TÜBİTAK 2237 Web 2.0 Destekli Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri

TÜBİTAK 2237 WEB 2.0 DESTEKLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

Son yıllarda ortaöğretim öğretim programlarındaki değişiklikler derslerin içeriğinde, öğretim yöntemlerinde, kullanılan araç ve gereçlerle ölçme ve değerlendirme yöntemlerinde de değişikliklere neden olmuştur. Yapılandırmacı yaklaşım çerçevesinde ortaya konulan öğretim modellerinde öğrenciye öğrenme sürecinde aktif bir rol yüklenmektedir. Öğrenci süreçte öğrenme sorumluluğunu üstlenirken, öğretmen öğrenmeye yardım eden bir rehber konumunda olur. Bu durum çoğunlukla öğrencinin öğrenirken değerlendirilmesini de gerektirir. Bu durumda geleneksel olarak öğrenci başarısının daha çok ortaya çıkan sonuçları belirlemeye yönelik çoktan seçmeli, kısa cevaplı yazılı ve sözlü sınavlar yetersiz kalmaktadır. Oysa öğrencinin aktif olduğu öğrenme sürecinde, ölçmedeğerlendirme öğretim sürecinin bir parçası olarak kabul edilerek ve sadece öğrenmenin başında ve sonunda değil, öğrenme süreci boyunca her noktada yer almalıdır .Bu durum öğretim süreci boyunca farklı ölçme ( doğrudan, dolaylı ve türetilmiş) ve değerlendirme etkinlikleri (tanılayıcı, biçimlendirici ve değer biçmeye dönük değerlendirme) ile ölçülmesini gerekli kılmaktadır.. Diğer yandan mevcut sistemde yapılan kağıt-kalem testleri ile günümüz öğrenen özellikleri yeterinde yansıtılamamakta, öğrenci performansı farklı açılardan değerlendirilememektedir. Nitekim, okullarda çoğunlukla sadece test kağıtlarından ibaret olarak yürütülen ölçme etkinliklerinin günümüz web 2.0 teknolojileriyle zenginleştirilmesi ve farklı boyutlarda öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmesi mümkündür. Bu teknolojiler hemen her derste kullanılabileceği gibi matematik, fen ve sosyal bilgiler gibi derslerin doğasına daha uygundur. Dolayısıyla güncel öğretim programları, alternatif ölçme değerlendirme yaklaşımlarını sıklıkla önermekte, bu noktada öğretmenleri özellikle Web2.0 temelli ölçme araçlarını kullanmalarını teşvik etmektedir. Çünkü çok sayıda ve farklı amaçlarla kullanılabilen web 2.0 uygulamaları öğrencilerin dikkatlerini çeken eğlenceli uygulamalar yoluyla öğrencilerin eksik öğrenmelerinin tespit edilmesi noktasında kullanılabilmektedir. Ancak çoğunlukla öğretmenler bu tür ortamlardaki deneyimlerinin az oluşu, derslerine nasıl entegre edecekleri noktasındaki bilgi eksiklikleri, gerekliliğine inanmayışları, sağlıklı ölçme yapılamayacağı gibi düşünceler ile bu uygulamaları kullanılmamaktadırlar. Diğer taraftan özellikle hizmet öncesi dönemde üniversitelerin eğitim fakültelerinde eğitim alırken bu tür ortamlar ile tanışmamış olmaları da öğretim süreçlerinde ölçme değerlendirmede Web2.0 ortamlarından yararlanmalarının sınırlı kalmasına sebep olmaktadır.Dolayısıyla öğretmen adaylarının bu tür ortamlar ile tanışması, ders sürecinde bunlardan nasıl yararlanacağını bilmesi, bu yönde ölçme değerlendirme etkinliklerine somut örnekler oluşturabilmesi, öğretmen olduklarında ölçme değerlendirme süreçlerini yönetebilmeleri anlamında değerli görülmektedir.

Bu doğrultuda önerilen etkinlik ile eğitim fakültelerinin fen bilgisi, matematik ve sosyal Bilgiler öğretmenliği 3. ve 4. sınıfına devam eden öğretmen adaylarına günümüz dijital yerli olarak adlandırılan neslin öğrenme çıktılarını ölçmeye yönelik yine bilgisayar ortamında kullanabilecekleri/geliştirebilecekleri ölçme ve değerlendirme uygulamalarını tanıtmak, web 2.0 teknolojilerini kullanarak farklı türlerde (çoktan seçmeli, eşleştirme, boşluk doldurma, doğru-yanlış, video destekli testler vb.) soru hazırlama becerilerini geliştirmek ve bu alandaki farkındalıklarını artırmaktır. Ayrıca düzenlenecek bu programa katılan öğretmen adaylarının mesleki ve akademik becerilerinin geliştirilmesi, alan bilgilerini teknoloji ile desteklemeleri ve meslek hayatlarında bu becerileri kullanmaları için motivasyonlarının artırılması hedeflenmektedir.

BAŞVURU
Katılımcıların seçilmesinde ilk olarak akademik başarı dikkate alınacak sonrasında bilgisayar okur-yazarı olmaları şartı aranacaktır.
Ayrıca farklı bölge ve üniversitelerden üst düzeyde çeşitlilik sağlanmasına dikkat edilecek katılımcıların farklı üniversitelerden ve illerden olması gözetilecek, bir ilden 1’den fazla başvuru olması durumunda akademik başarı önceliğinde seçim yapılacak eşit olması halinde kura yöntemine başvurulacaktır.

Etkinliğe eğitim fakültelerinin Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmenliği Lisans Programının 3. ve 4. sınıfına devam eden 10’ar öğrenci toplamda 30 kişi davet edilecektir.
Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.
Katılımcıların daha önce TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında bir eğitim etkinliğine katılmamış olması gerekmektedir.
Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.

Eğitim etkinliği Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde ve Trabzon Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirilecektir. Etkinliklerin yürütüleceği Trabzon Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezinde teknolojinin son ürünleriyle donatılmış bulunan stüdyo bulunmaktadır. .

Konaklama: Trabzon Akçaabat Uygulama Oteli

Web 2.0 Destekli Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri için son başvuru tarihi 15 Ocak 2020’dir.

Web 2.0 Destekli Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri Detay ve Başvuru :