TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar.

Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde proje yürütücüsü olmak için,

“en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmak” gerekmektedir.

BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI
PROJE ÇAĞRISI

Çağrı Numarası

: 4004
Çağrı Adı : Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Çağrı Türü : Periyodik Çağrı

Yayınlanma Tarihi
: 27.09.2013
Son Başvuru Tarihi : 15.11.2013

Proje Süresi : En fazla 12 ay

İlgili TÜBİTAK Birimi: Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Tanımlar:

Bilim ve Toplum Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, TÜBİTAK ve varsa diğer kurum, kuruluş veya kişilerce sağlanacak destek miktarları destekleme sözleşmesi ile belirlenmiş ve temel amacı toplumu bilimle buluşturmak olan projedir.

Etkinlik: Bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılması amaçlanarak hazırlanan, doğa eğitimi ve bilim okulları kapsamında gerçekleştirilecek her türlü etkileşimli uygulamadır (atölye çalışmaları, tematik oyunlar, yarışmalar vb.).

Etkinlik Dönemi: Aynı katılımcı grubuna yönelik gerçekleştirilen etkinlik sürecidir.

Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluş: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projelerin fiilen yürütüldüğü üniversite veya kamu kurum/kuruluşudur. Diğer bir ifadeyle proje yürütücüsünün tam zamanlı personel/akademik personel olarak çalıştığı kurum/kuruluştur.

Destekleyen Diğer Kurum/Kuruluş: Projeye, ayni, nakdi destek ya da insan kaynağı sağlayacak, proje yürütücüsü ile veya projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş ile sözleşme ya da protokol imzalayan kurum/kuruluştur.

Proje Ekibi: Proje Yürütücüsü, uzman personel, eğitmenler, rehberler ve projede çalışan diğer kişilerdir.

Proje Personeli: Proje yürütücüsü ve uzman personeldir.

Proje Yürütücüsü: Yapılacak olan sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişidir.

Uzman Personel: Projenin konusu ile ilgili gerekli uzmanlığa ve birikime sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeyde, Proje Teşvik ve Destekleme Esasları’nda yer alan araştırmacının muadili ve projeye katkı oranı en az %20 olan kişilerdir.

Eğitmen: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, eğitim süresince veya eğitimin bir kısmında bilimsel bilgi birikimi ve bilgiyi popüler bir dil ile anlaşılır bir şekilde aktarma yeteneğine sahip kişidir.

Rehber: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, eğitim süresince veya eğitimin bir kısmında katılımcılara her türlü konuda önderlik eden, etkinlik hazırlıkları ve uygulamalarında görev alan kişidir.

Proje Destekleme Sözleşmesi: Bilim ve Toplum projelerini destekleme programına göre yürütülecek projelere ilişkin tarafları, tarafların yükümlülüklerini ve destekleme şartları ile sonuçlarını düzenleyen sözleşmedir.

Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ): Projeye ilişkin hizmetlerde görev alan, kamu kurum/kuruluşu veya üniversite çalışanı sıfatını haiz proje personeline, TÜBİTAK Kanunun 16. maddesi hükümleri dikkate alınarak, TÜBİTAK tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde müktesep hak teşkil etmemek üzere yapılan ödemelerdir.

Ekonomik Sınıflandırma Kodları: EK-F Ayrıntılı Bütçe Tablosu’ndaki açılır kutularda yer alan ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje bütçesinde yapılacak harcamaların nitelikleri itibariyle analitik kodlama sistemine uygun olarak gösterildiği bölümlerdir.

TÜBİTAK: İmzalanacak sözleşme kapsamında projeye destek veren ve projeyi bilimsel, mali ve idari yönlerden izleyerek değerlendiren kurum olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’dur.
Yönetmelik: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelik’tir.

4004 Çağrı Programının Amacı:

4004 Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Bu projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

Çağrı Kapsamı:

Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır

Çağrı Amaçları:

• Doğal süreçlerin bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,
• Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak bilginin daha kalıcı olmasına katkıda bulunmak,
• Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla katılımcılara disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,
• Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,
• Bireylerin bilimsel çalışmalar ve bilimsel düşünme konusunda özgüvenini geliştirmek ve pekiştirmek,
• Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

Bu çağrı kapsamında desteklenmeyecek etkinlik türleri:

• Hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim programlarında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) tekrarı, uygulaması, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. tür etkinlikler,
• Teorik anlatımlara dayalı sunu ve seminerler,
• Sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler,
• Sadece belirli bir okulun veya tamamen özel eğitim kurumlarının personelini kapsayan projeler,
• Belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikler.

Çağrı Alanları:

Proje önerileri aşağıdaki alanlardan bir veya birkaçını kapsamalıdır:

• Doğa Bilimleri: Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Ekoloji ve Çevre, Havacılık, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik, Kimya, Jeoloji, Jeofizik, Meteoroloji, Deniz Bilimleri, Biyoloji, Genetik vb.
• Mühendislik ve Teknoloji Alanları
• Tıbbi Bilimler
• Tarımsal Bilimler: Ziraat, Ormancılık, Bahçecilik, Veterinerlik vb.
• Sosyal Bilimler: Psikoloji, Ekonomi, Eğitim Bilimleri, Spor Bilimleri, Antropoloji, Coğrafya, Şehir Planlaması ve Kırsal Planlama, Yönetim, Hukuk, Dilbilim, Sosyoloji vb.
• Beşeri Bilimler: Tarih, Arkeoloji, Felsefe, Sanat Tarihi, Müzik vb.

Proje kapsamında hazırlanan programların-etkinliklerin aşağıda yer alan yöntemlerin bir ya da birkaçını içermesi beklenmektedir:

• Gözlem
• Atölye çalışmaları
• Saha çalışmaları
• İçeriği oyunlarla aktaran etkinlikler (örn. doğa oyunları)
• İçeriği sanatsal faaliyetlerle aktaran etkinlikler
• Drama
• Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
• Grup çalışmaları
• Sanat ve spor etkinlikleri
• Deneysel çalışmalar vb.

Hedef Kitle

Bilim ve Toplum Projeleri bütün topluma açık olmakla birlikte, projenin hedef kitlesinin, aşağıdaki gruplardan bir ya da birkaçını kapsaması beklenmektedir:

• Okul öncesi çocukları (3-6 yaş grubu)
• İlkokul öğrencileri
• Ortaokul öğrencileri
• Lise ve dengi okul öğrencileri
• Üniversite öğrencileri (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora)
• Öğretmenler ve öğretmen adayları
• Kamu personeli

Not: Belirli bir hedef kitleye yönelik projelerde içerik ve yöntem belirlenirken, hedef kitlenin seviyesinin dikkate alınması beklenmektedir.

Çağrıya Özel Yükümlülükler

Başvuru Formundaki Yöntem ve Projenin Yapılabilirliği eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde aşağıdaki başlıklara göre açıklanmalıdır:

• Amaç
• Hedef Kitle
• Etkinlik Konuları ve Kapsamı
• Ayrıntılı etkinlik programı
• Pilot çalışma yapılacaksa planlanan etkinlikler
• Ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçları
• Etkinlikte Kullanılacak yöntemler ve teknikler
• Eğitmenler hakkında bilgi
• Sağlık ve güvenlik önlemleri

Diğer Hususlar

• Çağrı kapsamında yapılacak başvurularda hedef kitleyi toplumun dezavantajlı ve/veya risk altındaki gruplarından belirleyen projelere öncelik verilebilecektir.

• Proje katılımcı sayısının, proje bütçesi ve proje ekibinde görev alan kişi/personel sayısı ile uyumlu olması önem arz etmektedir. Proje bütçesi, proje personeli ve katılımcı sayısı çerçevesinde değerlendirildiğinde katma değeri/yaygın etkisi yüksek olarak değerlendirilen projelere öncelik verilebilecektir.

Başvuru Koşulları

• TÜBİTAK tarafından desteklenen Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projelerinde yürütücü olmanın koşulu;
En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve bir üniversitede veya kamu kurum/kuruluşunda tam zamanlı personel kadrosunda olmaktır.
Proje başvuru sırasında ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler:

i) Üniversitelerde; Rektör, Rektör Yardımcıları, Dekan, Enstitü Müdürü (Araştırma Enstitüleri hariç), Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü,
ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Müsteşar, Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Başvuru ve Görev Kısıtlamaları

TÜBİTAK tarafından desteklenen diğer destek programlarında görevli kişilerin desteklenen projelerde görev almasında yukarıdaki hükümlerin yanı sıra aşağıdaki koşulları da sağlamaları gerekir:

i) Bilim ve Toplum Projeleri dışında TÜBİTAK tarafından desteklenen diğer projeler kapsamında birden fazla projede Proje Yürütücüsü olan kişiler, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen projelerde Proje Yürütücüsü olamaz.

Bu durumdaki kişiler, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen en fazla 1 projede eğitmen olarak görev alabilir.

ii) Bir kişi; Bilim ve Toplum Projeleri dışında TÜBİTAK tarafından desteklenen diğer projeler kapsamında 1 projede Proje Yürütücüsü ise, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen projelerde en fazla;

• 1 projede proje yürütücüsü veya
• 1 projede uzman ve 1 projede eğitmen veya
• 2 projede eğitmen
olarak görev alabilir.

iii) Bir kişi; Bilim ve Toplum Projeleri dışında TÜBİTAK tarafından desteklenen diğer projelerde Proje Yürütücüsü değil ise, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından desteklenen projelerde en fazla;

• 1 projede Proje Yürütücüsü ve 1 projede eğitmen veya
• 2 projede uzman veya
• 1 projede uzman ve 1 projede eğitmen veya
• 3 projede eğitmen
olarak görev alabilir.

Sonuç raporu TÜBİTAK tarafından onaylanmamış projeler sonuçlanmamış kabul edilir ve yukarıdaki görev sınırlamalarında dikkate alınır.

Aynı çağrı döneminde, yürütücü olarak, Bilim ve Toplum Proje Çağrı Programlarından yalnız birine (4004, 4005, 4006 veya 4007), bir proje ile başvuru yapılabilir.

Bilim ve Toplum Programları Danışma ve Değerlendirme Kurulu veya ilgili panelde görev alan panelistler tarafından içerik olarak benzer olduğu tespit edilen projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Konu ile ilgili yaptırım uygulama yetkisi TÜBİTAK’a aittir.

Destek Miktarı

Destek miktarı projenin içeriğine ve ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir.

2013 Bilim ve Toplum Projeleri destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç 120.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir.

Altyapı oluşturmaya yönelik projelere destek verilmeyecektir. Bu tür projeler, Bilim ve Toplum Programları Değerlendirme Kurulu görüş ve kararı ile panel değerlendirmesine alınmayacaktır.

Desteklenebilecek Maliyet Kalemleri

Projenin uygulanması için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, hizmet alımı (eğitmen, rehber, sağlık -ambulans ve personel-, temizlik, güvenlik vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer almaktadır.

Bu çağrı kapsamında; eğitmen ve rehber hizmet bedellerinin üst sınırları belirlenmiştir.
Buna göre:

• Eğitmen hizmet bedeli üst sınırı :

Proje etkinliğine katılan eğitmene; birinci gün için 250 TL, ikinci gün için 150 TL, üçüncü gün için 100 TL, takip eden diğer günler için ise günlük 50 TL ödenir.
Bir eğitmene ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 750 TL’yi geçemez.

• Rehber hizmet bedeli üst sınırı:
Rehber: 80 TL/gün
Bir rehbere ödenecek hizmet bedeli, bir proje için 800 TL’yi geçemez.

Bilimsel/Bilim ve Toplum Toplantılarına Katılım: Proje personelinden, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurtiçi/yurtdışı toplantılara katılmak veya tebliğ sunmak vb. amacıyla yılda sadece 1 kişinin 1 kez seyahat etmesine olanak sağlanabilmektedir. Söz konusu seyahat öncesinde mutlaka Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’nden onay alınması gerekir. Toplantı başına en fazla 500 TL/kişi ödenek verilir. Bu ödenek kişinin konaklama, iaşe, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsamaktadır.

Konaklama/Yemek Ücretleri: Projede görev alan kişilerin (proje ekibi) ve katılımcıların, KDV dahil kişi başı yemek bedeli en fazla 30 TL/gün, konaklama bedeli ise 50 TL/gün olabilir.

Not: Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik gün sayısı, her bir etkinlik dönemi için tanışma ve kapanış günleri dahil en fazla 10 gün ile sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, bütçede talep edilecek konaklama miktarı en fazla 9 gece olarak planlanmalıdır. Konaklamasız projelerde etkinlik gün sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Bu kurala uymayan proje önerileri panel değerlendirmesine alınmayacaktır.

Bütçe talepleriyle ilgili sunulan proforma faturaların son başvuru tarihinden en fazla 3 ay öncesine ait olması gerekmektedir. Proformalar antetli kağıda, kaşeli ve imzalı olarak hazırlanmalıdır. Sadece demirbaş alımları için, internet üzerinden satış yapan firmaların malzeme özellikleri ve fiyatını gösterir çıktıları proforma fatura olarak kabul edilebilir. Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü gerekli gördüğü durumlarda her alım için 3 farklı proforma isteyebilir.

Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklerin veya verilecek eğitimlerin, bu tür hizmetleri satan kuruluş veya kişilerden (özel eğitim merkezleri, laboratuvarlar, şirketler vb.) paket olarak alınmasına yönelik hizmet alımları içeren projelere destek verilmeyecektir. Bu tür projeler, Bilim ve Toplum Programları Değerlendirme Kurulu görüş ve kararı ile panel değerlendirmesine alınmayacaktır.

Sunulan projeye özel yazılım veya bilgisayar programı geliştirilmesine ve/veya animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımları içeren projelere destek verilmeyecektir. Bu tür projeler, Bilim ve Toplum Programları Değerlendirme Kurulu görüş ve kararı ile panel değerlendirmesine alınmayacaktır.
Proje katılımcılarına, kendilerinde kalmak üzere, tişört, şapka, çanta, eğitim notları ve kitapçıklar dışında başka bir malzeme dağıtılamaz.
Proje bütçesindeki alımların çağrı amaçlarıyla uyumlu olmadığı durumlarda Bilim ve Toplum Programları Değerlendirme Kurulu görüş ve kararıyla bütçe revizyonu yapılabilir.

Üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının, toplantı oda ve salonlarının veya otel konferans salonlarının kullanımı için proje bütçesinden ücret ödenmez.

Değerlendirme Usul, Yöntem ve Kriterleri

Proje önerileri Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından ön değerlendirilmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda evrak, paraf ve ıslak imza eksiği bulunan projeler panel değerlendirmesine alınmaz.

Bilim ve Toplum Projeleri, Kamu Kurum/Kuruluşları ile üniversitelerde tam zamanlı çalışan, en az doktora veya eşdeğer dereceye sahip kişilerden oluşturulan paneller tarafından değerlendirilir.

Bilim ve Toplum Projelerinin değerlendirilmesi 3 temel kriter üzerinden yapılır. Bunlar; “İçerik ve Aktarım”, “Yaygın Etki” ve “Yapılabilirlik” tir.

Proje Gelişme ve Sonuç Raporları

Desteklenen projelerin gelişme ve sonuç raporları, projenin izlenmesini ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne sözleşmede belirtilen tarihlerde gönderilir.

Nereye ve Nasıl Başvurulabilir?

“TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı Proje Öneri Formunda” istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra kargo veya posta yolu ile yapılacak başvurular TÜBİTAK Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü’ne, elden yapılacak başvurular TÜBİTAK Genel Evrak ve Arşiv Müdürlüğü’ne iletilmelidir. TÜBİTAK iletişim bilgilerini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Başvuru belgeleri bir (1) nüsha basılı kopya ve bir (1) CD/DVD veya harici bellek ile 15 Kasım 2013 mesai bitimine kadar TÜBİTAK’a ulaştırılmalıdır.

Posta ve kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Not: TÜBİTAK mesai saatleri 8:30-12:30 / 13:30-17:30

Belirtilen tarihte teslim edilmeyen, evrak, ıslak imza ve paraf eksiği bulunan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Basılı kopyanın her sayfasının (ekler dahil) sağ alt köşesi yürütücü tarafından paraflanmış, ciltsiz, spiralsiz, zımbasız ve dağılmayacak şekilde dosyalanmış olmalıdır. Proje Öneri Formu ve eklerinin her biri, ayrı ayrı telli dosyalara yerleştirilerek büyük, sırt genişliği en az 6,5 cm. olan mavi klasör içinde gönderilmelidir.

Proje önerisinde yer alan tüm dokümanların birebir kopyasının bir CD/DVD veya harici bellek içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Proje Öneri Formu’nda görseller yer almamalı, formun büyüklüğü eklerle birlikte 10 MB’ı aşmamalıdır. Diğer bir ifadeyle, CD/DVD veya harici bellek içerisinde sunulan bütün dosya ve klasörlerin sıkıştırılmamış olarak toplam boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır. CD/DVD veya harici bellek içerisinde 10 MB’ı aşan veri ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Göndereceğiniz CD/DVD veya harici bellekte aşağıdaki dosyalar MS OFFICE veya OPENOFFICE formatında ayrı ayrı olmalıdır:

– Proje Öneri Formu
– EK-A. Etkinlik Konuları ve Kapsamı
– EK-B. Proje Ekibi Bilgileri
– EK-C. Hedef Kitle Bilgileri
– EK-D. Ayrıntılı Etkinlik Programı
– EK-E. Proje Temel Bilgileri
– EK-F. Ayrıntılı Bütçe Tablosu
– EK-G. Özgeçmişler
– EK-H. Proforma faturalar/Teklif mektupları (Güncel)
– EK-I. Proje Personelinin Maaş Bordro Bilgileri (Son Ay)
– EK-J. Proje Önerisi Hak Sahipliği Beyanı

İletişim Bilgileri:

TÜBİTAK Ek Hizmet Binası
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı
Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü
Akay Caddesi No: 6
Bakanlıklar/ ANKARA

Tel: +90 312 298 95 21
Faks: +90 312 467 32 46

Web Adresi: http://www.tubitak.gov.tr/4004
http://www.tubitak.gov.tr/btpm
e-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin