TÜBİTAK 4005 “Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak”

TÜBİTAK 4005 “Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak”
TÜBİTAK tarafından düzenlenen “Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” projesinden yararlanarak, seçilecek okul öncesi öğretmenlerinin, “yaratıcı yazma tekniğiyle hikâye yazımı ve anlatıcılığı” ile ilgili atölye çalışmalarında ve işbirlikli grup çalışmalarında kullanılacak olan hikâye çubuğu, hikâye ipi, altı parçalı hikâye oluşturma tekniği gibi farklı yöntemlerle, hikâyeyi eğitim öğretimde kullanma bakımından yeni bir bakış açısı elde etmeleri hedeflenmektedir. Bu çalışmaların içine dâhil edilecek olan örümcek ağı, kahkaha ve kurt gibi oyun tabanlı etkinliklerle okul öncesi dönemde yabancı dil edinimi fikri de bu projenin diğer bir özgünlüğüdür.

Planlanan tüm bu etkinliklerle okul öncesi öğretmenlerinin öğrencilerinin sadece ana dillerinin gelişimine katkıda bulunması değil, aynı zamanda yabancı bir dil olarak İngilizce ’de de farkındalık oluşturmaları hedeflenmektedir. Ayrıca bu yeni yaklaşım ile birlikte okul öncesi öğretmenlerinin hikâye kullanımında etkileşimli uygulama etkinliklerinin önemi hakkında farkındalık kazanmaları, alternatif yöntemlerle ilgili bilgilendirilmeleri ve bunları aktif olarak kullanabilir hale gelmeleri ve bu sürecin içinde kullandıkları farklı etkinliklerle İngilizce dili için farkındalık oluşturmaları amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE
Projenin hedef kitlesini sosyo-ekonomik düzeyi ortalamanın altında bulunan bölgelerin devlet okullarında çalışmakta olan okul öncesi öğretmenlerinden seçilecek 25 kişi oluşturacaktır. Okulların saptanmasında Devlet İstatistik Enstitüsü’nün yapmış olduğu sınıflandırma esas alınacaktır. Öğretmenlerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında A2 (Temel Düzey Kullanıcı) seviyesinde İngilizceye hâkim olmaları ve mesleklerinde 15. yıllarını geçmemiş olmaları ön şartı aranacaktır. Bu konuda okul öncesi öğretmenleriyle herhangi bir sorun yaşanması beklenmemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce dersi öğretim programı incelendiğinde, ortaokul bitiminde İngilizce ’de A2 seviyesine ulaşıldığı görülmektedir. A2 seviyesinden beklenen kazanımlar başlıca şunlardır;

A2 – TEMEL DİL KULLANICISI Temel kişisel bilgiler, aile bilgileri, alışveriş, yakın çevre ve iş gibi doğrudan öncelik alanlarıyla ilgili cümleleri ve sıklıkla kullanılan deyimleri anlayabilir. Basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve bildik etkinlikler çerçevesinde, bilindik ve alışılagelmiş konular üzerinde iletişim kurabilir. Kendi öz geçmiş ve yakın çevresini basit bir şekilde betimleyebilir, temel gereksinimlerine denk düşen konuları anlatabilir.

Aday katılımcıların bunları dikkatle okumaları gerekmektedir. Projeye başvuranların başvurularıyla birlikte bu konuda yetkin olduklarını ve bu aktiviteleri proje bitimi sonrasında öğrencileriyle uygulayabileceklerini taahhüt ettikleri belirtilecektir.

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk
PAÜ Yabancı Diller Bölümü

Detaylar için: www.buyuyenhalka.com
Başvuru için: tubitak4005@gmail.com