TÜBİTAK 2237 Okuryazarlık Becerilerinin Öğretim Sürecine Entegrasyonu

TÜBİTAK 2237
TÜBİTAK 2237

Değerli Öğretmenler
“Okuryazarlık Becerilerinin Öğretim Sürecine Entegrasyonu” başlıklı proje TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenmektedir. Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri TÜBİTAK 2237 tarafından karşılanmaktadır.

Proje, 02-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gaziantep Üniversitesi merkez kampüsü, Gaziantep Eğitim Fakültesinde yüzyüze gerçekleştirilecektir. Bu projenin temel amacı, lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğretmenlere, öğretim süreçlerine okuryazarlık becerilerini entegre etme yeterliği ve yetkinliği kazandırmayı amaçlanmaktadır.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Recep KAHRAMANOĞLU
Eğitim Bilimleri Bölümü

e-posta: recepkahramanoglu@gmail.com

TÜBİTAK 2237 Eğitimleri için sayfamızı takip ediniz.

TÜBİTAK 2237 Okuryazarlık Becerilerinin Öğretim Sürecine Entegrasyonu

TÜBİTAK 2237 Okuryazarlık Becerilerinin Öğretim Sürecine Entegrasyonu Katılımcı Kriterleri
Lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğretmenlerin öğretim süreçlerine okuryazarlık becerilerini entegre etme yeterliği ve yetkinliği kazandırmaya yönelik hazırlanan bu etkinlik kapsamında katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.

• Eğitim bilimleri, sosyal bilimler veya lisansüstü eğitim enstitülerinin birinde eğitim bilimleri alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görüyor olmak

• Okulöncesi, ilkokul, ortaokul veya ortaöğretim kademlerinin birinde öğretmen olarak görev yapıyor olmak

• Gaziantep’te herhangi bir devlet okulunda aktif görev yapıyor olmak

• OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olmak

• Etkinlik kapsamında ele alınan okuryazarlık türleri dikkate alındığında özel yetenek gerektiren branşlarda öğretmen olarak görev yapmamak

• Bu etkinlik çerçevesinde belirlenen amaç ve kapsama uygun başka bir eğitime katılmamış olmak

• Öğretmenlerin seçiminde kademe, branş ve cinsiyet değişkenlerinin dağılımının dengeli olmasına özen gösterilecektir.

• Katılıcıların seçiminde genel not ortalaması (GNO) dikkate alınacak, sıralama en yüksek ortalamadan en düşük ortalamaya göre yapılacaktır.

• Bu kriterlere göre katılımcıların seçimde iki aday arasında eşitlik olması halinde yaşı küçük olan tercih edilecektir.

• Yukarıdaki kriterleri sağlayan ve kayıt formunu eksiksiz dolduran 30 öğretmen ile etkinlik gerçekleştirilecektir. Ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar için 15 yedek katılımcı da belirlenecektir.

Yer
Eğitimler, Gaziantep Üniversitesi Gaziantep Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilecektir.

Projenin Amacı

Bu proje, lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğretmenlere, öğretim süreçlerine okuryazarlık becerilerini entegre etme yeterliği ve yetkinliği kazandırmayı amaçlanmaktadır. Proje kapsamında öncelikle K12 Beceriler Çerçevesi Türkiye Bütüncül Modelinde (MEB, 2023) ortaya konan okuryazarlık kavramı, okuryazarlık becerisinin yapısal özellikleri, okuryazarlık beceri türleri okuryazarlık becerilerinin öğretim sürecine entegrasyon biçimleri ve okuryazarlık becerilerinin öğrencilerin sosyal duygusal gelişimi açısından ilişkisi ele alınacaktır. Okuryazarlığın değişen yapısı, işlevi ve türleri hakkında sunulacak teorik bilgilerden sonra okuryazarlığın öğretim programlarına entegrasyon süreci ele alınacaktır.

Bu bağlamda ise sürdürülebilirlik okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, veri okuryazarlığı, kültür okuryazarlığı, görsel okuryazarlık ve finansal okuryazarlığın öğretim sürecine entegrasyonu üzerine çalışılacaktır. Entegrasyon biçimlerden ise aradisiplin kavramı üzerinde durulacaktır. Çünkü okuryazarlık becerilerinin öğretim sürecine entegre edilmesi noktasında ulusal ve uluslararası literatürde aradispilin kavramı üzerinde durulmaktadır. İlave olarak öğretim sürecinin niteliğini arttırmaya yönelik etkili öğretim stratejilerinden ve etkili ders planı hazırlama sürecinden bahsedilecektir. Nihai olarak okuryazarlık becerilerinin öğretim sürecine entegrasyonuna yönelik farklı konu ve/veya derslerde ders planı tasarımı yapılacaktır. Katılımcıların hazırlayacakları ders planları projede yer alacak akademisyenlerin moderatörlüğünde küçük/büyük grup çalışması şeklinde akran değerlendirilmesine sunulacaktır. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda hazırlanan ders plan tasarımları düzenlenecektir.

https://rk2237a.gantep.edu.tr/index.php