TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Çağrısı Açıldı

Çağrı ile bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel
bilginin ulaştırılması ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanmaktadır.
Belirtilen çağrı alanlarında katılımcılarda farkındalık oluşturan, katılımcılara bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik olumlu bakış açısı kazandıran ve bilimsel düşünme becerileri sağlayan etkileşimli uygulamalar içeren faaliyetler, çağrı kapsamını oluşturur.

Programın hedef kitlesi; farklı yaş ve eğitim düzeyindeki (okul öncesi dönemi çocukları,
ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü) öğrenciler, öğretmenler, bilim merkezleri çalışanları ile diğer katılımcılardır.

Çağrı Alanları
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler

Çağrı Takvimi
Başvuru Dönemi 24 Ekim 2019 – 9 Aralık 2019 (Saat: 17.30)
Sonuçların Açıklanma Tarihi Şubat 2020
Etkinlik Dönemi 1 Nisan 2020 – 30 Ekim 2020

BAŞVURU SÜRECİ
1. Başvuru Koşulları
1.1. Yürütücü Olma Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek, (Türkiye’de ikamet etmeyen veya
yabancı uyruklu kişiler, projelerde yürütücü olarak görev alamazlar.)
• Lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,
• Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezlerinde tam zamanlı personel olmak, (Kadrosu MEB’e bağlı
kurum/kuruluşlarda olan öğretmenler, ancak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yürütücü olarak görevlendirilebilir.)
• Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı,
Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve
kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü
dışında kalan diğer görevlerde görev alabilirler.
1.2.Projenin Yürütüldüğü Kurum/Kuruluşlar
• Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş, proje yürütücüsünün fiilen görev yaptığı Kamu
kurum/kuruluşu, üniversite, belediye, kamu ve belediyelerin iştirak ettiği bilim merkezleri ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleridir.
• 4007 programına anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, BİLSEM, Halk Eğitim Merkezi adına
başvuru yapılamaz.
• MEB’e bağlı okullar, işbirliği protokolü çerçevesinde katılımcı kuruluş ve/veya katılımcı olarak yer alabilirler. MEB’e bağlı okullarda tam zamanlı kadrolu öğretmenler
sadece İl/İlçe MEM adına başvuruda bulunabilir.

1.3.Görev Kısıtlamaları
• Bilim ve Toplum Daire Başkanlığınca desteklenen projelerde (4003, 4004, 4005,
4006, 4007 ve 5000) türüne bakılmaksızın, kişiler aşağıdaki tabloda belirtilen puanlara göre toplamda altı (6) puanı geçmeyecek şekilde (aynı anda) görev alabilir.
Bir kişi bir projede tek bir görev tanımında görev alabilir ve ücretlendirilebilir. Sonuç
raporu henüz TÜBİTAK tarafından kabul edilmemiş (devam eden) projelerde görev
alan kişiler de kısıtlama dâhilindedir. Diğer birimlerdeki görevlerde bu kısıtlama dikkate alınmaz.
Projedeki Görevi Puan (her bir görev için)
Yürütücü 3
Uzman 2
Eğitmen/Atölye Lideri/Konuşmacı 1

1.4.Proje İşbirliği Koşulları
• Proje kapsamında Üniversiteler, Belediyeler, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl/İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarının İl/İlçe Temsilcilikleri, Ticaret ve Sanayi
Odaları, Bilim Merkezleri, Kütüphaneler, Müzeler, vb. en az üç (3) kurum/kuruluş ile işbirliği yapılması zorunludur.
1.5.Proje Başvuru Yöntemi
• Programa başvuru sadece çevrimiçi olarak yapılır. Başvuruya ait tüm bilgi ve belgeler, başvuru sistemine yüklenir. TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.
• Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin)
öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gerekir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden kayıt olabilir. ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler.
• Panelde, proje ekibinin yetkinliği özgeçmiş bilgilerine göre değerlendirildiğinden
ARBİS hesaplarında tüm bilgiler sunulur.
• Proje Öneri Formu’nun ve proje başvuru sisteminin ilgili alanlarında projede önerilen
tüm etkinliklerin tanımı, amacı ve yöntemi sunulur. Hedef kitle tanımı, hedef kitle sayısına ulaşmak için gerçekleştirilecek çalışmalar, etkinliğin konusu ve kapsamı, ayrıntılı
etkinlik programı, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçları, etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler sunulur. Ayrıca atölye liderlerinin ve konuşmacıların proje
kapsamında yürütecekleri faaliyetler konusundaki yeterlikleri/yetkinlikleri ile alınacak
sağlık/güvenlik önlemleri hakkında bilgi sunulur. Risk analizi yapılır.
• http://www.tubitak.gov.tr/4007 adresinde yer alan güncel Proje Öneri Formu doldurularak .odt, .doc veya .docx formatında proje başvuru sistemine yüklenir.
• Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak planlanır. Her bir etkinliğin hedef kitlesi belirtilir. Proje önerisi aşağıda yer alan yöntem,
veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içerir.

Proje önerisinde aşağıdaki tabloda
belirtilen uygulamalara yer verilip verilmediği panelde değerlendirilir:
Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Atölye çalışmaları
Çevrimiçi etkileşimler/uygulamalar
Deneysel uygulamalar
E-öğrenme uygulamaları
Etkileşimli uygulamalar
Gözlem
Bilgi işlemsel düşünme uygulamaları
İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler
(örneğin doğa, bilim oyunları)
Sanat Etkinlikleri
İşbirlikli grup çalışmaları
Mobil uygulamalar
Oyun Tabanlı Uygulamalar
Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Saha çalışmaları
Sergi ve gösteriler
Söyleşi, seminer, panel vb.
Spor etkinlikleri/Bilimsel içerikli yarışmalar

• Bilim Şenlikleri, 1 Nisan 2020 – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek şekilde
planlanır.
• Proje kapsamında yer alacak etkinlikler en az üç (3) gün, etkinliklerin en az bir günü
haftasonunda (Cumartesi ya da Pazar) olacak şekilde planlanır. Tüm etkinlikler,
09:00 – 17:00 saatleri arasında gerçekleştirilir. Proje etkinlikleri kapsam ve içerik
doğrultusunda saat 17:00’dan sonra da devam edebilir.
• Proje kapsamında, Üniversiteler, Belediyeler, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl/İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarının İl/İlçe Temsilcilikleri, Ticaret
ve Sanayi Odaları, Bilim Merkezleri, Kütüphaneler, Müzeler, vb. en az üç (3) kurum/kuruluş ile işbirliği yapılması ve tarafların karşılıklı sorumlulukları ve destek mahiyetlerinin belirtildiği yazılı işbirliği protokollerinin (Protokol örneği için tıklayınız.) imzalı
olarak proje önerisinde sunulması zorunludur. (Proje kabulünden sonra yürütücü veya
destekleyici kurum/kuruluş(lar)’ın projeden desteğini çekmesi durumunda, Danışma
ve Değerlendirme Kurulu önerisiyle proje yürürlükten kaldırılabilir).
• Projeye ilişkin web sayfası, proje başvuru aşamasından proje sonuçlandırılana kadar
aktif olmalıdır. Projeye ait amaç, hedef kitle, program yer ve zamanı vb. tüm bilgiler,
duyurular ve etkinliklere ilgi sayfada yer verilir. Web sayfasında projenin tanıtımı, duyuruların yapılması yürütücünün sorumluluğundadır.
• Projede görev alacak asil personel (atölye lideri, konuşmacı vb.) ile yedek personel
(aynı veya yakın niteliklere sahip) listeleri proje önerisinde sunulur. Asil personelin görev yapamadığı durumlarda yedek personel asilin yerine görevlendirilebilir. Bu durum
en kısa sürede [email protected] adresinden TÜBİTAK’a bildirilir.
• Proje kapsamında hazırlanan afiş, branda vb. görsel materyallerde program adı ve
logosu kullanılır.
• Başvuru sahibinin, proje başvuru sistemindeki aşamaları takip ederek başvuruya ilişkin tüm bilgileri doldurması, başvuruyu onaylaması ve başvurunun kendisi ile yürütücü kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından E-imza ile imzalanması gerekir. Kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi yerine yetkili temsilcisi imzalıyorsa ilgili kişinin
yetki belgesinin sisteme yüklenmesi zorunludur.
E-imza sürecinin (yukarıda belirtilen tüm kişiler için) başvuru takviminde belirtilen
gün ve saate kadar tamamlanması gerekir. Belirtilen sürede E-imzaları tamamlanmamış projeler, değerlendirmeye alınmadan iade edilir.

Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları
kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. etkinlikler, Yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya
yapılması öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi
vb. içeren faaliyetler, Sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslar, sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetler, Katılımcıları tamamen
özel eğitim kurumlarından olan projeler, belirli bir yarışmaya veya sınava hazırlık
amaçlı etkinlikler, bu çağrı kapsamında desteklenmez.

İLETİŞİM
Tüm duyurular ve bildirimler için : http://www.tubitak.gov.tr/4007
Proje yürütme süreci ile ilgili sorularınız için : [email protected]
Mali konular ve sözleşmeler ile ilgili sorularınız için : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin