TÜBİTAK 4004 İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi Projesi

Önerilen projenin hedef kitlesini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde örgün lisans ve lisansüstü eğitimi gören 18-30 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Proje için toplam 30 kişilik katılımcı seçilecek, bunun %60’ını lisans; %40’ını ise lisansüstü öğrenciler oluşturacaktır.

Katılımcılar belirlenirken cinsiyet açısından fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla kadın-erkek dağılımı yarı yarıya oluşturulmaya çalışılacaktır. Bunun yanı sıra projenin yaygın etkisini artırabilmek amacıyla katılımcıların gelecekleri şehirler ve öğrenim gördükleri üniversitelere göre de çeşitlilik sağlanması amaçlanmaktadır.

Daha önce herhangi bir TÜBİTAK 4004 kodlu projede katılımcı olmayanlar seçilecektir. Katılımcıların belirlenmesinde projeye katılma noktasında gönüllü ve istekli olmaları önemli olduğundan bunları ölçecek sorular sorulacak ve değerlendirmeler bu sorulara verilen cevaplara göre yapılacaktır.

Doğa bilimleri konusunda lisansüstü eğitimleri devam eden katılımcılara öncelik tanınacak; tüm branşlardaki lisansüstü öğrencilerden akademik not ortalamalarının yanı sıra bugüne kadar yaptıkları yayın bilgileri (SCI-SCI-Expanded, TR Dizin, Diğer Uluslararası Yayın bilgileri) istenecek ve seçimler bunlara göre yapılacaktır.

Lisans öğrencilerinde ise akademik not ortalamaları göz önünde bulundurulacaktır. Lisansüstü öğrenciler için koyulan bu kriterler, proje sonrası kendi alanları ile ilgili olarak iklim değişikliği ekseninde akademik çalışmalar yapmalarına dair merak uyandırılması beklentisinden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca katılımcıların seyahat etmelerine engel bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.

Bu projede lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden 18-30 yaş arası gençlerin seçilmesinin genel sebebi ise ilgili hedef kitlenin yakın gelecekte ülkemizin ve dünyanın şekillenmesinde aktif rol oynayacak olmalarıdır. Yakın geleceğin girişimcileri, politika yapıcıları, karar vericileri, eğitimcileri, sağlık personelleri, mühendisleri, mimarları, kolluk kuvvetleri, akademisyenleri ve bilim insanları bugünün 18-30 yaş arası gençlerinden oluşacaktır.

İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi projesi ile lisans ve lisansüstü programlarda örgün eğitimlerine devam eden 18-30 yaş arası gençlerin, interaktif uygulamalarla çevre ve iklim değişikliği hakkında farkındalığını artırmak; iklim değişikliği konusunu çeşitli boyutları ile ele alarak (yaban hayat farkındalığı, sürdürülebilir politika geliştirme, orman ve su kaynaklarının varlığı ve mevcut durumu, sürdürülebilir tüketim, geri dönüşüm yaklaşımları, afetler, yönetişim yaklaşımları) bu konularda doğrudan bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu özel amaca hitap etmek üzere geleceğin mimarları olan her kesimden gençlerin, Türkiye’nin en fazla orman kaynağına sahip illerinden olan Kastamonu’da, Türkiye’nin akciğerlerinin tam ortasında gözleme dayalı hem farkındalığı artırmaya yönelik hem de proje sonunda gerçekleştirilecek çalıştay ile farkına vardığı sorunlar hakkında doğrudan söz sahibi olarak politika geliştirmeleri sağlanacaktır. Temel olarak Dünya’nın konuştuğu en derin sorun olarak nitelenen İklim kriziyle mücadelede gençlik aktivistlerinin organize edilmesi, bununla ilgili gençlerin sorumluluk almalarının sağlanması adına ilk adım İklimin Geleceği: Geleceğin İklimi projesiyle atılmış olacaktır.

Tek cümle ile projenin amacı gençleri çevre sorunlarının ve sürdürülebilir yaşamın önemi konusunda bilinçlendirilerek ilgili konularda üretilecek olan politikalarda aktif görev alma konusunda gönüllü katılımlarını teşvik etmektir. Bu amaca hizmet etmek üzere belirlenen hedefler sağda listelenmiştir:

Katılımcılara doğayı koruma ve doğa ile uyumlu yaşama bilinci kazandırmak,
Dikey mimarinin içerisine hapsolmuş gençlere el değmemiş doğayı hissettirerek onlara doğadan zevk almayı öğretmek,
Katılımcıları çevre tüketiciliğinden çevre ile üretime geçirmek,
Gençlerin çevresel yaratıcılıkları artırmak,
Gençlerin çevresel merakları uyandırmak,
Uzman eğitmenler ve meraklı gençler ile birlikte kamu politikaları geliştirmek,
Gençlerin yerel, ulusal ya da uluslararası çevre çalışmalarında aktif görev alma dürtülerini uyandırmak,
Ekosistemlerin işleyişi ve insanların bu ekosistem üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri konusunda farkındalığı geliştirmek,
Doğa – insan – toplum ilişkileri ve bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak,
Yaşanılan çevreyi tanıyarak doğayı korumaya yönelik bilinçli bir bakış açısı geliştirmek,
Bilime ilgi duyan, bilimsel okuryazarlığı yüksek, doğa gönüllüsü bireyler yetiştirmek.

https://iklim.kastamonu.edu.tr