TÜBİTAK 4005 Diskalkulik Öğrencilere Matematik Öğretmeye Yönelik Örnek Uygulamalar

Diskalkulik çocuklara dönük müdahalelerin önemi bilinmekle beraber öğretmenlerin planlı müdahalelere ulaşmakta zorluk yaşadıkları da bilinmektedir (Mastropieri vd., 2012). Hâlbuki erken tanılama yapılarak doğru destek ve müdahale sağlandığında öğrenme güçlüğü olan çocuklar akranlarıyla benzer başarı düzeyini yakalayabilmektedirler. Ülkemizde temel matematik becerilerinde erken sınıflarda öğrenme eksikliklerini gidermek maksadıyla İlkokulda iyileştirme programı [İYEP] hazırlanmıştır. İYEP kapsamında her öğrencinin uygun koşullar sağlandığında öğrenebileceği ve gelişimlerinin devam edeceği gerçeğinden hareketle öğrencilerin temel eğitim haklarından nitelikli şekilde yararlanmaları hedeflenmiştir. Programda öğrencilerin bireysel farklılıklarının dikkate alınarak öğrenme ihtiyaçlarının tanımlanmasına odaklanılmaktadır (İYEP, 2018). O halde normal gelişim gösteren öğrencilerden bireysel olarak farklılık gösteren diskalkulik öğrencilerin erken dönemde tespit edilerek düzeylerine ve ihtiyaçlarına uygun biçimde verilen eğitim, ilerleyen dönemlerde diskalkulik öğrencilerle normal öğrenciler arasındaki farkın açılmasının önüne geçebilecektir. Bu nedenle diskalkulik öğrencilerin öğretmenleri tarafından erken dönemde fark edilmesi ve bu çocuklar için önerilen planlı müdahalelerin öğretmenlere ulaştırılması ve öğretmenlerin bu uygulamalara dayalı etkinlikler tasarlaması oldukça önemlidir.

Bu proje kapsamında erken dönemde müdahaleye katkı sağlayacak sınıf öğretmenlerine hem diskalkulik öğrencilerin tespitine hem de etkili müdahalelerin planlamasına dönük uygulamalı eğitimler verilmesi düşünülmektedir. Etkinlikler diskalkulik çocukların en fazla zorlandığı aritmetik konuları temel alınarak ve diskalkulik çocuklar için etkili olduğu düşünülen stratejiler kullanılarak hazırlanmıştır Bu proje ile sınıf öğretmenleri derslerinde kullanabilecekleri etkinlik örneklerini görebilmiş ve uygulamalı eğitimlerle derslerinde kullanacakları etkinlikleri tasarlamış olacaklardır. Projede üniversiteler ve okullar arasında köprü kurulması yani araştırmaların uygulayıcılara ulaştırılması sağlanarak uygulama ve teori bir araya getirilmeye çalışılacaktır.

Bu projenin amacı “Sınıf öğretmenlerinin diskalkuliye ilişkin farkındalıklarını arttırmak ve diskalkulik öğrencilere matematik öğretmeye yönelik etkinlikler tasarlamalarını sağlamaktır.” Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki hedefler belirlenmiştir:

Sınıf öğretmenlerinin diskalkuliye ilişkin bilgi sahibi olmaları,
Sınıf öğretmenlerinin diskalkuliye ilişkin farkındalık oluşturmaları
Sınıf öğretmenlerinin diskalkulik öğrenciler için kullanılabilecek planlı etkinlikleri nasıl tasarlayacakları hakkında fikir oluşturmaları
Sınıf öğretmenlerinin diskalkulik öğrenciler için kullanılabilecek etkinlikler tasarlamaları hedeflenmektedir.

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan 24 sınıf öğretmeni olarak belirlenmiştir. Projede yer alacak öğretmenlerin sitede sunulan başvuru formunu doldurması istenecek ve gelen başvurular aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Projede yer alan sınıf öğretmenlerinin;

Kadın ve erkek sayısının dengeli biçimde dağılmasına
Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapmalarına
Farklı mesleki tecrübelere sahip olmalarına
Daha önce bu tür bir projeye katılmamış olmalarına dikkat edilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ekim 2022

Dr. Kübra POLAT
Yürütücü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

https://diskalkuli.cumhuriyet.edu.tr/14-basvuru