Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237TÜBİTAK 2237 "Sınıf Ortamından Ülke Ekonomisine : Parayı Akıllı Yönetebilen Sınıflar

TÜBİTAK 2237 “Sınıf Ortamından Ülke Ekonomisine : Parayı Akıllı Yönetebilen Sınıflar

TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Progran8 kapsamında “Sınıf Ortamından Ülke Ekonomisine : Parayı Akıllı Yönetebilen Sınıflar” isimli online – çevrimiçi olarak tasarlanan projemize başvurular başlamıştır.

Proje 10.01.2022 – 14.01.3022 tarihleri arasında yapılacak olup matematik ya da matematik öğretmenliği mezunu olup herhangi bir lisansüstü programda kayıtlı bulunan (öğrenciliği devam eden) öğretmen/ adayları katılabilirler.

Hedef Kitle ve Seçim Kriterleri
Proje önerisinde hedef kitle matematik öğretmenleri olarak seçilmiştir. Bu proje ile katılımcı matematik öğretmenlerinin karşılaştıkları herhangi bir finansal karar alma durumunda finansal okuryazarlık ve matematiksel modelleme yeterliliklerini kullanabilmeleri ve sınıf içi finansal okuryazarlık etkinliklerini kullanabilmeleri hedeflenmiştir. Sonuçta kendi çalışma alanlarında daha önceden bildikleri matematiksel ilişkilere ve günlük yaşamda ve çevrelerinde karşılaştıkları finansal karar verme süreçlerine farklı açılardan bakabilecek, finansal okuryazarlık becerisi ve matematiksel modelleme ile elde ettikleri sonuçları daha rasyonel kararlar almalarında kullanabileceklerdir. Projeye katılımcı adaylar, proje internet sayfasından üzerinden başvuru yapacak ve aşağıdaki kriterlere göre katılımcı listesi belirlenecektir:

Seçim Kriterlerimiz

İlköğretim matematik ya da lise matematik öğretmenliği mezunu olmak ya da matematik bölümü mezunu olmak,
Daha önce 2237-A kapsamında 5 kez ya da daha fazla eğitim almamış olmak,
Katılımcıların TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak.
Bir lisansüstü eğitime kayıtlı olup aktif olarak öğrenciliği devam etmek,
Lisansüstü eğitimini tamamlamamış olmak.

Proje kapsamında,

1. 7 farklı üniversite ve bir Kamu kurumunda (Jandarma Teşkilatı) görevli toplam 11 akademisyen eğitmen olarak görev alacaktır (Eğitmenlerin ikisi matematiksel modelleme alanında çalışmaları, eğitmenlerden üçünün finansal okuryazarlığın finans boyutunda akademik çalışmaları, finansal okuryazarlığın matematik eğitimi boyutunda çalışmaları bulunan iki eğitmen, finansal okuryazarlığın eğitim boyutunda bir eğitmen, ölçme ve değerlendirme boyutunda bir eğitmen, 1 drama eğitmeni ve bir oyunlarla matematik üzerine çalışmaları bulunan eğitmen proje eğitimlerinde görev alacaktır, proje yürütücüsü iktisat lisans tamamlama eğitimi ve yüksek lisans ders aşamasını başarı ile tamamlamıştır).

2. Toplam 45 saat teorik ve uygulamalı ders yapılacaktır.

3. Projenin ilk gün ve ikinci gün (son üç ders hariç) etkinlikleri finansal okuryazarlık ve matematik eğitimi üzerine tasarlanmış, sonraki gün finansal okuryazarlığın finans boyutu olarak ele alınmış, son iki gün etkinlikleri ise matematiksel modeller, oyun ve daha çok uygulamalı etkinlikler olarak tasarlanmıştır.

4. Projede modelleme etkinliklerinde katılımcılar 3-4 kişilik gruplar halinde çalışacaklar ve problem ifadesi, varsayımlar ve buldukları modelleri birbirleri ile tartışacaklardır.

5. Eğitim toplam 5 gün sürecektir.

Hedefler
Matematiksel modellemenin uygulamalarına birçok bilim dalında rastlamak mümkündür. Bu alanlardan birisi de hiç şüphesiz iktisat bilimi ve finans sektörüdür. Alınacak risk altındaki karar vermeler, seçimler yatırım pozisyonları gibi birçok günlük yaşamımızda karşılaştığımız problemlere matematiksel modeller kullanılarak cevap aranmakta ve bu sayede bireylerin, şirketlerin ve en genel anlamda devletimizin en doğru kararları alarak gelişmeleri hedeflenmektedir. Bu hedef kapsamında projenin amaçlarından birisi finans alanındaki, finansal analizlerin (dikey yüzdeler, trend analizi, rasyo analizi vb.), yatırım araçlarının (hisse senedi, tahvil, hazine bonosu, kripto paralar vb), bütçeleme ve sermaye yönetimi gibi temel terimleri katılımcı öğretmenlere anlatıldığı çevrimiçi disiplinlerarası bir eğitim vermektir. Bunun için finans alanındaki temel tanım ve teorilerden bahsedilecek ve sonrasında uygulamalı olarak veriler üzerinden tahminler ve olası sonuçlar modeller vasıtasıyla tartışılacaktır.

Bilgi toplumunda finans eğitimi, bilgi teknolojileri yardımıyla farklı yöntemlerle verilmektedir. Teknolojik gelişmelerin getirdiği noktada oyunların eğitim amacıyla kullanılması bu duruma en iyi örneklerden biridir. Esasen oyunlar yalnızca oynanmakla kalmaz, bireyler oyun oynarken geleceğe dönük stratejiler geliştirme yeteneği kazandığı gibi bu oyunları gündelik hayat için bir model haline de dönüştürür. Bu bağlamda birçok ülkede okul öncesinden başlayarak öğrencilerin finansal okuryazarlık yeteneklerini geliştirmek için seviyelerine uygun oyunlarla eğitimler verilmektedir. Bu oyunlarla amaçlanan öğrencilerin finansa erişimini desteklemek, yaşam standartlarını yükseltmek ve finansal ve iş okuryazarlık seviyesini artırmaktır. Buradan hareketle proje kapsamında sınıf içerisinde kullanılabilecek eğitsel oyunlar ve matematiksel modelleme etkinlikleri katılımcılara verilecektir.

Projenin diğer hedefleri şu şekildedir:

Finansal okuryazarlık hakkında katılımcılara bilgi vermek,
Finansal okuryazarlık ve matematik okuryazarlığı arasındaki ilişkiler hakkında bilgi vererek günlük yaşamda uygulamaları hakkında bilgi vermek,
Uluslararası sınavlar, matematik okuryazarlığı ve finansal okuryazarlık hakkında katılımcıları bilgilendirmek,
Katılımcıların karşılaştıkları ekonomi problemlerinde, matematiksel model tasarlayıp sonucunda bir model üretmesini sağlayacak bir ortam oluşturmak,
Ekonomi ve finans alanındaki gerçek yaşam problemlerinin modellemesine ilişkin katılımcılara eğitim vermek,
Katılımcılara bilimsel düşünme süreçleri hakkında bilgi vermek,
Matematiksel modelleme sürecinin nasıl oluşturulacağı hakkında katılımcılara finansal örnek etkinlikler vermek,
Katılımcıların finansal okuryazarlık üzerine proje çalışmaları ve sınıf içi etkinlik tasarlamalarına destek olmak,
Katılımcı öğretmenlerden lisansüstü tez konularını belirlerken tez konularını finans sektöründe bir konu belirlemelerinde yol göstermek,
Finansal okuryazarlık kullanılarak iktisadi verileri yorumlamak.
Katılımcıların aldıkları eğitim sonucunda rasyonel ekonomik kararlar almalarına destek olmak
Bireylerin ekonomik kararlarında daha rasyonel davranmalarına yardımcı olmak
Yeşil finansman hakkında farkındalıklarını artırmak ve bunun sonucunda çevreye duyarlılıklarını geliştirmek.

27 Aralık 2021 Pazartesi Günü Saat: 23.59’a kadar yapılan başvurular kabul edilecektir.

PARAMATEMATİK, Sınıf Ortamından Ülke Ekonomisine: Parayı Akıllı Yönetebilen Sınıflar Proje Katılımcı Başvuru Formu

https://paramatematik.wordpress.com

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ
Doç. Dr. Osman Raşit Işık

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.