TÜBİTAK 2237A Fen Bilgisi Lisans Öğrencilerine Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi

TÜBİTAK 2237A Fen Bilgisi Lisans Öğrencilerine Teknoloji Destekli Argümantasyon Eğitimi (TeDA 5)
Tüm eğitim fakülteleri Fen Bilgisi Eğitimi Lisans programlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurularına açık.

Öğretmenlerin argümantasyon özyeterliliği, inanışı ve deneyimine sahip olmalarının, hem bilimsel bilgi üretimi sürecinin her aşamasında aktif rol almalarını teşvik edebileceği hem de argümantasyona kattıkları öğrencilerin bilime karşı merak duygularını geliştirip motivasyonlarını artırarak öğrenmelerini sağlayacakları ileri sürülebilir. Bu amaç doğrultusunda katılımcı öğretmen adaylarında başlıca
– Teknolojiyle desteklenmiş argümantasyon ile ilgili TPAB’ni gelişterme
– Teknolojiyle desteklenmiş argümantasyon ile ilgili öğretim materyalleri hazırlayabilme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Etkinlik kapsamında belirlenen 7 ana tema üzerinde uygulamalı eğitimler verilecektir. Bunlar aşağıda sıralanmıştır:

– Bilimde Argümantasyonun Yeri
– Fen Eğitiminde Argümantasyon ve Argümanların Değerlendirilmesi
– ​Sanal Sınıflarda Argümantasyon
– Teknoloji Destekli Model Tabanlı Argümantasyon
– Sosyobilimsel Konuların Teknoloji Destekli Argümantasyonu
– Mobil Uygulamalar ile Argümantasyon
– STEM ve Argümantasyon

Etkinlik Koordinatörü
Doç. Dr. Bahadır NAMDAR
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

https://rizeteda.weebly.com