TÜBİTAK 4005 Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim

Tersyüz Öğrenme Modeli Yoluyla Sürdürülebilir Gelişme odaklı Eğitim (SGE)
TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında öğretmenlerimizle buluşuyoruz.

Projede yöntem olarak Tersyüz Öğrenme Modeli kullanılacak olup, katılımcıların çevirim içi ortamda sunulacak materyaller yardımıyla sürdürülebilir gelişmenin temel unsurları hakkında bilgi edinmeleri ve SGE yaklaşımını anlamaları; yüz yüze yürütülecek uygulamalı etkinliklerde ise çevirim içi ortamda edinilen bilgi ve birikimi, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarına dönüştürmeleri sağlanacaktır. Bu doğrultuda, katılımcılara birbirine bağlı iki öğrenme alanı sunulacaktır:

1. Bireysel Öğrenme Alanı;
2. Toplu Öğrenme Etkinliği.
Bireysel öğrenme alanı, katılımcıların dilediği yerde ve zaman diliminde konuyla ilgili eğitim materyallerine erişebildiği, videoları izlediği, yazılı kaynakları okuduğu, notlar aldığı, anlamadığı noktalarla ilgili sorular hazırladığı ve bu soruları eğitmene ilettiği çevirim içi eğitim ortamıdır.

Toplu öğrenme etkinliği ise, bireysel öğrenme alanında edinilen bilginin tartışıldığı, özümsendiği, eğitmenler ve diğer katılımcılarla etkileşim ve işbirliği kurarak uygulamaya aktarıldığı ve yeni bilgilerin çıkarımının yapıldığı yüz yüze eğitim ortamıdır.

Hedef Kitle
Öğretmenin, bireyin ve toplumun eğitime ve gelişime dönük kazanımlarını şekillendiren en önemli dinamikler arasında yer aldığı düşünüldüğünde, sürdürülebilir gelişme hedefleyen bir toplumun, 21. yüzyılın gerektirdiği insan tipini yetiştirebilecek yetkinlikte öğretmenlere ihtiyacı olduğu şüphesizdir. Günümüzde, sürdürebilir gelişme gösteren toplumların bir parçası olmak için gereken farkındalık, bilgi, beceri, tutum ve değerleri taşıyan bireyleri yetiştirme sorumluluğu toplumun öğretmenlerinden beklenmektedir. Bu nedenle, projenin hedef kitlesini ülkemizin çeşitli bölgelerinde farklı eğitim kademelerinde (okulöncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise) görev yapmakta olan öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenler projeye, proje web sitesi ve sosyal medya ağları üzerinden yapılacak bir çağrı ile davet edilecek ve çevirim içi ortamda sunulacak bir başvuru formu üzerinden katılımcı kayıtları alınacaktır.

Proje Yürütücüsü
Dr. Mustafa Öztürk

Proje Detay ve Başvuru için Tıklayınız