TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı

4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, lisansüstü öğrenciler, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları, bir kurum ve kuruluşta çalışan kadrolu öğretmenler ve kamu ve belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezleri çalışanlarına, kendi
branşlarında eğitim ve öğretime özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin
etkileşimli olarak kazandırılmasını, kullanılmasını ve yaygınlaştırılmasını amaçlar.
Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı, Çağrı Alanları başlığı altında belirtilen
alanlarda olmak üzere, katılımcılara kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla kazandıran etkileşimli faaliyetleri kapsar.
Proje önerisinde hedef kitle belirlenir. Etkinlikler, hedef kitlenin özelliklerine uygun olarak
planlanır. Projenin katılımcıları daha önce TÜBİTAK’ın desteklediği benzer bir projede katılımcı olarak yer almamış kişilerden oluşturulur.

Çağrı Alanları
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler
alanlarında proje sunulabilir.

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıdaki
yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:
Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Atölye çalışmaları
Çevrimiçi etkileşimler ve uygulamalar
Deneysel uygulamalar
E-öğrenme uygulamaları
Gözlem
Hesaplamalı bilim uygulamaları
İçeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler
İşbirlikli grup çalışmaları
Mobil uygulamalar
Oyun tabanlı uygulamalar
Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Saha çalışmaları
Spor etkinlikler

Çağrı Takvimi
Başvuru Dönemi 24 Ekim 2019 – 9 Aralık 2019 (Saat: 17.30)
Sonuçların Açıklanması Şubat 2020
Etkinlik Dönemi 1 Nisan 2020 – 30 Ekim 2020

BAŞVURU SÜRECİ
1. Proje Yürütücüsü Olma Koşulları
• Türkiye’de ikamet etmek, (Türkiye’de ikamet etmeyen T.C vatandaşı veya yabancı
uyruklu kişiler, projelerde yürütücü olarak görev alamazlar.)
• Doktora ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,
• Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda olmak,
• Rektör, Rektör Yardımcısı, Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü, Meslek Yüksekokulu Müdürü, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı,
Genel Sekreter, Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve
kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü
dışında kalan diğer görevlerde görev alabilirler.

Görev Kısıtlamaları
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığınca desteklenen projelerde (4003, 4004, 4005, 4006,
4007 ve 5000) türüne bakılmaksızın, kişiler aşağıda belirtilen puanlar çerçevesinde
toplamda 6 puanı geçmeyecek (aynı anda) şekilde görev alabilir. Sonuç raporu henüz
TÜBİTAK tarafından kabul edilmemiş (devam eden) projelerde görev alan kişiler kısıtlama dâhilindedir. Diğer birimlerdeki görevlerde bu kısıtlama dikkate alınmaz. Bir kişi bir
projede tek bir görev tanımında görev alabilir ve ücretlendirilebilir.
Projedeki Görevi Puan (her bir görev için)
Yürütücü 3
Uzman 2
Eğitmen / Atölye Lideri / Konuşmacı 1

3. Başvuru Yöntemi
• Programa başvuru sadece çevrimiçi olarak yapılır. Başvuruya ait tüm bilgi ve belgeler, başvuru sistemine yüklenir. TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.
• Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin)
öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gerekir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden kayıt olabilir. ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler. Panelde, proje ekibinin
yetkinliği özgeçmiş bilgilerine göre değerlendirildiğinden ARBİS hesaplarında tüm
bilgiler sunulur.

• Proje Başvuru Sistemi’nde http://www.tubitak.gov.tr/4005 adresinde yer alan Proje
Öneri Formu’ndaki Yöntem ve Projenin Yapılabilirliği, hedef kitlenin ihtiyaçları ve nasıl karşılanacağı, etkinliğin konusu ve kapsamı, ayrıntılı etkinlik programı, pilot çalışma yapılacaksa bu kapsamda planlanan etkinlikler, ölçme ve değerlendirme yöntem
ve araçları, etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler, eğitmenlerin proje kapsamında yürütecekleri faaliyetler konusundaki yeterlikleri/yetkinlikleri hakkında bilgi ve
açıklamalar, sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde
sunulur. Proje Öneri Formu .odt, .doc ya da .docx formatında Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenir.
• Başvuru şartlarınca gerekli olduğu durumda Feragat Formu, Yasal/Özel İzin Belgesi,
Destek Mektupları/Protokol, Etik Kurul Onay Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi imzalı
olarak taratılarak başvuru sistemine yüklenir.
• Proje Başvuru Sistemi’nde başvuru aşamaları takip edilerek proje başvurusu onaylanır.
Başvurusu onaylandıktan sonra E-imza süreci tamamlanır. Projedeki tüm hak sahipleri,
proje yürütücüsü, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi, uzman personel, katılımcı kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi ve diğer hak sahipleri E-imza ile proje
öneri formunu imzalar. Kurum/kuruluş üst düzey yetkilileri aşağıda verilmiştir. Kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi yerine yetkili temsilcisi imzalıyorsa ilgili kişinin yetki belgesinin
sisteme yüklenmesi zorunludur. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış
projeler, değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir.

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI
• Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir.
• Destek miktarı, öneride talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme
sonucu uygun görülen miktar desteklenir. Proje bütçesi gerekli görüldüğü durumlarda TÜBİTAK tarafından revize edilebilir.
• Proje için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti
ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer alır.
• Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli başına) ile ilgili olarak; görev alan kişiye proje bazında yapılacak ödemeler için belirlenen üst sınırlar (TL);

Görev 1-3. Günler 4-10. Günler Toplam
Eğitmen 300 100 1.600
Rehber 200 100 1.300
Sağlık Personeli 125 125 1.250

• Projede görev alan kişilerin (proje ekibi ve katılımcıların), iaşe ücreti üst sınırı bir kişi
için KDV dâhil en fazla 60 TL/gün, konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığında
120 TL/gün’dür.
• Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik dönemi gün sayısı tanışma ve kapanış dâhil
en fazla 10 gün (en fazla 9 gece) ile sınırlıdır. Konaklamasız projelerde, etkinlik gün
sayısı sınırı aranmaz.
• Konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmeti içeren projeler için, katılımcı sayısına
göre bütçe talep edilir. Bütçe talebi ve belirtilen hizmet alımlarının özellikle kamu
imkanları kullanılarak (kamu misafirhaneleri, kurum servis araçları vb.) karşılanmaya
çalışılması panel sürecinde değerlendirilir.
• TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilir, istenen
makine-teçhizat ve özel sarf malzemeleri (büro/kırtasiye sarf malzemeleri dışında
kalan) ile ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı
ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu başvuru sisteminde ilgili alana eklenir.
• Makine-teçhizat alımları için, internet üzerinden satış yapan firmaların malzeme özellikleri ve fiyatını gösterir çıktıları proforma fatura yerine kabul edilebilir.
• Sarf malzemeleri (özel sarf malzemeleri hariç) için proforma faturaya gerek olmayıp
sadece projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste verilir.
• TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum/kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları, prodüksiyon (çoklu medya, animasyon vb.), yazılım, alan/mekan/salon kirası, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, inşaat, tamir, bakım/onarım, üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının, toplantı
oda ve salonlarının veya otel konferans salonlarının kiralanması destek kapsamına
girmez.
• Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)’nin hesaplanmasında etkinlik gün sayısı esas alınır. Proje
yürütücüsüne verilecek PTİ miktarı, proje etkinlik gün sayısının 1-9 gün (9. gün dâhil)
için 6.000 TL, 10 gün ve üzeri için 9.000 TL’dir. PTİ hesaplanmasında uygulanacak
hususlar Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar’ın 3.2. maddesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilir. Projeler kapsamında ayrıca Kurum
Hissesi ödenmez.
• Katılımcılardan alınacak katkı payı 50 TL’yi geçemez. Alınacak katkı payları bütçeye
gelir kaydedilmek üzere, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun banka hesabına yatırılır.
• Proje yürütücüsüne, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/yurt dışı toplantılarda
tebliğ vb. sunmak amacıyla, proje önerisinde sunmak ve Müdürlükten onay alınması
halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1.000 TL ödenek verilebilir. Bu ödenek, kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsar.
• Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun veya destekleyen/iş birliği yapılan kurum/
kuruluşun katkılarının bulunması durumunda, bu katkıların niteliği ve miktarının açıkça belirtildiği, ilgili kurum / kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış destek
mektupları/protokoller de eklenir.

İLETİŞİM
Tüm duyurular ve bildirimler için : http://www.tubitak.gov.tr/4005
Proje yürütme süreci ile ilgili sorularınız için : [email protected]
Mali konular ve sözleşmeler ile ilgili sorularınız için : [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin