TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Açıldı

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını ve katılımcıların bilimsel olguları fark
etmelerini sağlayarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesini amaçlar.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okul, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri,
öğretmenler ve bilim merkezleri çalışanlarının en az birinden oluşan hedef kitlesine yönelik
Çağrı Alanları başlığı altında belirtilen alanlarda olmak üzere farkındalık oluşturmak amacıyla, hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla kavrayabilmesine imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen faaliyetleri kapsar.

Projenin katılımcıları daha önce TÜBİTAK’ın desteklediği benzer bir projede katılımcı
olarak yer almamış kişilerden oluşturulur. Etkinlikler, hedef kitlenin özelliklerine uygun
olarak planlanır.

Çağrı Alanları
Doğa Bilimleri
Mühendislik ve Teknoloji Alanları
Tıbbi Bilimler
Tarımsal Bilimler
Sosyal ve Beşeri Bilimler
alanlarında proje sunulabilir.

Proje önerisi, hedef kitlenin yaş grupları ve eğitim seviyeleri dikkate alınarak aşağıdaki
yöntem veya etkinlik türlerinin bir ya da birkaçını içermelidir:

Artırılmış gerçeklik uygulamaları
Deneysel uygulamalar
E-öğrenme uygulamaları
Gözlem
Hesaplamalı bilim uygulamaları
İçeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler
İçeriği sanatsal faaliyetlerle kazandırılan etkinlikler
İşbirlikli grup çalışmaları
Mobil uygulamalar
Oyun tabanlı uygulamalar
Ölçme ve değerlendirme etkinlikleri
Saha çalışmaları
Spor etkinlikleri

Çağrı Takvimi
Başvuru Dönemi 24 Ekim 2019 – 9 Aralık 2019 (Saat: 17.30)
Sonuçların Açıklanması Şubat 2020
Etkinlik Dönemi 1 Nisan 2020 – 30 Ekim 2020

BAŞVURU SÜRECİ
1. Proje Yürütücüsü Olma Koşulları
• Türkiye’de ikamet etmek, (Türkiye’de ikamet etmeyen T.C. vatandaşı veya yabancı
uyruklu kişiler projelerde yürütücü olarak görev alamazlar.)
• Tezli yüksek lisans ve üzeri eğitim derecesine sahip olmak,
• Kamu kurum/kuruluşları, üniversiteler, belediyeler ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda olmak,
• Kamu kurum ve kuruluşlarında, Vali, Kaymakam, Belediye Başkanı, Genel Sekreter,
Genel Müdür, Başhekim, Daire ve Grup Başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının il ve
ilçe müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları, Rektör, Rektör Yardımcısı,
Dekan, Araştırma Enstitüleri hariç Enstitü Müdürü, Yüksekokul Müdürü ve Meslek
Yüksekokulu Müdürü proje başvuru sürecinden, projenin sonuçlandırılmasına kadar
gerçekleşen süreçlerde yürütücü olamazlar ve/veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak proje yürütücülüğü dışında kalan diğer görevlerde görev alabilirler.

2. Görev Kısıtlamaları
Bilim ve Toplum Daire Başkanlığınca desteklenen projelerde (4003, 4004, 4005, 4006,
4007 ve 5000) türüne bakılmaksızın, kişiler aşağıda belirtilen puanlar çerçevesinde
toplamda 6 puanı geçmeyecek (aynı anda) şekilde görev alabilir. Sonuç raporu henüz
TÜBİTAK tarafından kabul edilmemiş (devam eden) projelerde görev alan kişiler de kısıtlama dâhilindedir. Diğer birimlerdeki görevlerde bu kısıtlama dikkate alınmaz. Bir kişi
bir projede tek bir görev tanımında görev alabilir ve ücretlendirilebilir.

Projedeki Görevi Puan (her bir görev için)
Yürütücü 3
Uzman 2
Eğitmen / Atölye Lideri / Konuşmacı 1

3. Başvuru Yöntemi
• Programa başvuru sadece çevrimiçi olarak yapılır. Başvuruya ait tüm bilgi ve belgeler başvuru sistemine yüklenir. TÜBİTAK’a basılı evrak gönderilmez.

• Proje başvurusu yapılabilmesi için tüm başvuru sahiplerinin (proje yürütücülerinin)
öncelikle Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) hesabının bulunması gerekir. ARBİS hesabı bulunmayan başvuru sahipleri, http://arbis.tubitak.gov.tr adresinden kayıt olabilir. ARBİS kaydını tamamlayan başvuru sahipleri (proje yürütücüleri) başvurularını
http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden yapabilirler. Panelde, proje ekibinin
yetkinliği özgeçmiş bilgilerine göre değerlendirildiğinden ARBİS hesaplarında tüm
bilgiler sunulur.

• Proje Başvuru Sistemi’nde http://www.tubitak.gov.tr/4004 adresinde yer alan Proje
Öneri Formu’ndaki Yöntem ve Projenin Yapılabilirliği, hedef kitlenin ihtiyaçları ve nasıl karşılanacağı, etkinliğin konusu ve kapsamı, ayrıntılı etkinlik programı, pilot çalışma yapılacaksa bu kapsamda planlanan etkinlikler, ölçme ve değerlendirme yöntem
ve araçları, etkinliklerde kullanılacak yöntem ve teknikler, eğitmenlerin proje kapsamında yürütecekleri faaliyetler konusundaki yeterlikleri/yetkinlikleri hakkında bilgi ve
açıklamalar, sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde
sunulur. Proje Öneri Formu .odt, .doc ya da .docx formatında Proje Başvuru Sistemi’ne yüklenir.

• Başvuru şartlarınca gerekli olduğu durumda Feragat Formu, Yasal/Özel İzin Belgesi,
Destek Mektupları/Protokol, Etik Kurul Onay Belgesi ve Ticaret Sicil Gazetesi imzalı
olarak taratılarak başvuru sistemine yüklenir.

• Proje Başvuru Sistemi’nde başvuru aşamaları takip edilerek proje başvurusu onaylanır.
Başvuru onaylandıktan sonra E-imza süreci tamamlanır. Projedeki tüm hak sahipleri,
proje yürütücüsü, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi, uzman personel, katılımcı kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi ve diğer hak sahipleri E-imza ile proje öneri formunu imzalar. Üst düzey yetkililer aşağıda verilmiştir. Kurum/kuruluş üst
düzey yetkilisi yerine yetkili temsilcisi imzalıyorsa ilgili kişinin yetki belgesinin sisteme
yüklenmesi zorunludur. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış projeler,
değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir.

DESTEK MİKTARI VE KAPSAMI
• Destek üst limiti, Proje Teşvik İkramiyesi hariç 120.000 TL (KDV dâhil)’dir.
• Destek miktarı, öneride talep edilir ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme
sonucu uygun görülen miktar desteklenir. Proje bütçesi gerekli görüldüğü durumlarda TÜBİTAK tarafından revize edilebilir.
• Proje için gerekli makine/teçhizat, sarf giderleri, seyahat giderleri, etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli vb.), bilimsel toplantı katılım ücreti
ve organizasyon giderleri maliyet kalemleri arasında yer alır.
• Etüt-bilirkişi ekspertiz giderleri (eğitmen, rehber, sağlık personeli başına) ile ilgili olarak; görev alan kişiye proje bazında yapılacak ödemeler için belirlenen üst sınırlar (TL);

Görev 1-3. Günler 4-10. Günler Toplam
Eğitmen 300 100 1.600
Rehber 200 100 1.300
Sağlık Personeli 125 125 1.250

• Projede görev alan kişilerin (proje ekibi ve katılımcıların), iaşe ücreti üst sınırı bir kişi
için KDV dâhil en fazla 60 TL/gün, konaklama bedeli ise belgelenmesi karşılığında
120 TL/gün’dür.
• Konaklamalı projelerde, toplam etkinlik dönemi gün sayısı tanışma ve kapanış dâhil
en fazla 10 gün (en fazla 9 gece) ile sınırlıdır. Konaklamasız projelerde, etkinlik gün
sayısı sınırı aranmaz.
• Konaklama, iaşe veya taşıt kiralama hizmeti içeren projeler için, katılımcı sayısına
göre bütçe talep edilir. Bütçe talebi ve belirtilen hizmet alımlarının özellikle kamu
imkanları kullanılarak (kamu misafirhaneleri, kurum servis araçları vb.) karşılanmaya
çalışılması panel sürecinde değerlendirilir.
• TÜBİTAK’tan talep edilen desteğin her bir kalemi için ayrıntılı gerekçe verilir, istenen
makine-teçhizat ve özel sarf malzemeleri (büro / kırtasiye sarf malzemeleri dışında
kalan) ile ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubu, hizmet alımı
ile ilgili proforma fatura ya da teklif mektubu başvuru sisteminde ilgili alana eklenir.
• Makine-teçhizat alımları için, internet üzerinden satış yapan firmaların malzeme özellikleri ve fiyatını gösterir çıktıları proforma fatura yerine kabul edilebilir.
• Sarf malzemeleri (özel sarf malzemeleri hariç) için proforma faturaya gerek olmayıp
sadece projede gerekliliğinin değerlendirilmesine imkân veren ayrıntıda liste verilir.
• Katılımcılardan alınacak katkı payı 50 TL’yi geçemez. Alınacak katkı payları bütçeye
gelir kaydedilmek üzere, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun banka hesabına yatırılır.
• TÜBİTAK tarafından yürütücü kurum/kuruluşun imkânlarıyla karşılanabileceği değerlendirilen mal ve hizmet alımları, prodüksiyon (çoklu medya, animasyon vb.), yazılım, alan/mekan/salon kirası, ısıtma, aydınlatma, temizlik, güvenlik, inşaat, tamir, bakım/onarım, üniversite, enstitü veya araştırma merkezleri laboratuvarlarının, toplantı
oda ve salonlarının veya otel konferans salonlarının kiralanması destek kapsamına
girmez.
• Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ)’nin hesaplanmasında etkinlik gün sayısı esas alınır. Proje
yürütücüsüne verilecek PTİ miktarı, proje etkinlik gün sayısının 1-9 gün (9. gün dâhil)
için 6.000 TL, 10 gün ve üzeri için 9.000 TL’dir. (Tanışma, sergi veya açılış/kapanış
toplantısı/gösterisinden ibaret etkinlik günleri PTİ hesaplamasında dikkate alınmaz.)
PTİ hesaplanmasında uygulanacak hususlar Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar’ın 3.2. maddesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilir.
• Projeler kapsamında ayrıca Kurum Hissesi ödenmez.
• Proje yürütücüsüne, proje konusuyla ilgili olmak üzere yurt içi/yurt dışı toplantılarda
tebliğ vb. sunmak amacıyla, proje önerisinde sunmak ve Müdürlükten onay alınması
halinde proje başına yalnızca bir kişiye en fazla 1.000 TL ödenek verilebilir. Bu ödenek kişinin konaklama, gündelik, konferansa katılım ve ulaşım giderlerini kapsar.
• Projenin yürütüldüğü kurum/kuruluşun veya destekleyen/iş birliği yapılan kurum/
kuruluşun katkılarının bulunması durumunda, bu katkıların niteliği ve miktarının açıkça belirtildiği, ilgili kurum/kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanmış destek
mektupları da eklenir.

DEĞERLENDİRME, İZLEME VE SONUÇLANDIRMA
1. Ön İnceleme
Proje Başvuru Sistemi’ne gerekli tüm belgeleri eksiksiz, doğru ve açılır olarak yüklenen
ve E-imza onayı ile başvuru süreci tamamlanan projeler, ön incelemeye alınır. Ön inceleme sürecinde, aşağıda yer alan hususlar ile ilgili bir durum olduğu tespit edilen projeler,
Danışma ve Değerlendirme Kurulu’nun önerisi ve TÜBİTAK’ın kararıyla panel değerlendirmesine alınmaz ve iade edilir:
a. Proje önerisinin yürütücü, uzman ve varsa diğer hak sahipleri ile yürütücü kurum ve
varsa katılımcı kurum yetkililerinin tamamı tarafından imzalanmamış olması,
b. Hizmet içi ve öncesi öğretmen yetiştirme ve diğer branşlardaki eğitim programları
kapsamında bulunan herhangi bir faaliyetin (seminer, konferans, laboratuvar çalışması vb.) uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi vb. etkinlikler, yükseköğretim öncesi örgün eğitime yönelik hazırlanan öğretim programlarında yer alan veya
yapılması öngörülen etkinliklerin uygulaması, tekrarı, saha çalışması, pekiştirilmesi
vb. içeren faaliyetler içermesi, sadece teorik anlatımlara dayalı sunu, seminer ve konferanslardan oluşması, sadece bilinçlendirmeye yönelik kampanya türü faaliyetleri
içermesi, katılımcıları tamamen özel okul/kurumlardan olması, belirli bir yarışmaya
veya sınava hazırlık amaçlı etkinlikleri içermesi,
c. Revize projelerde (aynı proje adı ve/veya benzer etkinlik içeriğiyle, geçmiş yıllarda
önerilen bir projenin tekrarı) Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyanı’nda yer almayan, ancak daha önce sunulan projede hak sahibi olarak bulunan tüm
kişilere ait Feragat Formu’nun öneride sunulmaması,
d. Projenin altyapı oluşturmaya yönelik (proje aracılığıyla öneri sahibi kuruma makine,
teçhizat, yazılım, sistem vb. kazandırılmasını amaçlayan) olması,
e. Etkinlikler kapsamındaki konaklamanın açık alanlarda (çadır, uyku tulumu vb.) planlanması,
f. Etkinliklerin veya verilecek eğitimlerin, bu tür hizmetleri satan kuruluş veya kişilerden (özel eğitim merkezleri, laboratuvarlar, şirketler vb.) paket olarak alınmasına
yönelik hizmet alımlarını içermesi,
g. Yazılım/bilgisayar programı geliştirilmesi, animasyon, film ve benzeri prodüksiyon
işleri yaptırılmasına yönelik hizmet alımlarını içermesi,
h. İçerik (öneri formunda ve etkinliklerle ilgili açıklamalarda yer alan genel bilgiler, yöntem, etkinlikler vb.) olarak başka bir proje önerisi ile benzer olması,
i. Proje amaç ve kapsamının çağrı amaç ve kapsamı ile örtüşmemesi,
İade kararı gerekçeleri ile birlikte öneri sahibine bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren
itiraz için 15 gün süre verilir. İtirazın değerlendirmesinin Danışma ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunması halinde, öneri dış panel düzenlenerek değerlendirilir.

2. Panel Değerlendirmesi
• Ön incelemeyi geçen projeler, İçerik ve Aktarım, Yaygın Etki ve Yapılabilirlik kriterlerine göre, alanlarında uzman panelistler tarafından değerlendirilir. Detaylı Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız. Değerlendirme sonucunda her proje için panel puanı
verilir ve panel ortak raporu oluşturulur.
• Projenin içerik (öneri formunda ve etkinliklerle ilgili açıklamalarda yer alan genel
bilgiler, yöntem, etkinlikler vb.) olarak başka bir proje önerisi ile benzer olma durumunun ilgili panelde görev alan panelistler tarafından tespit edilmesi halinde, panel
değerlendirmesine alınmaksızın Danışma ve Değerlendirme Kurulu görüşüne sunulur. Danışma ve Değerlendirme Kurulu Ön İnceleme başlığındaki kriterler kapsamında projeyi değerlendirir.
• Projenin destekleme kararı, Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile Bilim ve Toplum
Daire Başkanlığı’nın değerlendirmesi ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.
• Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmeleri E-imza aracılığıyla imzalanır.

2. Panel Değerlendirmesi
• Ön incelemeyi geçen projeler, İçerik ve Aktarım, Yaygın Etki ve Yapılabilirlik kriterlerine göre, alanlarında uzman panelistler tarafından değerlendirilir. Detaylı Değerlendirme Kriterleri için tıklayınız. Değerlendirme sonucunda her proje için panel puanı
verilir ve panel ortak raporu oluşturulur.
• Projenin içerik (öneri formunda ve etkinliklerle ilgili açıklamalarda yer alan genel
bilgiler, yöntem, etkinlikler vb.) olarak başka bir proje önerisi ile benzer olma durumunun ilgili panelde görev alan panelistler tarafından tespit edilmesi halinde, panel
değerlendirmesine alınmaksızın Danışma ve Değerlendirme Kurulu görüşüne sunulur. Danışma ve Değerlendirme Kurulu Ön İnceleme başlığındaki kriterler kapsamında projeyi değerlendirir.
• Projenin destekleme kararı, Danışma ve Değerlendirme Kurulu ile Bilim ve Toplum
Daire Başkanlığı’nın değerlendirmesi ve Başkanlığın onayı ile kesinleşir.
• Desteklenmesine karar verilen projelerin sözleşmeleri E-imza aracılığıyla imzalanır

4. Sonuçlandırma
Proje sözleşmesinde belirtilen tarihte, projenin bilimsel, sosyal ve teknik tüm gelişimlerini içeren sonuç raporu, proje yürütücüsü tarafından, TÜBİTAK tarafından hazırlanmış
olan formata uygun olarak ilgili müdürlüğe iletilir. Değerlendirilen sonuç raporunda,
gerekli görüldüğü hallerde değişiklik ve düzeltme istenebilir. Düzenlenen sonuç raporu,
ilgili müdürlük tarafından kabul veya reddedilir. Kabul kararı, proje yürütücüsüne bildirilir ve belirlenen miktarda PTİ ödenir. Sonuç raporu reddedilen proje, ilgili müdürlüğün
önerisi ve TÜBİTAK kararıyla iptal edilir. Karar, proje yürütücüsüne bildirilir ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanunda belirtilen oranlarda gecikme faizi
uygulanarak proje yürütücüsünden tahsil edilir.

İLETİŞİM
Tüm duyurular ve bildirimler için : http://www.tubitak.gov.tr/4004
Proje yürütme süreci ile ilgili sorularınız için : bt4004@tubitak.gov.tr
Mali konular ve sözleşmeler ile ilgili sorularınız için : bito-mades-proje@tubitak.gov.tr