TÜBİTAK 2237-A Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi

Fen Eğitimi
TÜBİTAK 2237-A Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi

Fen Bilimleri dersi programında öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için onlara gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Buradan hareketle ilköğretim Fen Bilimleri Dersi Programında fen eğitiminin ilk amacı fen kavramlarını öğretmektir. Bu kavramların kazandırılmasında fen-toplum teknoloji çevre ilişkisini, bilimsel süreç becerilerini ve tutum ve değerleri ile ilişkilendirerek tüm bireylerin Fen Bilimleri okuryazarı olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda fen eğitim öğretim programında kullanılabilecek en uygun öğretim stratejilerinden birisi de sorgulamaya dayalı öğretimdir. Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim stratejisi, “nasıl?, ne? ve niçin?” sorularını araştıran bir süreç olması özelliğiyle bir öğretim stratejisinden daha fazla anlam ifade etmektedir. Ratinen, Viiri, Lehesvuori ve Kokkonen sorgulamaya dayalı öğretimi öğrencilerin kendi düşüncelerinin farkına vardıkları ve bunları deneysel çalışmalar doğrultusunda tartışarak sonuca vardıkları bir öğrenme yaklaşımı olarak tanımlamışlardır.

Çağımızın öğretmenlerinin 21.yy. becerilerini edinmiş olması Dünyaya ayak uydurması açısından önemlidir. Sadece öğretmenlerin değil öğrencilerin de aynı becerilere sahip olması eğitim ve öğretim hayatının günümüz teknolojisiyle paralel gitmesinin getirdiği hızlı değişime yetişmelerini sağlayacaktır. Hem öğrencinin hem de öğretmenin yeni teknolojiyi eğitim-öğretim hayatlarına katmasıyla birlikte ‘Kodlama’ kavramının önemi arttırmakta ve kodlama öğretimini gerekli kılmaktadır. Günümüzde en fazla yer kaplayan konulardan bir tanesini de bilişim teknolojileri artık sadece bilgisayar, tablet ya da bilişim teknolojilerinin basit düzeyde kullanıbilirliği değil aynı zamanda günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde gerekli paket programları da kullanabilmekten geçmektedir. Günümüz eğitiminde en fazla yer kaplayan konulardan birisi de kodlama, robotik etkinlikleridir. Buna bağlı olarak öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerini kullanabilmeleri ve bilgisayar yeterliliklerini kullanma becerileri aynı zamanda öğretmen adaylarının mesleklerine de olumlu tutum sağlayacaktır. Eğitim sistemi öğrencilerin işbirlikçi çalışmalarına, fikir üretmelerini isterken, bu kazanımları isterken onlara yeni teknik ortamlar sağlamalıdır ve farkındalık oluşturmak.​​

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımı ile Fen Eğitiminin Amacı

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinliklerini, Dijital Yetkinliklerini, İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Algılarını geliştirmek ile birlikte öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak. Bu süreçte aynı zamanda öğretmenlerin bilimle ilgili beceri, tutum, değer ve bilgilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu eğitimin genel amaçları:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarında;

STEM uygulamaları, Robotik, Kodlama, Aurdino ve argümantasyon eğitimine yönelik farkındalık yaratmak,

Fen Bilimleri dersi öğretim programı ile bütünleşik araştırma sorgulamaya dayalı bilim etkinlikler yapabilmek.

STEM uygulamalarına yönelik proje yapma becerilerini geliştirmek,

Bilimde araştırma – sorgulama sürecini benimsetmek,

Birbirleriyle karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,

Hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

İşbirlikçi öğrenme ve takım çalışmasını sağlamak,

Eleştirel bakış açısı sağlamak,

Bu eğitimin özel amaçları:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının;

Fen bilimlerini Matematik, Biyoloji, Çevre Eğitimi, Bilimin Doğası, Teknoloji ve Mühendislikle bütünleştirmelerini sağlamak,

Mühendislik ve Tasarım becerilerini geliştirmek,

Problemlere disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak,

STEM eğitiminin yenilikçi öğrenme yaklaşımındaki önemini kavramak,

Buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşmasını sağlamak,

Edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejiler geliştirebilmelerini sağlamak,

Bilimsel bilgiye ulaşması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerilerini geliştirmek,

Öğretim sürecinde araştırma sorgulamaya dayalı öğretim etkinliklerini etkili kullanmalarını sağlamak ve bu yönde motivasyon oluşturmak.

Görsel araçlar, simülasyonlar, animasyonlar, sanatsal uygulamalar ve deneysel uygulamalardan yararlanarak birçok zeka kuramını birlikte kullanarak araştırma sorgulama becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak.

Öğretmen adaylarının mesleki yaşamlarında Laboratuar imkânı kısıtlı olabildiği durumlarda okul ortamında yapılması zor olan Fen Bilimleri dersi öğretim programı ile bütünleşik, basit malzeme ile yapılabilen etkinlikleri nasıl gerçekleştirebileceklerini öğretmek.

Eğitimde Robotik ve Kodlamanın önemini kavramak.

Yenilikçi öğrenme yaklaşımlarının anlamalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak​​.

Eğitimin İçeriği

Fen bilgisi öğretmen adaylarının yenilikçi öğrenme yaklaşımına yönelik proje yapabilme becerisine sahip olmasının önemi,

Fen bilgisi öğretmen adaylarının Robotik, Arduino ve Bilimin Doğası eğitimine sahip olmalarının önemi,

Fen bilgisi öğretmen adaylarının başvurabilecekleri STEM eğitimine yönelik ulusal ve uluslararası projeler,

Stratch ile kodlamanın önemi,

Fen eğitiminde arttırılmış gerçeklik uygulamaları,

Dijital dünya ve olası tuzakları: bilgi okuryazarlığının önemi,

Sosyobilimsel konuların fen öğretiminde nasıl kullanılacağı:örnek uygulamalar,

Gerçek ve sanal okul dışı öğrenme ortamları, okul dışı ortamlarda taslak ders planlama

Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları ve okul dışı öğrenme ortamlarında fen derslerinin planlaması

Bilimsel süreç becerileri,

Bilimin doğası konularına karşı duyuş,

Mühendislik ve tasarım becerileri,

Yenilikçi öğrenme yaklaşımı ile ilgili literatür tarama,

Yenilikçi öğrenme yaklaşımının fen öğretimindeki önemi,

Yenilikçi (inovatif) düşünme,

STEM uygulamaları yapabilme,

STEM ders planı hazırlama süreci,

STEM eğitim tarihi,

STEM’de elektronik temeller:Ardunio’nun önemi,

Teknolojinin eğitimdeki yeri,

Fen Eğitiminde yapılandırmacı yaklaşım,

Araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme,

Stellarium ve Celestia programlarının incelenmesi,

Mindmeister, Inspiration, Popplet, Creately, Coggle, Cacoo ve Bubbl.us programlarının incelenmesi,

Bilimsel süreç becerilerine uygun yenilikçi öğrenme yaklaşımı araştırmaları planlama,

Bilimin doğasında hayal gücü ve yaratıcılık,

Projelerde değerlendirme süreci-alternatif ölçme ve değerlendirme,

Web 2.0 alternatif ölçme araçlarının (Kahoot, Plickers, Google Forms) incelenmesi​

Bu kapsam doğrultusunda 2020/2021 yılı eğitim öğretim dönemi arasında 6 günlük bir program geliştirilmiştir. Bu program Fen Bilgisi Öğretmenliği’nde öğrenim gören öğretmen adayları için hazırlanmıştır.

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER;

Eğitimimize katılım için başvurular üniversitelerin Fen Bilgisi Öğretmenliği programlarında öğrenim gören tüm üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açıktır. Ancak, eğitimimize katılım kapsamını daha geniş tutabilmek için başvuru yapanlar arasında seçim yapma sürecinde mümkün olduğunca farklı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin katılımcı olmasına özen gösterilecektir. Ayrıca, katılım için başvuru yapan öğrencilerin seçim sürecinde aşağıda açıklanan koşullar dikkate alınacaktır. Katılımcı sayısı 15 üçücü sınıf öğrencisi 15 dördüncü sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 30 kişi olarak sınırlanmıştır.

Toplam 30 katılımcının eğitim göreceği bu eğitim TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Katılım gösteren öğretmen adaylarına 6 günlük proje takvimi uyarınca, 07-12 Haziran 2021 tarihleri arasında online eğitim verilecektir.

Not: Katılım ücretsizdir ve eğitimlere katılan tüm öğretmen adaylarına katılım belgesi verilecektir. ​

TÜBİTAK 2237-A

Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile

Fen Eğitimi / YÖYFE 3

07-12 Haziran 2021

Etkinlik koordinatörü: Doç. Dr. Betül TİMUR

YÖYFE başvuruları başladı. 07-12 Haziran’da yapılacak bu eğitime katılabilmek için başvuru formunu en geç 28 Mayıs 2021 saat 23.59’a kadar doldurabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

4 × 4 =