TÜBİTAK 4004 Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde

Çevre bilinci ile geliştirilen daha fazla proje ile yeni yöntemler geliştirilmesi ve doğal çevrenin tahrip olmaktan kurtulması için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Özellikle Z kuşağı ve gelecek olan Alfa kuşağı çevresel okuryazar bireyler olarak donatılmalıdır. Geleceğin doğayla barışık inşasının bağlı olduğu durumlardan biri de budur. Bu sebeple projemizde katılımcılara doğayı koruma ve doğaya uyumlu yaşam bilinci kazandırılması amaçlanmaktadır.

Doğanın çok yönlü incelenmesi açısından bir “laboratuvar” olarak görülen “manzara ve doğal yaşam alanları” önemli bir kaynaktır. Türkiye’nin en önemli manzara ve doğal yaşam kaynaklarını içeren Ağrı Dağı ve yakın çevresinin; bir yandan bozulmamış doğal alanları, ilginç jeolojik ve jeomorfolojik oluşumları, yabani bitki ve hayvanları diğer yandan da yerel kültürel değerleri barındıran yapısıyla inceleme, görme-öğrenme, eğitim, koruma gibi çok amaçlı çalışmalar konusunda zengin bir “kaynak değeri” bulunmaktadır. Ağrı Dağı ve çevresi, bu yönüyle proje amaçlarımızın gerçekleşmesi için uygun alanlar barındırmaktadır. Katılımcıların henüz fazlasıyla el değmemiş bu alanlarda doğa gözlemi yapmaları ve doğanın işleyişini anlamaları için alanın şartları proje amaçlarımızla uyuşmaktadır.

Gençlerin doğa ile ilişkilerini güçlendirerek ülke coğrafyasını zengin flora, fauna, jeolojik, yaban hayatı bitki kaynaklarının farkında olup bu kaynakları bilimle içi içe yeni çalışmalar üretmeleri bu açıdan oldukça önemlidir. Günümüzde dikey mimarinin engereğine sıkışmış z kuşağının yaratıcılık ve bilimsel veri üretme kapasitelerinin; Ağrı Dağı Bölgesi’nin zengin, el değmemiş coğrafyasının temelinde ortaya çıkarılmasının amaçlanması hem çevreye hem de insani sorunlara çözüm üretecek olması açısından önem taşımaktadır. Öğrencileri kalıplaşmış eğitim ortamlarından ve yöntemlerinden sıyırarak doğa ile içi içe ortamlara taşıyarak yaratıcılıklarının artırılması hedeflenmektedir. Onların meraklarını körükleyerek sağlanacak öğrenme süreçleri ile doğaya duyarlı olmalarının amaçlanması ise genç beyinlerin inşa edecekleri gelecekte çevre okuryazarlılık damgasının olması yönünden önemlidir.

Ayrıca projemizle Türkiye’nin farklı illerindeki üniversitelerden öğrenim gören katılımcıların

– entelektüel meraklarının sistematik ve disipline edilmiş bir mecraya girmeleri,

– toplum problemlerinin çözümünde çevre okuryazarlılık durumundan daha fazla yararlanmaları,

– kamu politikalarının geliştirecek olmaları durumlarında çevreci yaklaşım sergilemeleri,

– doğayla uyumlu (kuş gözlemciliği ve doğa fotoğraflığı vb.) ekoturizm türlerini bilip bu duruma göre turizme katkı sağlamaları

– aldıkları doğa eğitimleriyle kişisel gelişimlerine ve doğal yaşam içerisinde sosyalleşmelerine katkı sağlanması,

– doğal yaşam kaynaklarını “milli varlıklarımızın” ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kaynakların korunmasının gerekliliğini kavraması

– özelde yerel çevre çalışmalarında genelde ulusal ve uluslararası çevre çalışmalarında çevreci anlayışlara özgü teorik çalışmaları yapabilmeleri,

– çevre kirliliğinin farkında olmaları ve bu soruna yönelik çevreci çözümler üretmeleri,

– farklı disiplinlerle yapılacak çalışmalarla fikir dünyalarının zenginleşmesi

– küresel ve ulusal sorunlar hakkında dengeli yargılara varmalarının kolaylaşması da amaçlanmaktadır.

Tüm bu amaçlar toplumumuzda eksik olan çevresel bilincin oluşması ve çevreci yaşama uygulamalarını benimseme ihtiyacını karşılayacaktır. Projemiz tüm bu içerik ve amaç başlıkları ile tahrip edilen doğa ve iklim sorunlarına çözümler sunabileceği için önem arz etmektedir. Katılımcılar bilimsel teorilerin yansımalarını doğal ortamlarda gözlemleyeceği için sunulan eğitim ve uygulama fırsatları vizyon ve eğitim reformu çalışmaları için de önemlidir.

Sonuçta; öğrencilerden öğrenim süreçleri devam ederken kendi çevrelerini ve doğal yaşamı gözlemlemede her fırsattan yararlanmaları, sürekli bir şekilde mekânla iletişim halinde olmaları ve çevre okuryazarı olmuş bireyler olarak sorunlara ve çözümlerine bu bakış açısı ile katkı sağlayacak olmaları beklenmektedir. Bu beklenti toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasında ve projemizin amaçlarına uygunluğunu ortaya koyması açısından önemlidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR

Yürütücülüğünü Iğdır Üniversitesi Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Adem Yulu’nun yaptığı “Doğa Benimle; Çevre Okuryazarıyım Her Yerde” adlı proje ilk olarak 2021 yılında TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklendi. Doğa eğitim temeli bu proje, bu yıl da (2022) tekrardan TÜBİTAK tarafından desteklenmeyi hak etti. Proje etkinlik içerikleri ve kapsamı belli bir hazırbulunuşluk düzeyine sahip lisans öğrencileri için hazırlanmıştır.

Öncekikle katılımcıların yemek, konaklama ve eğitim etkinlikler giderleri TÜBİTAK’ın “4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı” tarafından karşılanacaktır. Ancak, katılımcılar ulaşım giderlerini kendileri karşılamaları gerekmektedir.

Coğrafya, tarih, arkeoloji, jeoloji, biyoloji, çevre, orman ve meteoroloji mühendisiliği, peyzaj mimarlığı ve ziraat fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler projeye katılabileceklerdir. Proje çalışmasına 24 öğrenci kabul edilecektir. Aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan öğrencilere projeye katılımcı olarak seçilmelerinde belirli bir öncelik tanınacaktır:

* Daha önce TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programına katılmamış olması

* Lisans 3 veya 4 sınıf öğrencisi olması

* Lisans not ortalamasının en az 2.olması

* Herhangi bir sağlık problemi taşımıyor olması

* Daha önce akademik temelli bir projede yer almış olması

* Projenin tematik konularına uygun seçmeli ders almış olması

* Çevreci STK’lara ya da topluluklara üye olması (örneğin TEMA Vakfı, Çekül, Çevre Vakfı v.b).

Not: Katılımcı adayları başvuru esnasında başvuru formlarıyla birlikte yeni tarihli transkriplerini de eklemeleri gerekmektedir.

Başvuru formunu Word ortamında doldurduktan sonra formun renkli çıktısına imza atarak (ıslak imza olacak şekilde) formu PDF olarak ademyulu@gmail.com mail adresine göndermeleri yeterlidir.

Son başvuru tarihi 24 Temmuz 2022 olarak belirlenmiştir.

Başvuru sonuçları ağustos ayının ilk haftasında ilan edilmesi planlanmıştır.

https://dogabenimle.igdir.edu.tr/do%C4%9Fa-benimle-%C3%A7evre-okuryazar%C4%B1y%C4%B1m-her-yerde