöntemi
Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.
Yukarıdaki belgelerin başvuru sırasında çevrimiçi olarak yüklenmesi yeterlidir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, çevrimiçi başvurusunu onaylamayan, belgeleri tam ve uygun olmayan başvurular işleme konulmayacaktır.

3. Yarışma Kategorileri
a. Temel Sektörler Kategorisi:
Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirlerinin alındığı bu kategoride bölgesel ve/veya ulusal verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri aranmaktadır. Bu kategori geleneksel iş kollarında (sanayi, tarım, hayvancılık, enerji, çevre) verimlilik ve yenilikçi bakış sağlayacak uygulama fikirlerini kapsamaktadır. Ayrıca özellikle bölgesel anlamda günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıracak yenilikçi uygulama fikirleri de bu kategori altında değerlendirilmektedir.
b. Tekno Girişimcilik Kategorisi:
Bu kategoride, yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir.
Başvuru sahiplerinden, bilişim sektöründe yenilikçi uygulamaları, elektronik sektörüne yönelik çözümler, biyoteknoloji alanında mühendislik ve teknolojik altyapıyı barındıran uygulamalar ile ileri malzeme gibi teknolojiyi kullanan alanlarda fikir geliştirmeleri beklenir.
c. Sosyal Girişimcilik Kategorisi:
Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri kapsamaktadır. Bu kategoride eğitim, insan hakları, göç, kalkınma gibi birçok alanda sosyal dönüşüm gerçekleştirme amaçlanmaktadır.

4. Değerlendirme Yöntemi ve Kriterleri
4.1. Değerlendirme Yöntemi
– Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Elektronik ortamda alınan başvurular başvuru belgelerinin tam olup olmadığı yönünden Bölge Koordinatörlüğünce kontrol edilir, eksik belge veya hatalı belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılır.
– İkinci Aşama Değerlendirmesi
Birinci aşamayı geçen projeler alanında uzman bilim insanları tarafından değerlendirilerek her kategoride başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilmek üzere Bölge Koordinatörlüğünce belirlenir.
– Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge Sergileri)
İkinci aşama değerlendirmesinde başarılı bulunan projeler bölge sergisine davet edilerek önceden duyurulan tarihler arasında sergilenir. Proje sahipleri projelerini jüri önünde sözlü olarak sunarlar.
Jüri değerlendirmesi sonucunda bölge dereceleri belirlenir. Bölge sergisinde birincilik ödülü alan projeler final sergisine davet edilir.
– Final Sergisi
Final Sergisinde proje sahipleri projelerini jüri önünde sözlü olarak sunarlar. Jüri değerlendirmesi sonucunda final dereceleri belirlenir.
Not: Bölge Sergilerinde veya Final Sergisinde yer alan projelerden jüri tarafından ödüllendirmeye değer proje bulunmadığı durumlarda derecelendirme yapılmayabilir.

Jüri tarafından aşağıda belirtilen nitelikteki projeler değerlendirme dışında tutulacaktır:
– Projenin başvuru sahibi öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmemiş olması,
– Projeye uzman katkısının beklenenden fazla olması,
– Yararlanılan kaynakların belirtilmemesi, intihal yapılması,
– Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi,
– Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verilmesi,
– Projede kullanılan/toplanan kişisel bilgilerin paylaşılması,
– Kurumlarda yapılacak çalışmalarda gerekli olduğu halde kurum yetkililerinden izin alınmaması,
– Proje kapsamında yürütülen çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil
ettiğinin/edeceğinin anlaşılması (özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksin ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler)
Değerlendirme kriterlerinin içeriği ile ilgili ayrıntılı bilgi web sitemizde mevcuttur.

5. Çağrı Takvimi (Başvuru ve Sergi Tarihleri)
Yarışma için yılda bir kez başvuru alınır. Yarışma kapsamında önce 12 bölgede bölge sergisi
düzenlenir, sonrasında final sergisi yapılır.
Başvuru Tarihleri: 7 – 25 Mayıs 2018 (Başvuruların son
gününde sistem 17.30’da kapanacaktır.)
Birinci Aşama Değerlendirmesi (Ön İnceleme)
Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih:
13 Haziran 2018
İkinci Aşama Değerlendirmesi Sonuçlarının
Açıklanacağı Tarih:
3 Eylül 2018
Üçüncü Aşama Değerlendirmesi (Bölge
Sergileri):
Ekim 2018
(Tarihleri daha sonra ilan edilecektir.)
Final Sergisi: Kasım / Aralık 2018
(Tarihleri daha sonra ilan edilecektir.)

6.Ödüller
Her kategoride derece alan projeler için proje başına aşağıda belirtilen miktarda ödül ödemesi yapılır.
Ayrıca projede danışman olması durumunda danışmana da ödül ödenir. Birden çok
projeye danışmanlık yapılması durumunda sadece bir proje için ödül ödenir.
Jüri, derece almaya layık proje bulunmadığına kanaat ederse derece/ödül verilmeyebilir.

7. İlgili Mevzuat
1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Burs ve Destek Programlarının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar
2. BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Dış Danışman/Danışma Kurulu Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge
İlgili mevzuatlarda ve bu çağrı duyurusunda belirtilmeyen durumlarda, Grup Yürütme Kurulu kararları uygulanır.

8. Tanımlar Kısaltmalar
– Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,
– BİDEB: Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığını,
– Yarışma Koordinatörlüğü: Yarışmanın birinci, ikinci ve üçüncü aşama süreç ve
değerlendirmelerinin yürütülmesi için Başkanlık tarafından bölge merkezlerinde görevlendiren akademisyen heyetini,
– Grup Yürütme Kurulu (GYK): Grup Faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar oluşturan Bilim İnsanı Destek Gruplarına ait Yürütme Kurulunu,
ifade eder.

Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı
Yarışmalar Grup Koordinatörlüğü
2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması
Tel: 0312 444 66 90
E-posta: bideb2238b@tubitak.gov.tr