TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Hazırlama Rehberi

Bilim Şenlikleri TÜBİTAK 4007
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri

TÜBİTAK 4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen bir programdır. Bu program, bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

Programa, farklı yaş ve eğitim düzeylerindeki (okul öncesi dönemi çocukları, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri) öğrenciler, öğretmenler, bilim merkezleri çalışanları ile diğer katılımcılarla birlikte başvuru yapılabilir.

Bilim şenlikleri, bilimin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunulmasını sağlayan etkinliklerdir. Bu etkinliklerde, katılımcılar bilimin farklı alanlarını keşfetme, bilimsel deneyler yapma ve bilim insanları ile bir araya gelme fırsatı bulurlar.

4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bilim şenlikleri, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

 • Toplumun farklı kesimlerine hitap eden, kapsayıcı etkinlikler olmalıdır.
 • Bilimin farklı alanlarını kapsayan, çeşitli etkinlikler içermelidir.
 • Bilimsel bilginin eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde sunulmasını sağlamalıdır.

Program kapsamında desteklenen bilim şenlikleri, TÜBİTAK tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda, başarılı görülen şenliklere maddi destek sağlanır.

4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı, bilim kültürünün ve iletişiminin yaygınlaştırılması için önemli bir rol oynamaktadır. Bu program kapsamında desteklenen bilim şenlikleri, toplumun farklı kesimlerine bilimin sevdirilmesine ve bilimin toplumda daha fazla yer edinmesine katkıda bulunmaktadır.

2024 yılı çağrısı için başvurular, 22 Ocak – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Başvurular, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

TÜBİTAK Bilim Şenlikleri için sayfamızı ziyaret ediniz.

TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Hazırlama Rehberi

 • Programın Amacı
  4007 – Bilim Şenlikleri Destekleme Programı; bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır.

 

 • Destek Miktarı Destek Programları

4007 – A Kategorisi Büyük Ölçekli Bilim Şenlikleri 500.001 TL– 1.000.000 TL
4007 – B Kategorisi Orta Ölçekli Bilim Şenlikleri 280.001 TL – 500.000 TL
4007 – C Kategorisi Küçük Ölçekli Bilim Şenlikleri 280.000 TL

 

4007 Bilim Şenlikleri kapsamında aşağıda belirtilen çağrı alanları kapsamında projeler düzenlenebilir.

 • Çağrı Alanları
  • Doğa Bilimleri
  • Mühendislik ve Teknoloji Alanları
  • Tıbbi Bilimleri
  • Tarımsal Bilimler
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

 

Bu çağrının kapsamı; katılımcılarda “Çağrı Alanları” başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere farkındalık oluşturan, katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının olumlu yönde gelişmesini sağlayan ve katılımcılara bilimsel düşünme becerilerini kazandıran etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetlerdir.

Belirtilen çağrı alanları kapsamında üç ayrı kategoride yapılabilecektir.
Kategoriler;
A – Büyük Ölçekli
B – Orta Ölçekli
C – Küçük Ölçekli
Bilim Şenlikleri olmak üzere sınıflandırılmıştır. Bilim Şenliği’nin hangi ölçek kategorisinde yapılacağına destek üst ve alt limitleri ve katılımcı sayıları dikkate alınarak belirtilen kriterler doğrultusunda karar verilmelidir.

 

 • Proje Yürütücüsü Olma Koşulları

Türkiye’de ikamet eden T. C. vatandaşı olmak,
En az lisans derecesine sahip olmak,
Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı kadrolu personel olmak,
Çağrı Metni’nde yer alan idari görevlerde bulunmamak.

 

 • Hedef Kitle
  Programın hedef kitlesi; toplumun her kesiminden farklı yaş ve eğitim düzeyinde vatandaşlardır. Şenlik süresince tüm etkinliklere katılan toplam katılımcı sayısı:
  A kategorisi – büyük ölçekli bilim şenlikleri için en az 50.000,
  B kategorisi – orta ölçekli bilim şenlikleri için en az 25.000
  C kategorisi küçük ölçekli bilim şenlikleri için en az 5.000 kişi olacak şekilde planlanmalıdır.

 

 • Desteklenebilecek Etkinlik Türleri

Animasyon ve benzetim (simülasyon)
E-öğrenme uygulamaları
Argümantasyon
Mobil uygulamalar
Artırılmış/sanal/karma gerçeklik
Münazara, söyleşi, seminer, panel ve çalıştaylar
Bilgi işlemsel düşünme
Oyunlaştırma
Bilim temalı kısa film ve belgesel gösterimi
Proje tabanlı uygulamalar
Bilim tiyatrosu
STEAM
Bilim ve teknoloji odaklı sergi ve gösteriler
Tahmin Et – Gözle – Açıkla
Deneysel uygulamalar
Tasarım odaklı düşünme uygulamaları
Dijital oyun/öyküleme
Yaratıcı drama

 

 • Desteklenmeyecek Etkinlik Türleri
  • Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (çalıştay, konferans, laboratuvar çalışması, seminer vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması veya pekiştirilmesine yönelik etkinlikler,
 • Yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya yapılması öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi içeren faaliyetler,
 • Etkinliklerin içeriklerinin büyük ölçüde bir dernek, kurum/kuruluş ya da sosyal topluluğu faaliyetlerinden alınması,
 • Teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslar,
 • Sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler,
 • Katılımcıları tamamen özel okul/eğitim kurumlarından olan projeler,
 • Belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikler.

 

 • Paydaş Kurum/Kuruluş Listesi

İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Üniversiteler

Ticaret ve Sanayi Odaları Kütüphaneler

Kamu/Kurum Kuruluşlarının İl/İlçe

Temsilcilikleri

Bilim Merkezleri

Bakanlıklara Bağlı İl/İlçe Müdürlükleri Müzeler

Belediyeler (Botanik Bahçeleri, Milli Parklar,

Akvaryumlar vb.)

Teknokentler

Valilikler Kaymakamlıklar

 

 

 • ETİK KURALLAR
 • Proje önerisi hazırlanırken yararlanılan ve benzer uygulamaları içeren kaynaklar öneri formunun

Yararlanılan (incelenen) Kaynaklar başlığı alXnda belirYlir. Başka kişilere ait ifade, etkinlik ve projeler, önerilen projede sunulamaz.

 • Proje kapsamında anket, mülakat vb. yollarla insandan veri toplanması ve/veya insan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması öngörülüyor ise konusunda yetkili birimlerden alınan imzalı EYk Kurul Onay Belgesi taranarak başvuru sistemine yüklenir.
 • Daha önce sunulmuş olan projeler için, ilk sunulan proje önerisinde hak sahibi olarak adı geçip yeni sunulan proje önerisinde adı geçmeyen kişi/kişiler olması halinde, Feragat Formu imzalı olarak taranıp başvuru sistemine yüklenir.
 • Projenin içeriği (öneri formunda ve etkinliklerle ilgili açıklamalarda yer alan genel bilgiler, yöntem, etkinlikler vb.) başka bir proje önerisi ile benzer olamaz.
 • Daha önce sunulan/desteklenen bir proje, içeriği değiştirilmeden sadece başlığı değiştirilerek sunulamaz.
 • Proje etkinliklerinin katılımcıların can güvenliği ve sağlığını tehdit eden olası risk ve tehlikeler içermemesi gerekir.

 

 • RET SEBEPLERİ

Proje önerisinin yürütücü ve uzmanlar ile yürütücü kurum ve katılımcı kurum yetkililerinin tamamı tarafından imzalanmamış olması,

Revize projelerde, Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyanı’nda yer almayan, ancak daha önce sunulan projede hak sahibi olarak bulunan tüm kişilere ait Feragat Formu’nun öneride sunulmaması,

Belirtilen nitelik ve sayıda iş birliği protokollerinin sunulmaması, (ön değerlendirme ile tüm projelerin kontrolü yapılarak geçerli protokol sayı tespiti yapılmaktadır),

Proje kapsamında hizmet alımıyla gerçekleşecek etkinliklerin TÜBİTAK’tan talep edilecek toplam proje bütçesinin %25’ ini geçmesi,

Proje amaç ve kapsamının çağrı amaç ve kapsamı ile örtüşmemesi,

Katılımcılarının tamamen özel okul/kurumlardan olması,

Yarışma formatında yapılandırılmış olması, belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikleri içermesi,

Proje tanıtımına yönelik baskı (afiş, branda, broşür, roll-up vb.) giderleri toplam tutarının TÜBİTAK’tan talep edilecek bütçe miktarının %10’unu geçmesi,

Projenin altyapı oluşturmaya yönelik olması.

Makine-Teçhizat gider kalemleri toplam tutarının TÜBİTAK’tan talep edilecek toplam proje bütçesinin %10’unu geçmesi,

 

Projenin Altyapı Oluşturmaya Yönelik Değerlendirilmesine İlişkin Hususlar

 • Çağrı veya projenin amaçlarıyla doğrudan ilişkili olmayan, nitelik veya adet olarak proje gereğinin üzerinde, yüksek bütçeli veya proje aracılığıyla öneri sahibi kuruma makine, teçhizat, yazılım, sistem vb. kazandırılmasını amaçlayan alımlar
 • Proje kapsamında yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımları altyapı oluşturmaya yönelik değerlendirilmektedir.

 

 • DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ – İÇERİK VE AKTARIM
 1. Proje amaçları,
 2. Etkinliklerin içeriği ve kullanılacak yöntemler,
 3. Seçilen hedef kitlenin etkinliklerle uygunluğu,
 4. Ölçme ve değerlendirme süreci,
 5. Kullanılan alanyazın ve incelenen projelerle ilgili açıklayıcı bilgi

verilmesi başlıklarına göre değerlendirilir.

 

 • Proje Özeti Nasıl Yazılır?

En fazla 300 kelime ile yazılır.

Türkçe ve İngilizce özet birbiriyle uyumlu olmalıdır.

 • Projenin amacı ve kapsamı
 • Projenin hedef kitlesi ve katılımcıları
 • Projenin yöntemi ve beklenen çıktıları hakkında

kısaca bilgi verilir.

Anahtar Kelimeler proje ile uyumlu ve yeterli sayıda olmalıdır.

 

Projenin Amacında;

Proje amaçlarının çağrı amaçları ile uyumu açıkça ifade edilir. Projenin tüm amaçları ve bu amaçlara hizmet eden planlamalar somut olarak açıklanır.

 

 • Yararlanılan/İncelenen Kaynaklar/Projeler

Yararlanılan kaynaklar, metin içinde de atıflar verilerek, detaylı olarak ve bu konudaki ulusal/uluslararası standartlara uygun olarak liste olarak sunulur.

Referanslardan nasıl yararlanıldığı ayrıntılı olarak açıklanır.

 

Kullanılacak Yöntemler ve Teknikler’de;

Yöntem ve tekniklerin projedeki örnekleri ayrıntılı olarak verilir.

 

 

Etkinlik Tanımı’nda;

Etkinliğin amacı, kullanılacak malzemeler, uygulama planı ayrıntılı açıklanır.

 

 

Etkinlik Programı’nda;

Etkinliklerin hangi gün ve hangi saatte yapılacağı,

Etkinliklerde görev alacak kişiler (eğitmen, rehber vb.),

Katılımcı sayıları, konaklama ve iaşe giderleri,

Etkinliğin yapılacağı adres/adresler ayrıntılı olarak yazılır.

 

Ölçme ve Değerlendirme’de;

Veri toplama araçları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir.

Varsa bu araçlar proje önerisi ile birlikte sunulur.

 

BİLGİ VE İLETİŞİM

Başvuru: https://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr/

Ayrıntılı bilgi: https://www.tubitak.gov.tr/4007

Sorularınız için: bt4007@tubitak.gov.tr

Bilim ve Toplum Başkanlığı Destek Programları Müdürlüğü Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere ANKARA www.tubitak.gov.tr/4007